Demokrati

Demokratin får inte tas för given. Moderaterna vill stärka privatpersoners fri- och rättigheter och stärka domstolarnas oberoende.

Sverige ska ha ett robust skydd för demokratin och för varje enskild människas fri- och rättigheter.

BÄTTRE SKYDD FÖR DEMOKRATIN

 • Sverige behöver ett robust skydd för demokratin. I Sverige är det inte så svårt att genomföra en grundlagsändring. Steget mellan demokrati och diktatur är inte längre än ett riksdagsbeslut i maj, val i september och ett nytt riksdagsbeslut i oktober.
 • Utvecklingen vad gäller rättsstatliga principer går åt fel håll i många delar av världen. Inte minst i Europa där olika regeringar utmanar den liberala demokratins grundläggande principer. Det sker bland annat genom att de som har regeringsmakten genomför grundlagsändringar, t.ex. för att ta ett hårdare grepp om domstolsväsendet eller för att inskränka olika fri- och rättigheter.

DÄRFÖR VILL MODERATERNA:

 • Säkerställa att skattepengar inte betalas ut till organisationer som inte delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar.
 • Kriminalisera deltagande i och samröre med kriminella gäng.
 • Skyddet för mänskliga fri- och rättigheter behöver stärkas i grundlagen.
 • Vi vill att staten i skadeståndsmål som rör mänskliga fri- och rättigheter i regeringsformen ska betala sina egna rättegångskostnader även om staten vinner målet, om den enskilde haft skälig anledning att få sitt fall prövat.
 • Tillsätta en äganderätts- och näringsfrihetskommission. Den ska få i uppgift att brett och djupt kartlägga situationen. Nästa steg blir sedan att överväga vilka åtgärder som behövs för att förstärka skyddet för äganderätten och näringsfriheten.
 • Myndigheter ska vara effektiva och arbeta i medborgarnas tjänst – annars tappar människor förtroendet för politiken och offentliga institutioner.
 • Ta fram förslag för hur ett återinfört tjänstemannaansvar skulle kunna se ut, med syftet att stärka åtgärderna mot tjänstefel och vidga ansvaret för annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning.
 • Fler myndigheter ska arbeta aktivt med regelförenklingar.
 • Moderaterna vill att medborgarskap ska kunna återkallas för den med dubbla medborgarskap som begått systemhotande brottslighet eller vars medborgarskap beviljats till följd av oriktiga uppgifter.
 • Moderaterna vill också att den som söker medborgarskap ska, i normalfallet, ha bott i Sverige i åtta år, samt krav på skötsamt liv för alla personer över 15 års ålder, ett så kallat vandelskrav.

DEN MODERATLEDDA REGERINGEN GENOMFÖR:

• Regeringen föreslår åtgärder för att minska antalet myndigheter.

Ta ställning och dela artikeln