Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 augusti, 2018

Karlstad ska bli Sveriges ledande centrum för samhällssäkerhet och civilt försvar

Pål Jonson (M), riksdagsledamot och Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad presenterade rapport med konkreta punkter för hur Karlstad ska bli ledande centrum för samhällssäkerhet och civilt försvar.

Fem förslag för att göra Karlstad till Sveriges ledande centrum för samhällssäkerhet

 

1. Skapa ett centrum för samhällssäkerhet och totalförsvar i Karlstad

Ett sådant centrum kan genomföra uppdragsutbildningar, analyser och forskning på nationell nivå

för myndigheter, kommuner, landsting och företag. Men det kan även genom sin lokalisering i Karlstad

bidra till att stötta de aktörer som finns i regionen och fungera som ett gravitationscenter för

en klusterbildning. Idag finns ett sådant nyetablerat centrum genom Försvarshögskolan i Stockholm.

Vi ser gärna att denna verksamhet även utvidgas till Försvarshögskolan i Karlstad. Detta

centrum skulle på ett effektivt sätt kunna stötta de utbildnings- och forskningsbehov som t.ex.

Rekryteringsmyndigheten, Elsäkerhetsverket, MSB, Räddningstjänsten, polisen och andra aktörer

har.

 

2. Erbjuda utbildningsplatser för kvalificerade säkerhetsutbildningar inom räddningstjänst,

krisberedskap och civilt försvar

Det kommer att finnas ett starkt behov utbildningsbehov inom områdena samhällssäkerhet och

civilt försvar. Erfarenheterna från skogsbränderna denna sommar pekar också på att det finns ett

starkt behov av att utbilda fler deltidsbrandmän och andra kompetenser som behövs inom området

samhällssäkerhet. Idag finns det möjligheter att studera risk- och krishantering på Karlstad

universitet. Vi skulle gärna vilja utvidga utbildningsutbudet i Karlstad för att på ett effektivare sätt

kunna personalförsörja de myndigheter och företag som verkar här. Detta kan med fördel ske

genom ett utökat samarbete mellan Karlstad universitet, Försvarshögskolan och eventuellt Polisregion

Bergslagen. Men även Karlstad kommun är villigt att bidra till den här processen.

 

3. Ge Business Värmland i uppdrag att främja företagsetableringar inom området samhällssäkerhet

Karlstad erbjuder unika möjligheter för företag som är verksamma inom områdena samhällssäkerhet

och civilt försvar att etablera sig här. Det finns redan idag företag som valt att förlägga samhällsviktig

och säkerhetskänslig verksamhet till Karlstad. Det finns ingen annan region där det finns

så goda förutsättningar att rekrytera kompetent personal inom detta område med så låg personalomsättning.

Det finns även tillgång till kvalificerade forskningsmiljöer på Karlstad universitet och

Försvarshögskolan. Men framförallt finns det unika lokaler i t.ex. Karolinen som kan erbjuda ett

högt säkerhetsskydd med tillgång till signalskydd, skyddsrum och skalskydd. Vi ser gärna att fler

företag som har behov av högt säkerhetsskydd etablerar sig här och vill ge Business Värmland i

uppdrag främja detta.

 

4. Regionalt ansvarig för det civila försvaret

Försvarsberedningen har föreslagit att det civila försvaret i Sverige ska delas in i tre till sex regionala

områden. Det innebär att de Länsstyrelser som får det regionala ansvaret för det civila försvaret

kommer att förstärkas med ca. 60 till 80 personer. Vilka länsstyrelser som ska få detta ansvar

ska naturligtvis styras av verksamhetsnyttan och vad som är bäst för Sveriges säkerhet. I ljuset

av den starka verksamhet som finns i Karlstad bedömer vi att det finns goda förutsättningar att

lägga denna verksamhet här. Regeringen tillsatte en utredning i denna fråga förra veckan som ska

presenteras i slutet av nästa år.

 

5. Karlstad kommun ska bli bäst i landet på informationssäkerhet

Om Karlstad ska bli ett ledande center för samhällssäkerhet så måste kommunen leda genom exempel.

Myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet här måste kunna lita

på driftsäkerheten och stabiliteten i den infrastruktur som kommunen tillhandahåller. Arbetet med

att stärka kommunens eget arbete med civilt försvar och samhällssäkerhet är redan högt prioriterat.

Men Karlstad kommun bör även ansöka hos MSB om att få tillgång till tekniska sensorsystem

– i delar av sitt IT-system – för att öka informationssäkerheten.

Ta ställning och dela artikeln