Jord- och skogsbruket – den gröna näringen

Skogen är Värmlands och Sveriges viktigaste basnäring. Den är också vårt viktigaste framtidshopp för den nödvändiga gröna omställningen. Värmland utgör en unik region i världen inom skoglig bioekonomi. Här finns alla delar som är nödvändiga för att utveckla detta område.

  • Förenkla reglerna för mark och skogsägare
  • Satsa på forskning och utveckling av skoglig bioekonomi och biodrivmedel.
  • Stärk äganderätten för den enskilde

I Värmland finns även stora områden lämpat för spannmålsodling, men odling av gräs/vall och bete är det som har störst potential i Värmland. Stora arealer har dock de senaste decennierna växt igen. Öppna landskap kräver betande mular i större omfattning än idag. Värmland har möjlighet att bli ett viktigt matlän. Vi vill se särskilda satsningar kring en samlad strategi för detta. Moderater i alla beslutande församlingar bör också sträva efter att den offentliga maten till så stor utsträckning som möjligt är närproducerad. 

De gröna företagen är en oerhört viktig del i den gröna omställningen. Då kan inte dessa företagare betraktas som miljöbovar. Att bedriva skogs- och lantbruk är mycket långsiktigt. Därför måste långsiktiga spelregler gälla. Eftersom många gröna företagare är enmansföretagare är det än mer angeläget att regelförenklingar genomförs. 

Äganderätten utgör ett fundament i vårt samhälle, men blir särskilt tydligt för skogs- och markägare. Äganderätten är en mänsklig rättighet, som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. Att kunna utveckla sitt boende och sin verksamhet på landsbygden är grundläggande. Regleringar gällande bland annat strandskydd, energiframställning och regelverk för naturreservat begränsar ofta markägarnas möjligheter att bruka och vårda sin skog och mark.