En trygg gemensam välfärd i hela Värmland

I Värmlands kommuner och i landstinget arbetar ca 20 000 värmlänningar, de flesta inom skola, omsorg och sjukvård. Till dessa ska läggas de som arbetar i privata välfärdsföretag med offentlig finansiering. Alla värmlänningar kommer vid olika tillfällen i livet i kontakt med de välfärdstjänster som produceras.

  • Former för välfärds- och samhällstjänster bör förenklas, utvecklas och vara flexibla
  • Fjärrundervisning i hela utbildningssystemet blir tillåtet
  • Bidra till utvecklingen av samhällsservice i hela länet

Många upplever att det offentligas närvaro på landsbygderna under lång tid försämrats. När det gäller skola, omsorg och vård så äger de förtroendevalda i kommuner och landsting frågan om hur verksamheten ska organiseras och därmed komma värmlänningarna till del. Vi anser att kommuner och landstinget behöver utveckla verksamheterna till att bli mer flexibla utifrån de olika förutsättningar som gäller lokalt. Sverige och Värmland ser olika ut, lösningarna behöver inte vara lika överallt. Verksamheter kan samordnas gemensamt vad gäller lokaler och personal, privata aktörer kan göras delaktiga och digitala lösningar kan och bör prövas. Vi som förtroendevalda måste i första hand se hur olika enheter kan utvecklas och förändras utifrån ett flexibelt förhållningssätt och inte förorda nedläggning som enda möjlighet. 

Det vilar ett stort ansvar på kommuner och landsting, och därmed oss som förtroendevalda, att säkerställa närvaro i hela Värmland eftersom förutsättningarna för att leva, bo och försörja sig ser olika ut. Rätten att välja t ex vilken skola eller vilken vårdcentral gäller alla medborgare och därför bör vi sträva efter att fler i praktiken ska kunna välja mellan olika utförare. Känslan av att det offentliga inte sviker är viktig för att upprätthålla tilltron till vårt välfärdssystem.

Det är helt orimligt att det fortfarande inte är tillåtet med fjärrundervisning i skolan. Det är nödvändigt för att upprätthålla god kvalitet och bejaka nya former av digital pedagogik. Digitaliseringen ger stora möjligheter för utveckling av välfärdssystemen och kommer i grunden att förändra vår tillvaro i hela landet. Men på våra landsbygder är det särskilt nödvändigt för att tillgodose högre närvaro, högre kvalitet och nya möjligheter i välfärdssystemen var man än befinner sig.