Skärpt straffrättslig lagstiftning

Straff ska stå i proportion till brottens allvar. Avgörande för att bedöma hur strängt straffet ska vara är den skada som har förorsakats samt motiv, uppsåt och insikter hos den som har begått brott. Det handlar därmed om en etisk och moralisk avvägning, där det är naturligt att det finns olika synsätt på vad som är lämpliga straffnivåer och även att synsättet skiftar över tid.

Straffen är i dag för låga för vissa brottstyper. Det gäller till exempel attacker mot blåljuspersonal, allvarliga fall av sexuellt ofredande, bostadsinbrott, grova vapenbrott och mord. Den som är vuxen och begår brott ska också straffas som en vuxen. Den som begår upprepade brott bör få ett väsentligt strängare straff än den som begår ett enstaka brott. Det straffrättsliga systemet bör också mer än i dag användas för att komma till rätta med brottslighet som begås av kriminella grupperingar. Men för att ens nå dit behöver vi råda bot på problemet att få vågar vittna mot grovt kriminella. Vi vill skapa större och tydligare möjligheter till anonymitet för uppgiftslämnare och förhörspersoner som lämnar information under brottsutredningar samt utreda frågan om anonyma vittnesmål i svenska domstolar.

Vad gäller det straffrättsliga systemet vill vi bland annat se en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse) bör införas. Exempel på brott som skulle kunna aktualisera tillämpning av gängbestämmelsen är misshandel, rån, olaga hot, olaga frihetsberövande, utpressning, hot och våld mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak.

I dag särbehandlas unga vuxna i åldern 18-21 år straffrättsligt genom en straffrabatt. Vi menar att den som är vuxen och begår ett brott ska också behandlas som vuxen av rättsväsendet. Vi vill därför att den generella straffrabatten för gruppen 18-21 år ska tas bort helt. Därtill vill vi väsentligt skärpa straff för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång. Detta genom att dagens form av mängdrabatt tas bort.

Dagens förutsättningar för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadana ut sedan år 1994. Vi vill att dessa förutsättningar utökas. Om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa lagstiftningen som finns här. Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska därför kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger.

Sexuella ofredanden utförda av ungdomar i grupp i offentliga miljöer har på senare tid uppmärksammats allt mer. Samhället måste markera tydligare mot dessa brott. Därför vill vi skärpta straffen för den här typen av brott genom att införa en ny brottsrubricering som tar sikte på grova sexuella ofredanden. Straffskalan ska vara minst nio månader och högst tre års fängelse.

Moderaterna har identifierat ett antal brott där straffen bör skärpas. Det handlar bland annat om bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.

Våra förslag är bland annat:

  • Fler vapenbrott ska betraktas som grova.
  • Straffrabatten för gruppen 18-21 år ska tas bort helt och att kraftigt skärpa straffen för den som döms för flera brott genom att dagens så kallade mängdrabatt tas bort.
  • Införa en gängbestämmelse som ska innebära upp till dubbla straff för brott som begås inom ramen för gängrelaterad brottslighet.
  • Utreda frågan om anonyma vittnesmål i svenska domstolar.
  • Fler fall ska leda till utvisning på grund av brott och återreseförbudet ska skärpas.
  • Straffen ska också skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.