Nyhetsartikel
22 maj 2018

Åtgärder mot hedersförtryck och moralpoliser

Idag presenterade Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, och Jessica Polfjärd, jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson, nya förslag mot hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

- Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Därför presenterar vi nu ytterligare åtgärder, utöver vårt tidigare förslag om en särskild brottsrubricering för hedersbrott, säger Tomas Tobé.

- Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord, säger Jessica Polfjärd.

Sammanfattning av förslagen:

  1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott - olaga frihetsbegränsning - som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.
  2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.
  3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Andra moderata förslag mot hedersförtryck:

  • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.
  • Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 
  • Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk. 

Bakgrund:

Sverige har utbredda problem med hedersrelaterat förtryck och våld som förekommer runtom i landet. År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70 000 ungdomar mellan 16-25 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Idag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, över 240 000 unga. Därutöver finns ett stort mörkertal. Det är inte helt säkerställt hur många barn och ungdomar som för närvarande lever under hedersförtryck.

Läs mer i bifogat PM här.
Presentationen bifogas.

 

Jessica Polfjärd
Europaparlamentariker

Jessica är ledamot och vice gruppledare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet, hon sitter även som ersättare i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskotte

Mer om Jessica
Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas