Jordbruk och skogsbruk

De gröna näringarnas konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda och flexibla.

Hela landets utvecklingskraft och tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter tas till vara. Det ska ske på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion.

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar, och skogsnäringen är en viktig del av svensk ekonomi. Den ger jobb, skatteintäkter och är väsentlig för vår handel med andra länder. Utöver att vara en viktig naturresurs är skogen av stort värde för den biologiska mångfalden, friluftsliv, jakt och turism, med andra ord en tillgång som bidrar till de mervärden som gör vårt land rikt.

  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
  • Sänk skatten för diesel som används i jord- och skogsbruket med ytterligare 50 öre per liter.
  • Tillsätt en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.
  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.
  • Upprätta en nationell bioekonomistrategi.
  • EU:s utbetalningar av jordbruksstöd ska göras inom utsatt tid. 
  • Nej till straffskatter på transporter och avstånd.
Maria Malmer Stenergard
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss