Vi gör Sverige tryggare

Vi gör Sverige tryggare - en del av Moderaternas valmanifest i EU-valet.

Stoppa den fria rörligheten för kriminella

Den gränsöverskridande brottsligheten tar sig flera olika former och påverkar Sverige. Våra allvarliga problem med gängkriminalitet och skjutningar drivs bland annat av narkotikaförsäljning, med narkotika som smugglas hit från länder utanför Europa. Vapnen som gängmedlemmarna använder kommer ofta från Balkan. Samtidigt begås hälften av alla bostadsinbrott i Sverige av utländska stöldligor. Ligorna står också för hela 90 procent av stölderna av båtmotorer, bilar och bildelar i Sverige. De kriminella nätverken är många, välorganiserade och begår brott i flera EU-länder. 

Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. Den ska inte heller gälla för narkotika eller illegala vapen. Därför måste Europa lägga mer kraft på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det ska ske genom att vi stärker Europol, EU:s polisbyrå.

EU-medborgare som begår brott och döms till fängelse i Sverige ska inte avtjäna sina straff på svenska anstalter. De ska i stället överföras till en anstalt i sitt hemland. Ett år i fängelse kostar runt en miljon kronor per intagen – den notan ska inte svenska skattebetalare stå för. EU-medborgare som begår brott i andra länder än sitt eget bör dessutom utvisas och förbjudas att återvända till landet där de begått brott, under en viss tid. Så stoppar vi den fria rörligheten för kriminella.  

Moderaternas förslag

 • Förstärk EU:s polisbyrå, Europol, med fördubblade resurser och utökade befogenheter

 • Inrätta en ny, operativ europeisk polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och narkotika.

 • Europol ska etablera ett särskilt center som är inriktat mot stöldligorna.

 • Dömda EU-medborgare ska utvisas till sina hemländer och deras fria rörlighet ska begränsas.

 • EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer.

 • Öka utbytet av information mellan nationella myndigheter i brotts-bekämpande syfte.

 • Stoppa handeln med europeiska pass.

 • Stärk kampen mot terrorismen

Stärk kampen mot terrorismen

Terrorhotet i Europa är påtagligt. Flera europeiska länder har drabbats av hänsyns-lösa terrorattentat under de senaste åren. Här i Sverige minns vi den fruktansvärda attacken på Drottninggatan. Europasamarbetet måste användas bättre i kampen mot terrorismen. De som vill slå till mot vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva ska motarbetas med full kraft.

Runt om i Europa får extrema trossamfund utländska pengar och bidrag. De som aktivt sprider extremism och uppviglar till terrordåd måste stoppas mycket mer än vad som görs i dag.

En mängd insatser krävs för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism. Detta är en central uppgift för Europasamarbetet.

Moderaternas förslag:

 • Ökade resurser i arbetet mot terrorism.
 • Stärk Europols anti-terrorcenter.
 • Gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund.
 • Spärrlista för att hatpredikanter inte ska tillåtas att resa in i EU och sprida extremism.
 • Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten, som även ska arbeta mot terrorism.
 •  Fördjupat samarbete för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. 

Värna fri- och rättigheter

Alla människor har rätt att känna sig trygga i Europa, oavsett i vilket medlemsland man befinner sig. Ingen ska behöva utsättas för hot, hat eller diskriminering till följd av exempelvis bakgrund, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön.

Moderaterna står upp för varje människas fri- och rättigheter – och på denna grund vilar även Europasamarbetet. Det handlar bland annat om att säkra minoriteters rättigheter inom EU och förstärka arbetet mot hatbrott.

Nio av tio judar i Europa upplever att antisemitismen ökar. Det är en oroande ut-veckling. I Europa ska inte antisemitism och andra former av intolerans accepteras. Det ska bekämpas gemensamt.

Jämställdheten inom Europa behöver öka och det är viktigt att Sverige på olika sätt driver på för att fler länder ska gå i rätt riktning.  

Många framsteg har gjorts för att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige. Det arbetet måste nu fortsätta i Europa. Vi vill att alla registrerade partnerskap och sam-könade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU, för att även hbtq-personer fullt ut ska kunna nyttja den fria rörligheten tillsammans med sina familjer. 

Moderaternas förslag

 • Ökade resurser till en EU-fond som ska motverka antisemitism, hatbrott och radikalisering i Europa med en särskild satsning på att utbilda skolungdomar om Förintelsen, genom bland annat studieresor.

 • Alla EU:s medlemsländer ska respektera minoriteters rättigheter.

 • Driv på för att öka jämställdheten inom Europa.

 • Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU.

 • Hbtq-personers rättigheter ska få en mer framskjuten roll i EU:s biståndspolitik

Minska utsattheten och stoppa tiggeriet

Många utsatta EU-medborgare har kommit till Sverige för att tigga. Tiggeri låser in människor i fattigdom. Det leder också till att människor som redan är i en svår situation riskerar att utnyttjas och fara mycket illa, till exempel i prostitution. Ett utbrett tiggeri kan dessutom föra med sig ordningsproblem och olovliga bosättningar.

Moderaterna har länge förespråkat ett nationellt förbud mot tiggeri. Samtidigt är det uppenbart att frågan också måste hanteras på EU-nivå. Det är avgörande att länder som Bulgarien och Rumänien tar ansvar för sina medborgare och bryter den varaktiga diskriminering som bidrar till att framför allt den romska minoriteten söker sig till exempelvis Sverige för att tigga. Åtgärder för att sätta press på dessa länder  är nödvändiga. 

Moderaternas förslag

 • Använd ekonomiska påtryckningsmedel för att Bulgarien och Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare.

 • Villkora Bulgariens och Rumäniens inträde i Schengen med att diskrimineringen av den romska minoriteten ska upphöra och att deras medborgare inte söker sig till andra medlemsländer för att tigga.

Fördjupat utrikes- och säkerhetssamarbete

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform. Sverige är ett litet land, men genom EU kan vi få en starkare internationell röst.   

I en orolig omvärld behövs ett tätare europeiskt samarbete. Det är avgörande att Europa agerar enigt i frågor som handlar om vår gemensamma trygghet och säkerhet. Rysslands aggressioner i Ukraina ska fortsatt mötas av hårda fördömanden och sanktioner. EU måste bemöta Kinas globala ambitioner på ett genomtänkt och sammanhållet sätt, inte minst vad gäller investeringar i samhälls-viktig infrastruktur. Lika viktigt är att vårda relationerna med länderna i EU:s närområde. Den transatlantiska länkens betydelse är central och Europas relationer med USA bör fortsätta att utvecklas. Avgörande är också att säkra ett nära samarbete med Storbritannien, oavsett när och hur landet lämnar EU. 

Ytterligare en viktig del av EU:s utrikespolitik är att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför behövs en EU-gemensam Magnitskijlagstiftning, som gör det möjligt för EU att införa skarpa sanktioner mot de som bryter mot mänskliga rättigheter. 

Moderaterna vill stärka det svenska försvaret och vi säger ja till ett svenskt Natomedlemskap. Samtidigt ska Sverige arbeta för att det europeiska försvars-samarbetet fördjupas och fungerar som ett komplement till Nato, men utan att skapa en EU-armé. EU ska också bekämpa desinformation och cyberattacker som syftar till att störa våra demokratiska processer.   

Europeiska länder som uppfyller EU:s högt ställda krav i fråga om demokrati, rättsstat och marknadsekonomi ska kunna bli medlemmar i unionen. Vägen till medlemskap ska samtidigt vara krävande, och en utvidgning av EU får inte ske på bekostnad av eller riskera Europasamarbetets grundläggande värderingar. Att Turkiets förhandlingar om medlemskap blir framgångsrika är därför inte realistiskt inom överskådlig tid.

EU:s bistånd ska bidra till bättre levnadsvillkor, fred och stabilitet i vårt närområde, stödja arbetet mot terrorism och främja mänskliga rättigheter. Biståndet ska vara modernt, effektivt och resultatinriktat. 

Moderaternas förslag

 • Förstärk EU:s gemensamma utrikespolitik.

 • Möjliggör ett effektivare beslutsfattande inom EU i utrikespolitiska frågor.

 • Stärk det europeiska försvarssamarbetet och EU:s cyberförsvar, som ett komplement till Nato.

 • Behåll sanktionerna mot Ryssland och utöka dem om utvecklingen fortsätter åt fel håll.

 • Stöd till Östliga partnerskapet och länderna på västra Balkan som utsätts för rysk maktpolitik.

 • Inför EU-gemensam Magnitskijlagstiftning.

 • En bred och djup Kinastrategi ska komma på plats.

Säkra demokratin 

Den liberala demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Yttrandefrihet och fria medier ska värnas. I flera av EU:s medlemsländer går utvecklingen tyvärr åt fel håll, och det måste få konsekvenser. Länder vars regeringar aktivt motarbetar eller undergräver demokratins kärnvärden och rättsstatens principer bör straffas – antingen genom rättsliga påföljder eller genom rejäla minskningar av de EU-medel som betalas ut.

Granskningen av medlemsländerna behöver också utvecklas. Vi vill arbeta för en ordning där enstaka medlemsländer inte längre ska kunna hålla varandra om ryggen i sin strävan att skapa mer auktoritära samhällen. EU är ett samarbete för demokratier. 

Moderaternas förslag

 • EU-medel ska inte betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer.

 • Sverige ska fortsätta att fullt ut stödja de pågående EU-processer som kan leda till att rösträtten i EU dras in för de aktuella länderna, just nu Ungern och Polen.