Nyhetsartikel
8 mar 2016

Vi backar inte från jämställdheten

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Här ska alla kunna växa, komma till sin rätt, jobba och göra rätt för sig. Jämställdhet tar sin grund i att alla människor ska kunna vara självständiga och fria att fatta egna beslut. Dessa principer är grundläggande värden som gäller i vårt land oberoende om du som kvinna är född i Sverige, inflyttad eller söker skydd undan krig och förföljelse.

Det viktigaste verktyget för att uppnå jämställdhet är att ha ett arbete att gå till. Vi bekymras därför över den utveckling vi nu ser. Var sjunde person i Sverige lever i utanförskap och varannan utomeuropeiskt född kvinna jobbar inte. Det är oacceptabelt.

Utanförskapet riskerar att fördjupas ytterligare när regeringen nu försämrar möjligheterna till arbete inom exempelvis hushållsnära tjänster och gör det mer lönsamt att gå på bidrag. Samtidigt försvåras utanförskapet av bristande jämlikhet vad gäller stöd och insatser för etablering. Till exempel är det färre nyanlända kvinnor än män som deltar i olika typer av arbetsmarknadsinsatser. För att kunna ge alla en bra chans att ta sig in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden på jämlika villkor är det tydligt att mer behöver göras.

Med rättigheter följer också skyldigheter. Samhället ska erbjuda stöd men att komma i arbete och in i det svenska samhället kräver också egna ansträngningar. Grundläggande är att var och en som lever och bor i Sverige gör vad man kan för att få ett jobb och försörja sig själv.

Det nya utanförskapet är ett stort hot mot jämställdheten i Sverige men jämställdheten utmanas även inom andra områden. I Sverige är det självklart att kvinnor har samma rättigheter som män och att varje kvinna själv väljer vem hon vill gifta sig med. Trots att Sverige av många ses som ett tryggt land existerar fortfarande hederskultur som begränsar människors självständiga liv och möjligheten att bli det du vill. Det är för oss oacceptabelt. I Sverige har vi hög tolerans gentemot olika samhällsåskådningar men vi kräver nolltolerans mot förtryck. För alla är detta inte självklart. Många nyanlända kommer till Sverige från samhällen där synen på jämställdhet skiljer sig från den svenska.

En viktig del för att lyckas bättre med integrationen handlar därför om att svenska värderingar och lagar om jämställdhet fastställts omgående i integrationsarbetet. Därför är det viktigt att nyanlända, såväl kvinnor som män, får en ordentlig och förstärkt samhällsorientering redan från start. Det handlar till exempel om vikten av egna ansträngningar för att få ett jobb, rätt till utbildning, rätt att gifta sig med vem man vill och rätten att inte utsättas för brott. Samhällsorienteringen måste därför bli obligatorisk på riktigt. Det bör också införas en examination i samhällsorientering.

Dagligen, runt om i landet, möter vi människor som utan reformer för jobb och integration riskerar att fastna i otrygghet, bidragsberoende och minskad jämställdhet. Men vi möter också fantastiskt starka och engagerade kvinnor och män inom alla samhällskategorier, yrken och ursprung som insett styrkan av ett jämställt samhälle och arbetar för det.

Det är på dessa krafter vi ska bygga. När vi kommit så långt i jämställdhetsarbetet i Sverige som vi gjort i dag har vi ett ansvar mot framtiden att fortsätta denna strävan. Då kan Sverige även i framtiden präglas av samhörighet och arbete, inte bidrag, utanförskap och förtryck

Anna Kinberg Batra,

partiledare

Annicka Engblom,

ordförande Moderatkvinnorna

Annicka Engblom
Riksdagsledamot Blekinge län, Ledamot i Konstitutionsutskottet
Jag har alltid varit en ivrig debattör, skribent och intresserad av människor och samhällsfrågor.
Mer om Annicka