Regional utveckling

Möjligheternas Västra Götaland

Västra Götaland ska vara en region där människor vill bo, se sina barn växa upp och förverkliga sig själva. För att regionen ska fortsätta att utvecklas behöver människors möjlighet till entreprenörskap, utbildning och arbete sättas än mer i fokus. Det ska vara en självklarhet för den som väljer flytta hit eller stanna kvar att man känner och ser möjligheten till ett gott liv, både för sig själv och sin familj. 


Det regionala utvecklingsarbetet ska, om vi får förtroendet att fortsatt leda det, fokusera på tre prioriterade områden: fler jobb och ökat företagande, bättre rustade elever och studenter samt forskning i världsklass. För oss är det självklart att Västra Götaland ska stå sig väl i internationella tillväxtrankingar och ligga i topp i den nordiska tillväxtligan, vara en konkurrenskraftig region i Europa samt kunna locka till sig och behålla spetskompetens. Dessa är ambitioner som kräver politisk handlingskraft. 


Fler jobb och ökat företagande 
Politiker skapar inte jobb, det gör företag. Därför är det av yttersta vikt att Västra Götalandsregionen är med och bidrar med att skapa ett bättre klimat för entreprenörer, inte minst inom välfärdssektorn, samt agera brygga mellan olika aktörer där och när så behövs. 


Då vi Moderater vill se en hög ambitionsnivå för Västra Götalandsregionen när det gäller tillväxt och företagande är det viktigt att vara lyhörd gentemot företagen kring hur regionen kan ta sitt ansvar och förenkla t ex upphandlingsförfarandet.


Vi Moderater kommer att arbeta med målet att Västra Götaland ska ligga i topp i den nationella och nordiska tillväxtligan. För att skapa rätt förutsättningar måste Västra Götalandsregionen arbeta för att attrahera kapital till regionen och även ta på sig en samordnande roll för utveckling av nya företag. Vi vill också se fler jobbskapande insatser som kan bidra till nya företag och att befintliga företag växer. Förutsättningarna för industrin måste förbättras, inte minst genom investeringar i infrastruktur och att regionen växer samman till en arbetsmarknadsregion. Samtidigt finns behov av att utveckla näringslivet med fler branscher, stärka de tunga industrinäringarna som fordonsindustrin i Västra Götaland, men även basnäringar, så som fiske- jordbruk- och skogsnäring. Vi vill också se att innovationer premieras och nyttiggörs i större utsträckning. 


För oss Moderater är det av yttersta vikt att hela regionen, stad som land, ska leva och att landsbygden ges möjligheter att utvecklas. Genom ökad lönsamhet inom livsmedelssektorn och förbättrade möjligheter för energiproduktion ser vi ökade möjligheter för en livskraftig landsbygd. 

Moderaterna vill

 • Ta ett initiativ till ett gemensamt jobb- och näringslivsprogram ”Jobba för jobb i Västsverige” i samverkan mellan regionen och andra berörda aktörer. 
 • Förbättra information om hur myndigheter fungerar, samordna stödfunktioner, finansieringsmöjligheter och stödja utvecklingen av mentorskapsprogram för att fler ska starta företag. 
 • Aktivt använda upphandlingarna till att bättre stödja mindre företag genom att t ex dela upp upphandlingarna i mindre enheter eller tidsmässigt samt uppmuntra kombinationsverksamhet så att fler kan delta i upphandlingen. 
 • Prioritera större satsningar på entreprenörsfrämjande insatser i skolan, på ung företagsamhet och på projekt som syftar till att stärka ungas självkänsla och motivation. Barnen är framtidens entreprenörer. 
 • Bidra till att öka Västra Götalands attraktionskraft genom att stödja demoanläggningar, testbäddar- och arenor för framtidens produkter. 

En attraktiv region som lockar till besök och möten
Västra Götaland har en stor mångfald när det kommer till upplevelsemiljöer, såsom sjöar och hav, en levande landsbygd och kulturrika städer. Vi tror att Västra Götalands lokala entreprenörer är nyckeln till en framgångsrik upplevelse- och mötesindustri och en förutsättning för att fortsätta locka hit turister, såväl utländska som svenskar. Regionens främsta uppgift ska vara att underlätta resor inom och till Västra Götaland. På så sätt kan turistsäsonger förlängas och Västra Götalands olika delar knytas ihop till en helhet. Regionen ska också marknadsföra olika besöksmål för både nationella och internationella besökare. Västsvenska turistrådet ska genom att agera spindeln i nätet knyta till sig andra aktörer där man gemensamt kan hitta strategiska affärsutvecklingsområden. Genom Västsvenska turistrådet ska regionen ställa upp som samarbetspartner vid produkt- och affärsutveckling och bidra med analys och kompetensöverföring.
Regionen ska stödja, stimulera och vara hinderröjare för besöksnäringen och ha än starkare fokus på destinationsutveckling, så Västra Götaland är den mest besökta svenska regionen. Västra Götalandsregion ska även arbeta för att minska administrativt regelkrånglet inom turistbranschen.

Moderaterna vill

 • Utveckla den stora potential som besöksnäringen utgör inom regionen. 
 • Utveckla samordningen mellan regionens verksamheter, andra destinationsaktörer och besöksmål. 
 • Genom ett ökat samarbete bidra till att förbättra kommunikationerna till, inom och från regionen bl a genom en utveckling av fler linjer och destinationer för både nationella och internationella mål vid regionens flygplatser. 

Bättre rustade elever och medborgare
En förutsättning för ungdomar och studenter ska kunna ta ansvar och skapa sig en framtid är att de står rätt rustade och att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknaden blir än bättre. Matchningen måste förbättras och samarbeten med företag, föreningar och offentliga aktörer stärkas t ex genom programråd med branscherna och fler uppdragsutbildningar. 


En stor utmaning ligger i att minska utanförskapet framförallt bland ungdomar och nya svenskar. Vi vill kraftsamla för att minska avhoppen från skola och utbildning och öka andelen barn och ungdomar som slutför grundskolan med godkända betyg. Ett viktigt arbete bedrivs idag inom ramen för ”Kraftsamling för fullföljda studier” men vi vill intensifiera arbetet ytterligare. 


Västra Götalandsregionen är en stor arbetsgivare och kan t ex erbjuda såväl praktik- som lärlingsplatser. Genom att knyta samman aktörer på olika nivåer kan regionen bidra till att finna innovativa sätt att fånga upp ungdomar och människor som befinner sig i utanförskap, och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. 
Västra Götalandsregionen har en stor potential att komplettera kommunernas utbildningsalternativ, och på så vis stärka regionens tillväxtmöjligheter och möjligheten att konkurrera på både nationell och internationell nivå. Insatser för yrkesintroduktion samt lärlingssystem är viktigt för att fler ungdomar ska komma in i arbetslivet. 
Västra Götalandsregionens folkhögskolors och naturbruksgymnasiers uppdrag som utbildningssamordnare ska förtydligas och utvecklas för att kunna möta viktiga samhälls- och kompetensförsörjningsutmaningar. Folkhögskolorna är en väl utvecklad resurs för att sprida folkbildning och speglar väl mångfalden i samhället genom sina olika profiler. De som står utanför arbetsmarknaden ska ha möjligheter att via folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna nå både arbetsmarknad och fortsatta studier. 

Moderaterna vill

 • Stärka samverkan mellan regionen, näringslivet och kommunerna kring utbildningsinsatser för ungdomar.
 • Erbjuda stöd för att öka kunskapen kring regionala bristyrken till skolornas studie- och yrkesvägledning så att jobbmöjligheterna förtydligas för eleverna.
 • Naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna ska få utvidgade uppdrag både för att öka möjligheterna till uppdragsutbildningar men även för att utveckla kursutbudet att rikta sig också till nya grupper med lägre utbildningsnivå.
 • Att Västra Götalandsregionen stödjer utbildningsstrukturer och verksamheter som verkar för en ökad kunskap i svenska språket och yrkeskunskaper. 
 • Utvidga antalet feriepraktikplatser inom regionens verksamheter.
 • Aktivt arbeta för studentmedarbetartjänster samt utreda förutsättningarna att t ex i samarbete med Arbetsförmedlingarna erbjuda fler ungdomar nystartsjobb efter avslutad praktik.