Infrastruktur

Bra kommunikationer i Västra Götaland

Bra kommunikationer är en grundförutsättning för en regions utveckling och tillväxt. Möjligheten för den enskilde att transportera sig är direkt avgörande för vilket arbete eller utbildning man väljer och var detta ska utföras. Inomregional tillgänglighet till och från Göteborg, samt andra viktiga arbetsmarknadscentra är viktigt för arbetskraftsförsörjningen i hela länet. Men det är också viktigt att tillse att de pendlings- och transportstråk över länsgränsen som finns, fungerar för t ex arbete och studier. Västra Götalands län har utifrån sitt geografiska läge som mittpunkt i Norden en enorm utvecklings- och tillväxt potential.

Moderaterna vill därför att Västra Götalandsregionen fortsätter att aktivt arbeta för och prioritera arbetet med att säkerställa att infrastruktursatsningar hamnar i Västra Götaland. För att utveckla infrastrukturen är det av yttersta vikt att flaskhalsar byggs bort och att trafiksäkerheten på befintliga vägar förbättras. En fortsatt utveckling i och kring Landvetters flygplats är viktigt för en fortsatt utveckling som transport- och import/exporthub. 


Transporter idag ses ofta som ett miljöproblem, men utan dessa transporter skulle dagens moderna samhälle helt sluta fungera. Vi Moderater tror inte att lösningen på dagens miljöproblem ligger i att drastiskt minska antalet transporter, utan istället att de behöver bli mer klimatsmarta. Genom teknikneutralitet och satsningar på fossilfria transporter, såsom el och hybridlösningar, är vi övertygade om att transporters miljöpåverkan kraftigt kan reduceras. 

Järnväg
Järnvägsnätet inom Västra Götalands län är av stor betydelse för regionens och hela Sveriges framtid. Sverige två största städer knyts ihop tack vare Västra stambanan, men kapaciteten är begränsad och behöver byggas ut. 


Vi Moderater vill framför allt se satsningar på en ny stambana mellan Göteborg-Borås-Jönköping (via Landvetter flygplats), och fyra spår på Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås, samt dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. I vårt område är det främst sträckan från Öxnered till Halden i Norge som är i behov av nya investeringar och där vill vi få till ett samarbete mellan regionen och regeringarna i Sverige och Norge. 


Utöver de större järnvägsprojekten vill vi se en utbyggnad av de mindre regionala järnvägsnäten, så att pendeltrafiken kan utvecklas än mer och underlätta för framför allt arbets- och studiependlare. Det är även viktigt att den inomregionala tillgängligheten utvecklas.

Moderaterna vill:

 • Starta järnvägsbygget mellan Göteborg/Mölndal via Landvetter till Borås.
 • Öka kapaciteten på Västra stambanan. 
 • Samarbeta med Norge för en investering i järnvägen till Halden.
 • Modernisera de mindre järnvägsnäten, så som Bohusbanan, Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan.

Vägar
Bilen är av stor betydelse för dagens människor i vår region vilket gör det naturligt att vägen för persontrafik är av stor betydelse. Tyvärr är många av våra riks- och europavägar undermåliga och behöver få en förbättrad standard. Vi moderater vill därför att E20, E45 och Rv40 byggs ut till minst fyrfältsväg och att in- och utfarter till Göteborg förbättras, så att tillgängligheten blir bättre. 


Trafiksäkerheten är en prioriterad fråga för oss moderater och vi vill framför allt att resurser läggs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det är av yttersta vikt att flaskhalsar byggs bort för att säkerställa framkomligheten.


För att få hela regionen ska kunna leva är även stora delar av det övriga vägnätet i Västra Götaland i behov av upprustning, underhåll och ombyggnader. 


Tvärförbindelser syftande till att avlasta huvudleder och större slutpunkter är bra för såväl biltrafiken som för vägburen kollektivtrafik. En möjlighet med liknande effekt för att öka framkomligheten är att bygga nya busskörfält utöver befintliga körfält.

Moderaterna vill:

 • Bygga ut E 20, E 45 och Rv 40 till minst fyrfältsväg.
 • Snarast komma igång med beslutade väginvesteringar.  
 • Upprusta det mindre vägnätet. 


Sjöfart
Sjöfarten är en viktig stomme inte bara regionens framtid, utan för hela Sveriges. Göteborgs hamn är av stor betydelse nationellt och för övriga Norden, men även hamnar som Lysekil, Uddevalla, Wallhamn och Vänerhamnarna är viktiga för framför allt regionen. Vi Moderater vill satsa på att bygga ut sjöfarten, för att på så sätt föra över gods som idag färdas på landsvägarna. Detta, inte minst för miljöns skull. Utbyggnad av framför allt Göteborgs hamn är av vikt för att säkerställa import och export av varor för hela Sverige och säkra arbetstillfällen, som annars riskerar att hamna utomlands. Västra Götalandsregionen ska därför arbeta för konkurrensneutralitet mellan Göteborgs hamn och andra internationella konkurrerande hamnar.

Moderaterna vill:

 • Säkra transporterna till och från våra hamnar.
 • Föra över mer godstransporter till sjöfarten på Vänern.
 • Säkerställa att slussarna i Göta Älv renoveras. 
 • Arbeta för att Göteborgs hamns muddras så att nästa generations fartyg kan anlöpa.

IT
Dagens arbetsmarknad och företagsklimat kräver en god tillgång till IT och bredband. För att säkerställa att hela regionen kan leva och utveckla sitt företagsklimat måste tillgången till bredbandsnät säkras. Vi vill att Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna ökar insatserna för att säkerställa att de vita fläckarna byggs bort. Det är viktigt med robusthet och väl fungerande IT-säkerhet.

Moderaterna vill

 • Öka insatserna kring bredbandsutbyggnad och digitalisering.