Hela Värmlands utveckling

  • Ett omvänt strandskydd
  • Stärkt äganderätt
  • Tillåt fjärrundervisning

Moderaterna välkomnar diskussionen om Värmlands utveckling.

Vi menar allvar med att hela Sverige skall leva, därför måste vi också ha en politik för hela Sverige och hela Värmland. Vi vet att det finns goda krafter på de värmländska landsbygderna, kreativa människor som är vana att ta tag i problemen som måste lösas. Låt oss gemensamt lätta på hindren och släppa lös denna kraft i hela Värmland.

Det behövs en ny politik som tar tillvara på länets möjligheter och ger människor förutsättningar till att lyckas. Moderaternas politik utgår från vår tro på individens förmåga och kraft samtidigt som vi alla i olika faser av livet är beroende av andra människor. Därför måste individen ges goda förutsättningar att kunna utnyttja utvecklingskraften. Värmland har stora möjligheter och med propositionen vill vi bidra till att politiken gör livet enklare för människor, höjer kvaliteten på välfärden och skapar mer tillväxt i Värmland.

Allt oftare vittnar människor på landsbygden om att de känner att de inte får del av de välfärdssystem och samhällsservice som de via skatten är med och betalar för. Skolan läggs ner och befolkningen får engagera sig i start av friskola, polisen är frånvarande och befolkningen får engagera sig i att patrullera på nätterna när ligor stjäl bränsle och fordon och avstånden till vården, posten och banken blir allt längre. Ofta visas på ett enormt engagemang och drivkraft när bygder går samman och startar egen service. Men frågan bör ställas vad som händer när viljan att bidra till det gemensamma samhället tar slut om man upplever att man inte längre får del av den gemensamma servicen? 

Bristen på tilltro till samhället handlar också om upplevelsen att beslut fattas, politiskt eller på tjänstemannanivå, utan kunskap och förståelse för landsbygdens villkor och förutsättningar. Inte sällan med en tydlig urban utgångspunkt. Skogen ses inte som den nationella näring den är, utan som ett allmänt rekreationsområde för stadens befolkning och därmed ska skogen skyddas och inte brukas. En urban syn på hur miljövård bäst uppnås får gå före all form av utveckling av näringsliv och attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Beslut om att rovdjur ska finnas och inte får regleras fattas långt ifrån de människor som i sin vardag berörs av besluten.  Allt oftare är det inte politiska beslut som avgör människors möjlighet att bo, verka och leva i landsbygderna utan beslut fattade i domstol där kompetensen om de avgörande och prejudicerande beslut man fattar är bristfällig och där långdragna processer mellan myndigheter och enskilda drabbar landsbygdens befolkning på ett helt orimligt sätt. Vår grundläggande syn på äganderätten är kraftigt ifrågasatt.

Allt detta leder till att tilltron till samhällets institutioner ifrågasätts och det är mycket allvarligt. Risken att parallella samhällen växer fram där en annan rättsordning till slut blir gällande. Det är en ordning och utveckling vi inte kan acceptera. Till detta kan även läggas en syn på landsbygderna som tärande och på landsbygdens befolkning som inte sällan framställs som mindre begåvade, lägre utbildade och utan innovationskraft. Bilden av landsbygderna i Värmland och övriga landet behöver nyanseras och vi vill med detta förslag peka på de möjligheter till och hinder emot utveckling som finns.

Filer