Totalförsvar

Moderaterna vill förstärka totalförsvaret genom att satsa mer resurser till Försvarsmakten och mer resurser till det civila försvaret. 

Totalförsvaret är all militär och civil verksamhet inom försvaret som skyddar Sverige mot yttre hot, som ett väpnat angrepp. Försvaret måste vara rustat i händelse av krig, men även i händelse av kris. Moderaterna vill förstärka totalförsvaret genom att satsa mer resurser till Försvarsmakten och mer resurser till det civila försvaret. 

Riksdagen tog i december 2020 ett försvarsbeslut. Det lägger grunden för en ny krigs- och grundorganisation. Beslutet innebär att försvarsanslaget nu ökar till 1,5 procent av BNP år 2025. Det är helt nödvändigt för att möta utmaningarna i en osäker omvärld.

Höjda försvarsanslag

Moderaterna menar att Sverige behöver satsa mer på försvaret. På sikt bör våra försvarsutgifter motsvara två procent av BNP. Då kan Sverige bidra till säkerhet i vårt närområde istället för att behöva luta sig mot andra länder som tar sitt ansvar. Det är helt nödvändigt om Sverige ska kunna ligga i linje med andra länders försvarssatsningar. Inte minst med tanke på Rysslands upprustning.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska satsa mer pengar på försvaret för att höja vår förmåga. På sikt ska försvarsanslagen uppgå till 2 procent av BNP.

Stärk det civila försvaret

Det civila försvaret handlar om hela samhällets beredskap mot krig och konflikter. Det handlar om det arbete som myndigheter, kommuner, ideella organisationer med flera gör för att stärka Sveriges beredskap inför krig och kriser. Det kan handla om allt ifrån livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård och andra nödvändiga funktioner i samhället.

Ett starkt civilt försvar är avgörande om Sverige ska kunna ha ett totalförsvar som fungerar i händelse av kris och krig. Överbefälhavaren har flera gånger sagt att det vid sidan av satsningar på det militära försvaret även behövs stora satsningar på det civila försvaret. Regeringen har dessvärre gjort för lite för att stärka det civila försvaret.

Moderaterna vill stärka det civila försvaret för att kunna ge åt skydda civilbefolkningen, säkra de viktigaste samhällsfunktionerna, ge stöd till Försvarsmakten vid väpnat angrepp och bidra till att stärka försvarsviljan. Fungerar inte det civila försvaret så kan heller inte det militära försvaret lösa sina uppgifter. Om vi hade haft ett fungerande civilt försvar så skulle vi också ha varit bättre rustat att hantera coronapandemin

Ett bra sätt att stärka civilförsvaret är att återinföra civilplikten som avskaffades år 2008. Civilplikten är en typ av värnplikt, men för det civila försvaret. Personer som har gjort civilplikt kan då hjälpa till med sjukvård, brandbekämpning och reparationer i en eventuell kris. 

En annan viktig åtgärd för att stärka det civila försvaret är att stärka räddningstjänsten. Räddningstjänsten har en central uppgift i kriser. MSB bör därför få bättre möjligheter att utbilda mer räddningstjänstpersonal. Myndigheten bör också få i uppgift att stötta kommunerna i rekryteringen av deltidsbrandmän.

Moderaternas förslag:

  • Återinför civilplikten
  • Stärk utbildningen av räddningstjänstpersonal och underlätta anställningen av deltidsbrandmän

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Nato