Nyhetsartikel
16 sep 2020

Över 30 procent av styrets mål i hamn trots kriser

Det blågröna styret i region Uppsala har 61 mål för mandatperioden 2018-2022. Efter en genomgång står det nu klart att nära en tredjedel av målen uppfyllts efter två år. Totalt 40 av de övriga frågorna hanteras i detta nu av styrelser och nämnder.


En del av reformarbetet har fått pausats med anledning av materialkrisen 2019 och den pågående pandemin.   

– Vi har tappat värdefull tid under dessa två kriser. Men vi kan också se att mycket positivt blivit gjort av våra fantastiska medarbetare. Under pandemins första fas fattades över 140 olika åtgärder i en mycket pressad situation. Som styre har det som stärkt oss och visat att vi står pall, säger Emilie Orring, M, regionstyrelsens ordförande. 

Blågrön samverkan har arbetat med fyra prioriterade reformområden under mandatperioden. Det viktigaste området att reformera har varit sjukvården, där brist på personal och ineffektiva processer lett till stängda vårdplatser och långa köer vilket i sin tur gör att kostnaderna ökat.    

– Vi kan se att vi blivit bättre på att följa hur köerna utvecklats för att sedan ta till rätt beslut för att åtgärda dem. Vi har stort fokus på kvalitetsfrågor och vikten att arbeta mer patientnära vilket i förlängningen ska minska risken för vårdskador och de kostnader som detta medför, säger Malin Sjöberg Högrell, L, ordförande i sjukhusstyrelsen.   

– Vi har också gått igenom vilka uppdrag på Akademiska som kan flytta till andra vårdgivare där vi lägger fram förslag snart. Genom att inte göra allt kan verksamheten fokusera på det viktigaste, fortsätter hon och lägger till att sjukhuset fortfarande har ett arbete kvar att göra när det gäller att utveckla sin ekonomiska styrning och få till en bättre produktionsplanering men också bli bättre på att separera akuta och planerade flöden. 

Olika projekt som handlat om att effektivisera i sjukvården och fick dock läggas på is under covid-19:s mest intensiva period och innan dess försenade materialkrisen en del av reformarbetet vid Akademiska sjukhuset.  

I kollektivtrafiken så ökade resandet och nöjdheten hos resenärerna fram till corona och kapaciteten har byggts ut med nya Upptåg:  

– Nu har vi fått lägga mycket tid på att se till så att resorna är säkra och att de som verkligen behöver resa ska ha goda möjligheter att göra det. Det har varit utmanande månader, säger Johan Örjes, C, regionråd.   

När det handlar om att stärka regionen som arbetsgivare, så infördes en ny arbetstidsmodell på Akademiska sjukhuset för sjuksköterskor i 24/7-verksamhet i augusti, som nu får bättre återhämtning. Något som ska utvecklas också till andra personalgrupper i vården. En ny yrkesgrupp har också stegvis tagit över den patientnära städningen och den administrativa bördan hos regionens medarbetare ska minska.  

– Viktigast blir nu den handlingsplan som ska beslutas i slutet av september. Där ska det bli tydligt vad mer som krävs för att Region Uppsala ska bli en attraktiv och modern arbetsgivare så att vår personal vill stanna här och fler söker sig hit, säger Stefan Olsson, M, ordförande i personalutskottet.  

Även den stora omställningen mot en mer effektiv och nära vård rör sig framåt.  

– Det pågår full planering just nu för att kunna inrätta vårdcentrum i Tierp, Östhammar och vid Samariterhemmet under kommande år och en plan för att utveckla detta också i Enköping är på gång att tas fram, säger Björn-Owe Björk, KD, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.  

Mobila vårdteam och närmottagningar som ska föra vården närmare invånarna finns också med i det blågröna styrets planering för mandatperioden.  

– Arbete pågår också med att möjliggöra chatt med vårdpersonal via 1177. Vi har prövat detta i en pilot och det såg lovande ut, säger Malena Ranch, MP, ordförande i vårdstyrelsen.  
 
På plats finns även en plan för en långsiktigt hållbar ekonomi som har förts in i den blågröna budgeten i år och en rad beslut har tagits i nämnder och styrelser för att hålla nere kostnaderna i regionen, bland annat kring hyrpersonal och fastighetsinvesteringar. 

–  Vi fortsätter jobba aktivt med frågan. En hållbar ekonomi är en grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla välfärden i Region Uppsala. Förutom åtgärder i budgeten för 2021 arbetar vi även med att få på plats en ny budgetprocess och jobbar med uppföljning på ett nytt sätt än tidigare, säger Emilie Orring, M. 
 
Kontakt 

Övergripande och ekonomi 
Emilie Orring, M, regionstyrelsens ordförande  
Tfn: Telefon: 076-785 41 72 

Personal- och arbetsgivarfrågor 
Stefan Olsson, M, regionråd 
Tfn: 073-995 72 00  
 
Kollektivtrafik 
Johan Örjes, C, regionråd 
Tfn: 070-611 52 51 

Effektiv och nära vård, regional utveckling 
Björn-Owe Björk, KD, regionråd 
Tfn: 072-217 32 78 

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 
Malin Sjöberg Högrell, L, regionråd 
Tfn: 072-227 02 37 

Primärvård och folktandvård 
Malena Ranch, MP, regionråd  
Tfn: 076-495 03 11