Nyhetsartikel
1 jun 2018

Ny medarbetarpolitik på riktigt

(UNT 1/6 2018) Region Uppsala fungerar inte. De rödgröna partierna har höjt skatten med en miljard kronor under mandatperioden men ändå har vi fått längre vårdköer. En av de främsta orsakerna till det är att medarbetare i vården säger upp sig och att Region Uppsala inte klarar av att nyrekrytera. Då måste vårdplatser stänga och köerna växer.

Vi moderater är idag i opposition, men i valet söker vi förtroende att få leda regionen under de kommande fyra åren. Medarbetarfrågan är en av de viktigaste frågorna för oss.

Vi har genomfört många samtal med anställda i vården. Alla berättar ungefär samma sak. Jobbet i sig är betydelsefullt och givande, men förutsättningarna att verkligen göra ett bra jobb finns inte. Vården har förändrats. Patienterna är idag mycket sjukare än vad de var tidigare. Färre patienter läggs in, vilket är en följd av förbättrade behandlingsmetoder, men resultatet har blivit att de som verkligen måste ligga inne är alla mycket krävande. Det finns inga lätta patienter kvar på sjukhusen.

Samtidigt har nästan ingenting i vårdens organisation förändrats. Bemanning, ledarskap, schemaläggning, lönesättning och mycket annat ser ut på samma sätt som tidigare. Tillsammans gör detta att många inte längre vill arbeta med regionen som arbetsgivare. Till råga på allt har den rödgröna ledningen i en pressad situation gått fram med en arbetstidsreform som försämrat villkoren för vissa nyckelgrupper, vilket har orsakat onödigt hårda konflikter.

Det är dags nu för en helt ny medarbetarpolitik, på riktigt.

Det första vi kommer att göra är att ta reda på varför medarbetare lämnar regionen och vad det skulle kosta oss att återanställa erfarna sjuksköterskor som lämnat verksamheten. Det kan låta konstigt men Region Uppsala har fortfarande ingen klar bild av varför anställda slutar. Någon ordentlig analys har aldrig blivit gjord och det saknas ett systematiskt arbete med avslutningssamtal.

Lika konstigt är det att regionen aldrig har räknat på vad det skulle kosta att satsa på de egna medarbetarna istället för att spendera miljoner på inhyrd personal.

Region Uppsala säljer vård till omkringliggande län. Under 2017 förlorade vi omkring 120 miljoner på uteblivna intäkter på grund av att vi inte kunde leverera. Samtidigt hade vi ändå kostnader för inhyrd personal på 178 miljoner kr. I år har kostnaderna för hyrsjuksköterskor redan fördubblats.

Detta är pengar som vi tror kan användas på ett smartare sätt och som vi menar skulle kunna gå till satsningar på dem som är fast anställda.

Vidare kommer vi att avsluta den infekterade kampen mot akutmottagningen och intensivvårdsavdelningarna på Akademiska sjukhuset. Under den gångna mandatperioden har den rödgröna ledningen haft som målsättning att införa nya arbetstidsmodeller. En reform behövdes, men de rödgröna menade att vissa sjuksköterskegrupper hade för goda villkor. Därför ville de att dessa grupper skulle arbeta fler timmar till samma lön. I praktiken en lönesänkning. Resultatet blev att många sade upp sig och vårdplatser fick stängas.

Vi menar därför att regionen måste se vilka övergångslösningar som finns när vi går från ett gammalt system, som behövde reformeras, till ett nytt. Att medarbetare har sagt upp sig och vårdplatser stängts är ett misslyckande för regionen. Vi har inte råd med att fortsätta med de rödgröna partiernas konfrontatoriska arbetsgivarpolitik.

Slutligen kommer vi att lägga stor vikt vid att se till att framför allt sjuksköterskans yrkesroll förtydligas.

Vi har lyssnat på vad många sjuksköterskor säger. De menar att arbetsvillkoren idag är orimliga. Arbetsbördan är för hög och att arbetstiderna inte fungerar med ett normalt liv i övrigt. Många talar också om att det inte går att göra karriär. Lönen är densamma hela arbetslivet ut och arbetsgivaren är bara intresserad av att man fyller ut sin plats i schemat.

Detta måste vi givetvis ändra på. Vi föreslår därför att det arbete som redan pågår med att förtydliga karriärvägar inom regionen prioriteras och att regionen ska införa en formaliserad karriärtrappa för sjuksköterskor. Karriärtrappor finns i andra regioner/landsting och inom andra branscher. Vi ska inte uppfinna hjulet själva utan bara börja använda det.

Kopplat till en tydlig karriärtrappa måste vi också se till att det går att göra en lönekarriär. Lönesättningen är idag individuell i teorin, men inte i praktiken. Lönesättande chefer som vi har träffat säger alla samma sak, att de inte har möjlighet att premiera sina duktigaste medarbetare. Dagens lönepolicy funkar inte, vilket även kan ses i statistiken. Nästan alla har ungefär samma lön och det skiljer bara någon enstaka tusenlapp mellan den som har decenniers erfarenhet och den som är nyutexaminerad.

Med Moderaterna i ledningen för Region Uppsala kommer en helt ny medarbetarpolitik att sjösättas. Den kommer att prioritera dem som är fast anställda, sjukvårdens mest lojala medarbetare och de som verkligen upprätthåller den goda kvaliteten. Detta kommer i sin tur att bli bättre för alla invånare i hela länet. Då kommer vårdplatser att kunna öppnas igen och vårdköerna betas av.

 

Stefan Olsson, regionråd
Emilie Orring, regionråd