Nyhetsartikel
8 mar 2018

Nej till IT-protektionism, ja till innovation

Debatt Den rödgröna ledningen för Region Uppsala har valt en IT-protektionistisk hållning, skriver Stefan Olsson och Emilie Orring (båda M)

Region Uppsala hanterar framtidsfrågor som påverkar livet för länets invånare. Hälso- och sjukvården är en framtidsbransch med fantastiska möjligheter. Rätt hanterat kommer fler människor leva friska längre, må bättre vid sjukdom och få fler år med familj, vänner och aktiviteter. Fel hantering innebär stora kostnader i såväl ekonomiska termer som i mänskligt lidande.

Ett område där Region Uppsala behöver ta stora kliv framåt är digitalisering. Exempelvis har Region Uppsala inte möjliggjort för länets invånare att träffa en sjuksköterska eller läkare digitalt. Problemet är enkelt att lösa men den rödgröna ledningen har valt att inte teckna avtal med de leverantörer som finns. Istället pågår endast ett internt pilotprojekt.

Moderaterna i Region Uppsala vill förbättra och förenkla för patienterna i Uppsala län. Därför är vi tydliga med hur politiken kommer att moderniseras och förändras när vi får bestämma.

• Vi kommer att teckna avtal med aktörer som kan leverera digitala vårdmöten och andra digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Senaste året har skattebetalarna i Uppsala län betalat över 5 miljoner kronor för digital vård som givits till patienter bosatta i Uppsala län via andra landsting. Detta är vård som Region Uppsala varken kravställer eller följer upp. Det är inte rimligt att betala för vård som vi inte följer upp kvaliteten i.

•Vi kommer att säkerställa en bättre dialog med externa aktörer. Vi moderater tror på dialog och konkurrens. Vi tror inte att den offentliga verksamheten ensamma kan lösa framtidens utmaningar. Istället anser vi att dialog och samtal bör genomföras både kontinuerligt och i samband med större förändringar i verksamheten. Det är viktigt att få reda på hur privata, ideella och frivilliga krafter kan och vill bidra till vår kvalitets- och verksamhetsutveckling. Detta gäller i synnerhet digitalisering.

•Vi kommer säkerställa kompabilitet och integrering med andra IT-system. Idag finns beslut om ersättning för digitala vårdmöten, men Region Uppsala ställer samtidigt krav på att mötena ska genomföras i det system som Region Uppsala själva utvecklar. Vi moderater säger nej till konkurrenshinder som blockerar innovation.

Den rödgröna ledningen för Region Uppsala har valt en IT-protektionistisk hållning. Det är betungande för Region Uppsalas organisationen och dess medarbetarare att all utveckling ska ske internt med befintliga resurser. Vi anser att verksamhetsutveckling bör ske i dialog med privata och enskilda aktörer. Därför är vi tydliga inför valet 2018. Vi säger ja till innovation och digitalisering men nej till de rödgrönas IT-protektionism.

Stefan Olsson

Regionråd (M)

Emilie Orring

Regionråd (M)