Nyhetsartikel
10 aug 2020

Moderaternas remissvar FÖP Sydöstra stadsdelarna

Här kan du läsa det remissvar som Moderaterna i Uppsala kommun lämnade in angående den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna.

Vid frågor, kontakta:

Sofia Andersson, politisk sekreterare
sofia.andersson@moderaterna.se

GENERELLA SYNPUNKTER
Moderaterna har hela tiden stått och står fortfarande bakom Uppsalapaketet som bland annat innebär utbyggnad av nya järnvägsspår till Arlanda, ny station i Bergsbrunna, utbyggnad av Resecentrum, utbyggnad av 33 000 nya bostäder, utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik, utbyggnad av nya arbetsplatsområden samt expansionsmöjligheter för Uppsala universitet och SLU. Life science industrin är en stark drivkraft för utvecklingen och det kräver fler bostäder och arbetsplatser.


Uppsala ska vara möjligheternas kommun. I dag växer kommunen med flera tusen invånare varje år. Vi välkomnar den utvecklingen och vill att fler människor ska kunna skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer.


Vi ska bygga ett Uppsala som håller ihop. Där möjligheten till idrotts- och rekreationsytor finns med tidigt i processen och där förskolor, skolor, LSS-bostäder och tillgången till äldreboenden säkras. Där arbetsplatser och bostäder växer fram och där kvalitativa grönytor tillskapas. Fler aktörer ska kunna ta ansvar att bygga morgondagens Uppsala. Vi säger ja till Uppsalas utveckling.


Service i form av handel, välfärd och kollektivtrafik är viktigt för att även mindre bostadsorter ska vara attraktiva. Det ska vara lätt att transportera sig både inom Uppsala kommun samt till och från kommunen. Vi vill därför se en kostnadseffektiv, flexibel och kapacitetsstark kollektivtrafik. Människans framkomlighet ska vara i fokus och i Moderaternas Uppsala kommer även bilen att ges plats. Vi välkomnar utvecklingen av nya, miljövänliga och innovativa trafiklösningar. Teknikutvecklingen går fort och vi måste planera för fordon som går på el, är tysta, bullerfria och kan köra sig själva. En genomtänkt och långsiktig plan för Uppsalas utveckling är viktigt för att få stad och landsbygd att hålla ihop.


Samtidigt som vi bygger nytt måste vi säkerställa att de nya områden som tillskapas är något som efterfrågas av såväl dagens uppsalabor som framtidens kommuninvånare. Vi efterlyser en mycket större respektfullhet i utformningen och mötet mellan idag bebyggda miljöer och de som tillkommer. Vi anser att en variation i bebyggelse och bostadstyper är viktig och välkomnar tillskapandet av nya innovativa miljöer för framtidens arbetsmarknad och utbildning av högsta kvalitet.


Moderaterna anser att det är viktigt med ett helhetsgrepp för omvandlingen av de nya stadsdelarna som kommer att växa fram längs med järnvägsnätet. Av den anledningen tycker vi att ett närmare samarbete inkluderande samplanering med Knivsta kommun borde genomföras angående ny bebyggelse längs hela det nya järnvägsstråket. Vi ser också stora möjligheter med att påbörja planeringen och genomföra exploatering söder om det nya stationsläget.
En långsiktig plan för kommunens markanvändning ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Därför är det av stor vikt att den är generell och övergripande.


Vi anser att detaljeringsgraden måste minska för att uppnå målet om mer generella detaljplaner. En fördjupad översiktsplan bör i nuvarande läge inte vara så detaljerad att vi låser oss i till exempel gatubredd eller detaljutformningar av enskilda kvarter. Markanvändningen ska ge en generell och övergripande anvisning eftersom vi är övertygade om att det kommer att hända mycket under de kommande 15-30 åren som säkerligen kommer att påverka byggande generellt sett. Som exempel kan nämnas att Uppsala kommun 2009 tog fram ett planprogram för utbyggnaden av Kungsängen/Industristaden och i samband med förverkligandet av detta projekt så kunde vi redan tio år senare konstatera att många delar av den ursprungliga planen hade frångåtts i förverkligandet av stadsdelen. Detta talar för att den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna, som ska vara vägledande över ännu mycket längre tid, behöver minska i detaljeringsgrad för att möjliggöra bästa nytta för Uppsalaborna, med god projektekonomi och att nå de högt uppsatta målen.


Moderaterna kräver en ansvarsfull ekonomisk utveckling. Därför är det av stor vikt att det planarbete som genomförs också kan realiseras av marknadens aktörer. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och vill därför att de investeringar som genomförs inte ökar kommuninvånarnas låneskuld över tid. De infrastrukturella investeringar som kommer att genomföras ska vara kostnadsneutrala i så stor utsträckning som möjligt för skattebetalarna.


Moderaterna vill lyfta in följande delar som vi anser förbättrar den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna:
1. Variation i bostadstyper och bebyggelse
2. Framkomlighet
3. Bro för fler trafikslag
4. Hållbar utveckling i Uppsala kommun
5. Ytor som skapar möjligheter även på lång sikt


1. VARIATION I BOSTADSTYPER OCH BEBYGGELSE
Huvuddelen av de bostadshus som presenteras i samrådsförslaget är flerbostadshus, men det finns också en stor efterfrågan på småhus och markbostäder. Inslag av trädgårdsstadsbebyggelse och egnahem måste rymmas inom området eftersom andelen som vill bo i småhus är en övervägande majoritet i samtliga mätningar från byggbransch som mätinstitut. Människors efterfrågan på nya attraktiva boendemiljöer ska styra. Moderaterna önskar att visionen om det goda livet och framtidens boende, arbete och leverne bör vara i fokus, och anser att det får som följd att antalet markbostäder kraftigt ökar. Vi är positiva till att det inför samrådet finns en variation med flera olika bostadstyper och vi anser att det är av stor vikt att andelen småhusbebyggelse ökar och möter det behov som finns.


Moderaterna anser att
- En ökad målsättning om småhusbebyggelse måste införas för att uppnå en bättre balans mellan upplåtelseformer, byggnadstyper, och bättre samspel med befintlig stadsbyggnadsstruktur
- Målsättningen i planen är att det ägda/andelsägda boendet ska uppgå till 70 %. Moderaterna i Uppsala skulle gärna se att målsättningen är att andelen blir betydligt högre.
- Det är av oerhörd vikt att en variation i bebyggelsen finns. För att öka mängden småhus kan våningshöjden vid järnvägen och det nya stadsdelscentrumet öka
- Trädgårdsstadens ideal behöver få ett tydligare genomslag i det kommande detaljplanearbetet för att möjliggöra attraktiva boendemiljöer
- Begreppet ”lägenheter” som konsekvent används ska ändras till ”bostäder”. På flera ställen (exempelvis på s.14) står det om målsättningen om antalet lägenheter som ska till. Vi vill bygga ett samhälle som människor efterfrågar, och det består inte enbart lägenheter. Att byta ut lägenheter till bostäder blir därför mycket bättre.
- En flexibel användning som håller över tid måste eftersträvas. Förhöjda bottenvåningar för att möjliggöra för levande bottenvåningar i centrumnära delar är viktigt i detaljplaneringen men lika viktigt måste denna flexibilitet vara att nyttja bottenvåningarna till olika ändamål över tid för att ge så god ekonomi som möjligt för framtida bostads- och verksamhetsinnehavare.
- Respekt och varsamhet till befintliga hembygdsmiljöer ska tillvaratas och ett arbete med de boende i intilliggande områden behöver inledas för att säkerställa trivsel och rekreationsmöjligheter


2. FRAMKOMLIGHET
I översiktsplanen ska villkoren för genomförandet av en större stadsutveckling i området klargöras och då måste framkomligheten för alla boende tillgodoses. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för de Sydöstra stadsdelarna oroar vi oss över bristen på framkomlighet; särskilt ringled och genomfartsleder.
Vi oroar oss särskilt över bristen på framkomlighet, och, då som nämnts ovan, i synnerhet ringled och genomfartsleder.
I Sunnersta, Södra Gottsunda och Vårdsätra bor ungefär lika många människor som i Enköpings kommun, varav de flesta är familjer som även i framtiden kommer att behöva ha en bil. Oavsett om de som ett första steg i sina resor tar sig till tågstationen i Knivsta eller den kommande stationen i Bergsbrunna behövs vägar och parkeringsplatser som klarar den kapaciteten, och som inte leder till ökade köer och utsläpp. Ett klargörande för hur dimensioneringen beräknats, gällande planerad trafiklösning behövs.


I översiktsplanen ska villkoren för genomförandet av en större stadsutveckling i området klargöras och då måste framkomligheten för alla boende tillgodoses.
Detta menar vi inte görs i det förslag där ringled saknas och där det inte heller specificeras om bron över Fyrisån ska rymma bilar eller inte. Genomfartstrafiken från Sunnersta/Södra Gottsunda/Vårdsätra till Bergsbrunna station och vidare anslutningen till E4 måste också bättre tas i beaktande.
Moderaterna säger nej till spårväg, ja till ringled för biltrafik och ja till genomarbetade trafiklösningar. Vid flertalet ställen i förslaget finns spårvägsbeskrivningar som därför bör utgå. Vi kommer inte kunna ställa oss bakom förslaget till fördjupad översiktsplan då det saknar genomarbetade trafiklösningar för motorfordon då både avseende persontransporter och varuleveranser. Vi anser vidare att de i översiktsplanen stipulerade trafikscenario (S3 och S4) inte är relevanta till fullo då marknaden och de tekniska lösningarna för elfordon markant har ökat.


Moderaterna anser att
- Beslut gällande trafikinfrastrukturen måste finnas på plats på en övergripande nivå för bättre framkomlighet för att en fortsatt planering ska vara möjlig.
- En framkomlig ringled behöver finnas med i utvecklingen av området
- Behovet av elkraft behöver säkerställas för att klara den utbyggnad som väntas och möjliggöra för den framtida elfordonsflottan
- Plats för bilen kommer fortsatt att behövas. Framtidens förarlösa fordon, miljövänliga drivmedel och delningsekonomi behöver ges utrymme. Vi vill fortsatt att människor ska ges frihet att få ihop sina livspussel
- En variation i det parkeringstal/norm som kommunen sätter upp behöver se olika ut beroende på bostadsstorlekar, bostadstyper och bostadens läge
- En tydlig etappindelning för utbyggnaden behöver göras för att maximera nyttan av gemensamma ytor och optimera livskvaliteten för de som i dag bor eller tidigt flyttar in i området.


3. BRO FÖR FLER TRAFIKSLAG
Vi har sedan början av projektet drivit att bron som ska byggas över ån måste rymma alla trafikslag, även bilen. Bilen kommer att finnas även i framtiden, även om den drivs på el eller fossilfria bränslen. Redan idag ser vi långa köer, framför allt i rusningstrafik, med både bussar och bilar på exempelvis Dag Hammarskjölds väg. Att öka antalet boende utan att säkra möjligheten till biltrafik över ån är inte realistiskt.
Det är av största vikt att en bro byggs med tillräcklig kapacitet nu. Grundläggningsförhållanden gör att man inte enkelt kan bygga ut en bro med ytterligare ett spann på grund av lera och pålningsbehov. Om en för kapacitetssvag bro byggs nu, riskeras ett mycket större ingrepp i Årike Fyris inom bara några decennier, vilket kan medföra att ytterligare en bro med bland annat påfarter måste byggas med relativt stort respektavstånd till den som här planeras.
Människor måste ha möjlighet att ta sig till och från viktiga knutpunkter. Det gäller givetvis även blåljusfordon som med en spårväg inte kommer kunna åka på bron.


Moderaterna vill att bron arbetas in i den fördjupade översiktsplanen. Vi ser även behovet av en förändring för att åstadkomma en ringled för bilar.


Moderaterna anser att
- En bro för alla trafikslag måste arbetas in i den fördjupade översiktsplanen.


4. HÅLLBAR UTVECKLING I UPPSALA KOMMUN
Uppsala är idag Sveriges fjärde största kommun och det är glädjande att fler människor och verksamheter vill etablera sig här. Utbyggnaden av fyra järnvägsspår är prioriterat. Vidare finns det idag en målsättning om att upprätthålla en hög byggtakt och att planlägga för 3000 bostäder per år. Den planerade bebyggelsen inom området för den fördjupade översiktsplanen beräknas byggas ut med drygt 800 bostäder per år under perioden 2025-2050.
Moderaterna vill mot bakgrund av detta att Uppsala kommun också hanterar denna mängd i relation till utvecklingen i övriga delar av Uppsala. En fördelning av resurser utifrån denna planering måste därför ske för att hela kommunen ska kunna utvecklas på såväl kort som lång sikt.


Moderaterna anser att
- Kommunens organisation måste riggas för att dels hantera utvecklingen av Södra staden men också säkerställa att efterfrågad och nödvändig utveckling kommer att ske i hela kommunen.


5. YTOR SOM SKAPAR MÖJLIGHETER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT
Området för den fördjupade översiktsplanen är stort och involverar flera markägare, såväl kommunen som staten och privatpersoner. Moderaterna anser att utvecklingen ska ske tillsammans och inte genom expropriation. Ytor som möjliggör det goda livet och bidrar till ökad trygghet, spontanidrott och kultur måste särskilt beaktas.


Ambitionen för god tillgång till grönytor och idrott ska absolut inte vara lägre när vi bygger på delvis jungfrulig mark, utan tvärtom högre.
En dialog måste ske på ett tidigt stadium för att säkerställa trygga miljöer som innehåller ytor för fortsatt möjlighet till ridsport, spontanidrott, simning och dylikt och kommunen behöver prioritera att avsätta resurser för att klargöra hur allt detta ska finansieras. Även institutioner för vårdinrättningar, äldre- och LSS-boenden och behöver tas med i tidiga skeden.


Moderaterna anser att det behövs en väl tilltagen bredd även på gång- och cykelvägar för att öka attraktivitetskraft och nyttjandegrad. På samma sätt måste ytor för snöröjning, eventuell tippning, sandsopning och sophantering hanteras i ett tidigt stadium för att bidra till att uppnå de högt ställda miljö- och klimatmålen.
Sist men inte minst konstaterar vi att kopplingarna till befintliga kultur- och miljövärden som är väsentliga för att skapa en mänsklig och hållbar stadsdel, och inte bara en stor sovstad/förort ”utslängd” på slätten, saknas eller är undermåligt utredda.


Detta tillsammans med det ovan sagda gör att vi inte anser att den fördjupade översiktsplanen i sin nuvarande version var mogen för ett samråd utan behöver kompletteras och bearbetas ytterligare för att möjliggöra det goda livet för framtidens uppsalabor.