Pressrelease
25 jun 2020

Bygg Södra Staden med respekt för de som redan bor där

Ingen har nog missat planerna för de sydöstra stadsdelarna som omfattar bland annat Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna. Ett helt nytt område ska bebyggas och Bergsbrunna får en tågstation. För Moderaterna är det viktigt att vi samtidigt som vi bygger nytt säkerställer att de nya områdena är något som efterfrågas av såväl dagens uppsalabor som framtidens kommuninvånare.

Projektet är en del av det så kallade Uppsalapaketet. Moderaterna har hela tiden stått och står fortfarande bakom Uppsalapaketet som bland annat innebär statlig medfinansiering av nya järnvägsspår till Arlanda, ny station i Bergsbrunna och utbyggnad av Resecentrum.

Uppsala ska vara möjligheternas kommun. I dag växer kommunen med flera tusen invånare varje år. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. Där arbetsplatser och bostäder växer fram och där kvalitativa grönytor skapas.

När den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna skulle ut på samråd röstade vi avslag då vi ansåg att planen inte var färdig utan behövde kompletteras med viktiga aspekter. Vi saknade respekt, framkomlighet och variation, vilket är viktiga ledord för oss när vi bygger framtidens Uppsala. Vi lämnade även ett remissvar där vi belyste samma sak.

Vad gäller respekt efterlyser vi mer respektfullhet i utformningen och mötet mellan idag bebyggda miljöer och de som tillkommer. Områdena måste harmoniera med varandra och passa in i det befintliga.

Vad gäller framkomlighet oroar vi oss särskilt över avsaknaden av ringled och genomfartsleder i det planerade området. Det framgår heller inte om den nya bron över Fyrisån ska rymma bilar eller inte. Planen för genomfartstrafiken från Sunnersta/Södra Gottsunda/Vårdsätra till Bergsbrunna station och vidare anslutningen till E4 måste också förbättras. Bilen kommer att finnas även i framtiden om än så på el eller andra fossilfria bränslen. Dåligt planerad framkomlighet leder inte till att färre åker bil, snarare att köerna ökar och därmed också att utsläppen blir högre. Moderaterna säger nej till spårväg, ja till ringled för biltrafik och ja till genomarbetade trafiklösningar.

Vad gäller variation måste människors efterfrågan på nya attraktiva boendemiljöer få styra. Huvuddelen av de bostadshus som presente­ras i samrådsförslaget är flerbostadshus, men det finns i verkligheten också en stor efterfrågan på småhus och markbostäder. Inslag av trädgårdsstadsbebyggelse och egnahem måste rymmas inom området eftersom andelen som vill bo i småhus är en övervägande majoritet i samtliga mätningar. Moderaterna önskar att visionen om det goda livet och framtidens boende, arbete och leverne bör vara i fokus, och menar att följden av detta är en kraftig ökning av antalet småhus.

Moderaterna kräver också en ansvarsfull ekonomisk utveckling. Därför är det viktigt att det planarbete som genomförs också kan realiseras av marknadens aktörer. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och vill därför att de investeringar som genomförs inte ökar kommuninvånarnas låneskuld över tid. Det är också en av anledningarna till att vi säger nej till spårväg. De infrastrukturella investeringar som kommer att genomföras ska vara kostnadsneutrala i så stor utsträckning som möjligt för skattebetalarna. Uppsala ska dessutom inte låsa sig i kostsam, oflexibel teknik som under den långa byggnationsperioden både försämrar stadsmiljön och minskar tillgängligheten till innerstaden. Vi förespråkar istället snabb-bussar, då fördelarna med dessa är många.

Fredrik Ahlstedt (M) Kommunalråd Uppsala kommun

Therez Almerfors (M) Kommunalråd Uppsala kommun