Pressrelease
20 maj 2020

Blågröna styret lägger budget trots corona

Fortsatt arbete för en hållbar ekonomi, bättre arbetsvillkor för medarbetarna och en förstärkning av den nära vården är fokus i blågröna budgeten för Region Uppsala. Idag togs ett beslut att lägga fram en budget för 2021-23 vid regionfullmäktige i juni trots den pågående coronaepidemin.

De strukturella problemen som Region Uppsala dragits med under en längre tid har inte försvunnit med anledning av krisen. Det kräver att en budget tas fram enligt plan som ger besked om grundförutsättningarna utifrån ett normalläge, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

Hon tillägger att det blågröna styret samtidigt jobbar på med att säkerställa att Region Uppsala får kompensation för merkostnader och intäktsförluster som orsakats av pandemin. Det extrema läget och den osäkerhet som regionen befinner sig i hanteras parallellt med att man planerar framåt.

Budgeten tydliggör att Region Uppsala ska fortsätta arbeta med fyra prioriterade reformområden: En långsiktigt hållbar ekonomi, en ny arbetsgivarpolitik, effektiva sjukhus och effektiv och nära vård.


Utbrottet av covid-19 har under inledningen av 2020 lett till en konjunkturnedgång, med stort produktions- och inkomstbortfall och kraftigt minskad sysselsättning. Någon klar bild över hur stora konsekvenser utbrottet får finns inte i dagsläget. Besöksnäringen är ett av de områden som har drabbats negativt av pandemin. För att näringen ska fortsätta växa hållbart och samtidigt ge ett positivt tillskott till länets attraktivitet krävs samordning och samverkan på flera nivåer.

Jag är därför glad för att vi i denna budget går vidare med att stärka cykelturismen genom att tillsammans med länets kommuner ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län. Ökad cykelturism innebär en möjlighet för lokala företag att utveckla tjänster och upplevelser för besökare, säger Johan Örjes (C) regionråd.

Den psykiska ohälsan och köerna är långa och förväntas öka i kölvattnet av pandemin. För att stoppa ökningen krävs förstärkningar av primärvården och den specialiserade vården.

– Köerna till BUP ska bort och rollerna i vårdkedjan tydliggöras så att patienter inte faller mellan stolarna. Fler med depression och ångest ska få tillgång till psykologisk behandling. Nästa år ges stöd från specialistpsykiatri till primärvården, säger Björn-Owe Björk (KD) regionråd. 

Fokus de närmsta åren är att arbeta med omställningen till en effektiv och nära vård. Målet är att vården utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och att den är personcentrerad och tillgänglig nära invånarna.

Vi ska etablera vårdcentrum på två platser i länet. Vi ska också pröva ett mer proaktivt arbetssätt på vårdcentraler för äldre med stort vårdbehov för att förebygga ohälsa och minska sjukhusvård, säger Malena Ranch (MP) regionråd.

Medarbetare som trivs är en nyckel för att minska kostnaderna i sjukvården, samt öka tillgängligheten.

För att Region Uppsala ska bli en bättre arbetsgivare ska vi till exempel införa en kompetenstrappa som används bland sjuksköterskor på Akademiska till hela vården. Samt, införa en ny sammanhållen utbildningsorganisation och fortsätta den särskilda lönesatsningen på bristyrken, säger Stefan Olsson (M) regionråd.

Region Uppsala har antagit en nollvision för undvikbara vårdskador. Målet är att vara bland de bästa i Sverige när det gäller patientsäkerhetsarbetet. De vanligaste vårdskadorna är vårdrelaterade infektioner och trycksår.

 Vårdskador är en stor dold kostnad och källa till onödigt lidande. Därför är det avgörande att vi motverkar detta med fokus på omvårdnad och utveckling av kvalitetsarbetet, säger Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd.

Budget och sammanfattning bifogas nedan: