Pressrelease
4 maj 2021

Blågrön budget för att möta en ny tid efter pandemin i Region Uppsala

Trots ett utmanande ekonomiskt läge tillförs medel till att stärka vården. Medarbetarna får kraftigt höjd friskvårdsbidrag och en särskild satsning för personalfrämjande insatser genomförs. Kollektivtrafiken fredas för att klara omställningen till ett mer normalläge. Det är några av nyheterna i den blågröna budgeten för 2022. Invånarna i Uppsala län ska vara trygga med att vården och kollektivtrafiken är tillgänglig i en fortsatt orolig tid med pandemin och dess effekter.
  • Region Uppsala
  • budget 2021

Den pågående pandemin kommer att fortsätta prägla Region Uppsala både budgetåret 2022 och planeringsperioden fram till 2024. Samtidigt är det viktigt att kraftsamla hela organisationen för att bygga ut den nära vården, korta köerna och stärka regionen som en attraktiv och modern arbetsgivare. I detta arbete måste skattebetalarnas pengar måste används sparsamt och genomtänkt med länsinvånarnas bästa i fokus. Skatten behålls oförändrad på 11,71 procent.

 

Vi har ett fortsatt tufft ekonomiskt läge. Därför är det viktigt att vi prioriterar hur varje skattekrona används med länsinvånarnas bästa för ögonen. God ekonomisk hushållning kräver årliga överskott och vi behöver ställa om verksamheten för att möta en ny verklighet efter krisen, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

 

Pandemin har påverkat kollektivtrafikens ekonomi kraftigt genom kraftigt minskade biljettintäkter, både på grund av de minska resandet och en försämrad betalningsmoral. I budgeten skapas ett andrum för kollektivtrafiken att övervintra krisen. Samtidigt är det viktigt att följa hur eventuella förändrade resmönster påverkar trafiken, säger Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

 

Det ska vara enkelt för barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar att få hjälp. Ett viktigt arbete för att korta köerna har genomförts. Nu tar vi nästa steg genom att förstärka tillgången till vård på primärvårdsnivå för barn med psykisk ohälsa, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet.

 

En långsiktigt hållbar ekonomi är viktigt för att utveckla sjukhusvården. I budgeten prioriterar vi att kapa vårdköer och patienter i behov av intermediärvård. Det innebär 4–6 nya platser för intermediärvård från nästa år för att skapa effektivare patientflöde och kunna kapa vårdköer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i Sjukhusstyrelsen.

 

Vi fortsätter att bygga ut den nära vården genom att prioritera bättre vård för äldre med stärkt kontinuitet och att främja barns hälsa genom satsningar på tidiga insatser, säger Malena Ranch (MP) ordförande i Vårdsstyrelsen.

 

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs. I budgeten finns ett särskilt paket där vi främjar medarbetarnas hälsa och återhämtning genom ett permanent höjt tak för friskvårdsbidrag och en särskild satsning på personalfrämjande insatser. När det gäller friskvårdsbidraget höjs taket till 2500 kronor per år. Det innebär en ökning för alla medarbetare på Akademiska sjukhuset med 1900 kronor per år. För att möta behoven av läkarförsörjning utökas antalet AT-platser från ett årligt intag av 40 AT-läkare till minst 50, säger Stefan Olsson (M), ordförande i regionstyrelsens personalutskott.

 

Budgeten i siffror 

  • Den budgeterade omsättningen uppgår till cirka 20,5 miljarder kronor för 2022.
  • Budgeten uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet är 206 miljoner kronor.
  • Skatten är oförändrad till 11,71 kronor/intjänad hundralapp.

 

Några av delarna i budgeten

  • Medarbetarpaket: AT-tjänster 8 mnkr, införande av bastjänstorganisation 10 mnkr, höjt friskvårdsbidrag 8 mnkr, insatser för personalfrämjande insatser, 5 mnkr, lärplattform 2,5 mnkr, studielön 20,2. Totalt: 53,8 mnkr.
  • Breddinförande av äldremottagningar vid länets vårdcentraler och satsning IMA platser på Akademiska sjukhuset. Äldremottagningar + 25 mnkr IMA platser 22 mnkr. Totalt: 47 mnkr.
  • Coloncancerscreening och diabeteshjälpmedel: coloncancer 1,9 mnkr och diabetes 12,7 mnkr. Totalt: 14,6 mnkr
  • Införande av psykiatriambulans 10 mnkr och förstärkning av barn och ungdomshälsan 8 mnkr. Totalt: 18 mnkr.
  • Kostnadsfri TBE-vaccinering för barn och unga 6 mnkr och tidiga insatser för barn 4 mnkr. Totalt: 10 mnkr.

 

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande
076-785 41 72

 

Johan Örjes (C), regionråd
070-611 52 51

 

Björn-Owe Björk (KD), regionråd
072-217 32 78

 

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd
072-227 02 37

 

Malena Ranch (MP), regionråd
076-495 03 11

 

Stefan Olsson (M), regionråd
073-995 72 00