Pressrelease
14 okt 2019

29 MILJONER MER TILL TRYGGHET I UPPSALA KOMMUN

Idag presenterade M, C och KD sitt budgetförslag. När minoritetsstyret i Uppsala kommun lovar lite av allt till alla vågar vi prioritera. Vi sänker skatten med 30 öre samtidigt som vi lägger mer pengar än styret på att öka tryggheten. Vi tar trygghetskrisen på allvar. Därför vill vi se ordentliga satsningar som både förebygger och bekämpar kriminalitet och otrygghet. Socialtjänstens förebyggande arbete ska stärkas och fler ordningsvakter och trygghetskameror ska sättas in för att underlätta Polisens arbete med att bekämpa brott och öka den upplevda tryggheten.
Uppsala ska vara en kommun där företag vill etablera sig och fortsätta växa. Den som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till och skolan ska vara en trygg plats där grunden för framtiden läggs. Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo och utvecklas i.

Här kan du läsa mer om några av våra budgetsatsningar samt hela vårt budgetförslag.

TRYGGHET & SÄKERHET

Vi sätter tryggheten främst. Känslan av otrygghet ökar, särskilt bland unga kvinnor. Vi lägger dubbelt så mycket pengar som styret på att utöka antalet ordningsvakter, ökar anslagen till tjejers trygghet i centrum och vill även satsa mer på fler trygghetskameror på brottsutsatta platser. Idag får ordningsvakter bara får verka inom vissa områden, vi vill därför uppmärksamma regeringen om behovet av utökning av de så kallade LOV 3-områdena.

Trygghet ska heller inte bara säkras på våra gator och torg, utan även i hemmet och i skolan. Kommunen bör ta ett starkare grepp om arbetet med att motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. Alla som möter hedersutsatta ska ha rätt kunskap och rätt verktyg.

 • Fler ordningsvakter och utökat LOV 3-område
 • Fler trygghetskameror
 • Ökad satsning på tjejers trygghet i centrum
 • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 • Ta fram en handlingsplan mot människohandel

JOBB & INTEGRATION

Alla ska få komma till sin rätt och vara med och bidra i Uppsala kommun, därför vill vi se fler vägar in på arbetsmarknaden. För att den som går SFI ska få rätt förutsättningar att kliva ut på arbetsmarknaden bör utbildningen bättre kunna riktas in mot arbete i specifika branscher. Försörjningsstöd bör kombineras med aktivitetskrav och alla med ett längre behov av försörjningsstöd få träffa en handläggare inom fem dagar. Ingen ska fastna i försörjningsstöd och utanförskap.

I Uppsala kommun ska det vara enkelt att starta och driva företag, men vi vet att långa handläggningstider och krångliga ansökningar idag sätter käppar i hjulet för många företagare. Processerna måste förenklas och företagsklimatet måste förbättras.

 • Hembesök och krav på motprestation vid försörjningsstöd
 • Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika branscher
 • Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan.
 • Arbeta med en digital företagsportal där företagare kan utföra ärenden såsom söka bygglov, följa upp livsmedelskontroller och ansöka om serveringstillstånd.
 • Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2022.  

SKOLA & UTBILDNING

Det är i skolan som grunden för framtiden läggs. Ett viktigt mål är att utjämna de skillnader som finns mellan skolor och mellan elever på samma skola för att alla elever ska ha bästa möjliga förutsättningar att nå sin gymnasieexamen. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever och de elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Uppsala kommun ska ha duktiga lärare som väcker elevernas lust att lära och utvecklas för att nå sina drömmar.

Skolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för alla. Vi kan aldrig acceptera hot, våld och kränkningar mot varken lärare eller elever.

 • Motverka hot och våld mot lärare
 • Stärkt elevhälsa och samarbete kring ”Första linjen”
 • Upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, vårdnadshavare, lärare och rektor där respektive part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål nås.
 • Inför ett program för lärares och skolledares kompetens och karriärutveckling.
 • Inför tydligare rutiner gällande åtgärder kring elever som kränker andra.

BEBYGGELSE & MILJÖ

I takt med att Uppsala växer måste vi bejaka att vi är Sveriges största landsbygdskommun. Vi vill se en mer blandad bebyggelse och en bättre plan för hur nya bostadsområden ska garanteras närhet till skolor, grönområden och infrastruktur.

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är därför glada över att styret nu lägger fram vårt tidigare förslag om en solkommunstrategi vilket vi kommer att rösta för. Samtidigt som vi ser behovet av bilen, framför allt på landsbygden, måste det vara lätt att göra rätt. Exempelvis genom att kunna välja att åka kollektivt eller andra mer miljövänliga transportalternativ. Därför vill vi satsa på bra knutpunkter och fler pendlarparkeringar.

 • Korta handläggningstiden för detaljplaner och uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att använda byggherreplaner.
 • Möjliggör mer klimatsmarta val genom förbättrad cykelinfrastruktur och fler pendlarparkeringar.  
 • Verka för att bygga nya tågstationer i Vänge och Järlåsa.
 • Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler och utbyggd samhällsservice på landsbygden.
 • Ta fram en strategi för att öka andelen närodlad och närproducerad mat som serveras i de kommunala verksamheterna.

 

Filer