Trygghet att lita på

De kriminella gängen ska stoppas, inbrotten och stölderna som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 25 000 poliser – senast år 2025. De förtjänar högre lön, starkare skydd mot angrepp och en ny polisledning.

De kriminella gängen ska stoppas, inbrotten och stölderna som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 25 000 poliser – senast år 2025. De förtjänar högre lön, starkare skydd mot angrepp och bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

För att bryta utvecklingen med ökad otrygghet och bristande lag och ordning krävs det att vi jobbar på flera fronter samtidigt. Det förebyggande arbetet är viktigt för att långsiktigt bryta trygghetskrisen. Jobb, skola och kvalificerat socialt arbete är avgörande.

Straffen behöver skärpas och fler verktyg är nödvändiga för att upprätthålla lag och ordning. Den som begår allvarliga våldsbrott eller vapenbrott ska dömas hårdare än i dag. Har man kommit hit från ett annat land och begår grova brott, då väntar också utvisning. Och är man myndig och begår brott, ska man ta straffet – utan rabatt. Vi vill även införa zonförbud, som ska kunna utfärdas av Polisen, för att ta kontroll över särskilt otrygga platser.

 • Minst 25 000 poliser i Sverige och högre polislöner.
 • Ta bort straffrabatten för unga mellan 18-21 år.
 • Fler brott ska leda till utvisning.
 • Möjlighet att införa zonförbud.
 • Skärpta straff för grova brott.

Stärk svensk polis

Sverige behöver mer av lag och ordning. Utvecklingen, där kriminella gäng kopplar grepp om utsatta områden och att otryggheten i Sverige ökar, måste brytas.

Hederliga människor som utsatts för brott ska få upprättelse. Men Polisens förmåga att klara upp brott är den lägsta på 16 år. Bland mängdbrotten, som drabbar vanligt folk, klaras endast vart sjunde upp. Det är oacceptabelt.

För att fler brott ska klaras upp och för att säkra en trygghet att lita på krävs det reformer för att stärka svensk polis.

Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Det behövs också fler civilanställda, som kan utreda brott. Det möjliggör för fler poliser i yttre tjänst. Den som är polis ska dessutom veta att samhället uppskattar det. Det ska synas både i respekten för yrket och i lönekuvertet. Därför har Moderaterna avsatt resurser i vår budget som motsvarar en löneökning  med upp till 2 000 kronor i månaden. Straffen för attacker på blåljuspersonal måste skärpas. Sverige behöver också en ny rikspolischef.

 • Minst 25 000 poliser i Sverige.
 • Högre polislöner, utrymme för att höja polisernas löner med 2 000 kronor per månad.
 • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.

Kampen mot terrorism

Oron i Sveriges närområde och i omvärlden påverkar i allra högsta grad vårt land. Flera avskyvärda terrorattentat har ägt rum i vår närhet. I början av april drabbades Sverige av ett fruktansvärt dåd. Attackerna är slag mot våra fria och öppna samhällen från krafter som hatar vårt sätt att leva, som vill sprida skräck och skapa splittring.

Efter det avskyvärda terrordådet på Drottninggatan har Sverige visat fantastisk styrka när vi gått samman för att först och främst hedra offren men också för att gemensamt stå upp mot hatet.

Samtidigt är det uppenbart att betydligt fler insatser är nödvändiga för att förhindra att terrorismen ska kunna slå till, söndra och sprida skräck. Sverige ska stå starkt och agera beslutsamt i kampen mot terrorismen. Konkreta insatser behövs både kortsiktigt och långsiktigt för att förhindra och förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism.

Polisen måste ges rätt och bättre resurser. I takt med att terrorattackerna den senaste tiden blivit allt mer avancerade och koordinerade är det tydligt att polisens insatser måste kunna ske på mer än en plats samtidigt. För att säkerställa detta måste nationella insatsstyrkans operativa förmåga ökas för att kunna göra insatser mot terrorister på två eller flera ställen i landet.

Säkerhetspolisen behöver ges bättre möjligheter att förhindra terrorbrott. I takt med att ny teknik i allt högre grad används för att planera terrordåd måste även lagstiftningen följa med i utvecklingen. Vi har därför drivit på för att Säkerhetspolisen ska få möjlighet till hemlig dataavläsning. Vi vill även att Säkerhetspolisen ska ha möjlighet att kunna erhålla underrättelseinformation från signalspaning parallellt med pågående förundersökning, för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.

Migrationsverket, Polisen och Säkerhetspolisen, måste också göra noggranna riskbedömningar och lägga stor vikt vid om en person kan antas utgöra en säkerhetsrisk.

Straffen för brott med terrorkoppling, som t.ex. rekrytering till och finansiering av terroristbrott, behöver skärpas väsentligt. Detta för att återspegla brottens allvar och för att sätta brotten i de sammanhang där de hör hemma.

Det är också helt centralt att fortsätta utveckla och stärka Sveriges internationella samarbeten i syfte att förebygga och förhindra terrorbrott. I EU måste polissamarbetet inom ramen för Europol intensifieras. Sverige ska också vara redo att agera utomlands och delta i internationella insatser mot terrorismen.

Sammantaget har vi föreslagit ett brett och samlat åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism.

 • Fler verktyg i Säkerhetspolisen arbete med att förhindra terrorbrott.
 • Väsentligt skärpta straff för brott med terrorkoppling.
 • Öka polisens möjlighet till kameraövervakning.
 • Stärkt internationellt agerande mot terrorismen.
 • Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.


Problematiken med tiggeri

I dag finns det mellan 4 000–5 000 tiggare i Sverige. Exakt hur många de är vet vi inte. Oftast kommer de från länder som Rumänen och Bulgarien, där de lever i utsatthet och svår fattigdom. Situationen i hemländerna är oacceptabel. Samtidigt är vägen ur fattigdom och utanförskap inte att komma till Sverige för att tigga.

De länder de handlar om måste upphöra med diskrimineringen och förbättra möjligheterna till utbildning, jobb, bostad och hälsa. Detta måste EU gemensamt driva på för.

Sverige behöver också vara tydligt med att det inte är vår uppgift att ensamma lösa ett annat EU-lands problem. Att acceptera tiggeriet i Sverige riskerar att öka vår tolerans för stora skillnader och legitimerar en utveckling där Sverige dras isär.

För att komma till rätta med tiggeriet och hindra att utsatta människor utnyttjas driver Moderaterna på för att kommunerna ska ha rätt att införa lokala tiggeriförbud.

Tiggeriet behöver pressas tillbaka från våra gator och torg. Organiserande av tiggeri bör kriminaliseras och regelverket för bosättningar på privat mark samt avhysning tillsammans med reglerna för så kallad särskild handräckning behöver uppdateras, med sikte på problemen med tiggeri. Det behövs också översyn av tillämpningen av ordningslagen, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och utnyttjande av allmän mark.

 • Kommunerna ska ha möjlighet att införa lokala tiggeriförbud.
 • Organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.
 • Landets kommuner och markägare ska kunna säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanenteras.
 • Initiativ på EU-nivå för att sätta press på andra EU-länder att agera mot diskriminering och sociala orättvisor i de länder det handlar om.

 

 

 

 

Filer
Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas