Nyhetsartikel
30 jan 2019

Sverige behöver återta kontroll över gränserna

Droger, kriminella och stöldgods rör sig in och ut ur vårt land med oroväckande lätthet. Sveriges gränsskydd är otillräckligt. Situationen är så allvarlig att den riskerar att skada Sverige. Moderaterna föreslår nu ett fempunktsprogram för att komma till rätta med en situation där regeringen under lång tid varit passiv, skriver Ulf Kristersson och Tomas Tobé, kandidat till EU-parlamentet, på SvD:s debattsida.

I förra veckan larmade den svenska gränspolisen återigen om hur vi inte har kontroll över våra gränser. Det beskrivs hur man saknar allt från lokaler till datorer. "Jag kan säga så här: Vi har allt annat än kontroll", konstaterade huvudskyddsombudet på gränspolisen i region Stockholm.

En polisinspektör vid samma gränspolisverksamhet vittnar om att personer ges fri lejd in i landet, trots att syftet med inresan till Sverige på goda grunder kan ifrågasättas. Polisinspektören har slagit larm till det svenska justitiedepartementet. 

Läget är allvarligt. Socialdemokraterna och regeringen har negligerat denna viktiga säkerhetsfråga under lång tid. I höstas rapporterade Ekot om omfattande kritik från EU-kommissionen. Stora delar av gränskontrollverksamheten bröt mot EU:s regler enligt en granskningsrapport som då inte var offentliggjord. Rapporten avslutades med att: "Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer."

I rapporten kritiseras hela Sveriges uppbyggnad och organisation kring hur gränskontrollerna sköts. Det finns inte någon gemensam struktur eller genomgående enhetlighet i sättet att arbeta för de olika myndigheterna som ansvar för yttre gränskontroller – Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen. 

Att gränspolisens verksamhet fungerar så dåligt är väldigt illa för Sverige som land. Vi har för närvarande förstärkta gränskontroller till följd av ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Men de upprätthålls alltså inte. 

Ytterst riskerar vi inte bara vår egen, utan även våra grannländers säkerhet. Det är illa i sig, men det skadar dessutom vår trovärdighet som en seriös aktör inom det europeiska samarbetet. 

Nu krävs handlingskraft, och politiska prioriteringar. Sverige behöver återta kontrollen. Moderaterna kräver att ett fempunktsprogram nu genomförs för att stärka gränsskyddet. 

Till att börja med krävs att gränspolisverksamheten är tillräckligt resurssatt. Moderaterna och Kristdemokraterna satsade väsentligt mycket mer pengar till Polisen än övergångsregeringen i den budget för 2019 som också gick igenom riksdagen. Därmed finns resursmässiga förutsättningar för en fungerande verksamhet. 

För det andra krävs bättre styrning. Det handlar om att stärka ledningen, förbättra och utveckla arbetsmetoderna och om att organisera verksamheten på bästa sätt. 

För det tredje måste Tullens roll i brottsbekämpningen förstärkas. I vår budget ingick förstärkningar av Tullen. Vi vill även ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa fordon med misstänkt stöldgods. 

För det fjärde måste vi arbeta närmare våra grannländer. Fungerar det inte hemma, behöver man blicka utanför Sveriges gränser för att se hur det ska göras rätt. Det handlar både om att dra lärdom av varandra och om ett tätare samarbete. 

Till sist måste vi även stärka Frontex, det svenska engagemanget och det arbetsmässiga utbytet med Frontex. EU-samarbetet och utbytet är absolut nödvändigt för att med framgång stävja och beivra internationell organiserad brottslighet i alla dess former, vad gäller allt från stöldligor och terrorism till människohandel och narkotikasmuggling. 

Fri rörlighet är grundbulten i EU-samarbetet, men var aldrig tänkt att omfatta kriminella eller våldsverkare. För att värna den fria rörligheten måste vi se till att vårt gränsskydd fungerar, och Moderaterna tar seriöst på Sveriges ansvar att efterleva EU:s regler. 

Ett fungerande gränsskydd är därtill en av statens kärnuppgifter. Det är avgörande för att värna vår säkerhet och territoriella integritet. Ansvaret vilar nu tungt på regeringen och riksdagen att visa handlingskraft. 

Ulf Kristersson (M), partiledare 

Tomas Tobé (M), kandidat till Europaparlamentet

 

Läs artikeln här.