Kristersson: Vi höjer inga skatter under nästa mandatperiod

Svenska hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraternas skattehöjningar har ökat kostnaderna för en tvåbarnsfamilj med 18 000 kronor per år. Hushållen ekonomiska läge kommer försämras än mer nu när inflationen stiger kraftigt. Moderaterna lovar därför ett stopp för höjda skatter under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna har under sina åtta år vid makten bedrivit en skadlig och högst medveten skattehöjarpolitik. Regeringen bedömer att en genomsnittlig löntagare kommer ha lägre inkomster år 2025 än år 2021. Det beror på den högsta inflationen sedan 30 år, Rysslands invasion av Ukraina och den skadliga ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen har bedrivit.

Hur har Socialdemokraternas skattehöjningar påverkat hushållen?

Skattehöjningarna har höjt kostnaderna för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj med 18 000 kronor per år. Socialdemokraterna har under sin tid vid makten höjt skatten på:

 • Jobb och företag
 • Sparande
 • Bilar, bensin och diesel
 • El

Socialdemokraterna har också infört flera nya skatter, bland annat:

 • Flygskatten
 • Elektronikskatten
 • Plastpåseskatten
 • Skatt på bolån

Vänsterpartierna har en bred samsyn om fler skattehöjningar

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna har en bred samsyn om ytterligare skattehöjningar på hushållen. Det handlar bland annat om att återinföra fastighetsskatten, minskat ränteavdrag, , höjda skatter på bensin och diesel samt högre skatt på sparande.

Regeringen föreslår även att det ska införas en beredskapsskatt. Det är oklart på vilket sätt den skatten kommer slå mot hushållen. Men om den ska finansiera de ökade resurserna till försvaret behöver man återinföra fastighetsskatten, avskaffa ränteavdragen eller höja bränsleskatter med omkring fem kronor per liter för att kalkylen ska gå ihop.

Moderaterna lovar stopp för skattehöjningar i Sverige

Det får vara slut på höjda skatter nu. Staten, kommuner och regioner ska inte göra människor fattigare. Moderaterna lovar därför ett stopp för höjda skatter den kommande mandatperioden. Det är inte minst viktigt i våra kommuner, där vi ser att höjda kommunalskatter leder till högre arbetslöshet.

Moderaternas föreslår:

 1. Ett skattehöjarstopp den kommande mandatperioden. De samlade statliga skatterna ska inte höjas och framförallt ska skattetrycket på hushållen inte öka. Det är exempelvis uteslutet att återinföra fastighetsskatten, ta bort ränteavdragen på bolån eller höja inkomstskatterna.
 2. Inga nya skatter ska införas under nästa mandatperiod.
 3. Kommunalskatten bör inte höjas.

10 reformer för att bekämpa skuggsamhället

Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället. Ett stort antal personer vistas i Sverige illegalt och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

I dag är det många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50 000 personer. De kommande åren bedöms antalet personer som vistas här utan tillstånd öka med över 40 000. Det här undergräver förtroendet för vår reglerade invandring.

De personer som väljer att stanna i Sverige utan tillstånd väljer ofta att arbeta illegalt eller att försörja sig genom kriminalitet. Dessa människor riskerar både att fara illa och göra illa, det är inte värdigt ett land som Sverige.

Det finns också omfattande problem med den svenska folkbokföringen. Kriminella skriver sig på felaktiga adresser i syfte att få bidrag och förmåner som de annars inte hade haft rätt till. Problemen med samordningsnummer har lett till att människor som kommer till Sverige har haft flera olika identiteter. Regeringen har misslyckats med att hålla ordning i folkbokföringen.

Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället.

1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll

Skatteverket bedömer att 200 000 är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Genom att skriva sig på fel adress kan kriminella dölja sin identitet. Kriminella skriver sig också på adresser de inte bor på för att kunna få bidrag och förmåner som de inte annars hade haft rätt till.

Moderaterna föreslår därför att en nationell folkräkning ska genomföras. Skatteverket bör genomföra folkräkningen i samarbete med berörda myndigheter. I områden där det finns misstanke om felaktig folkbokföring bör Skatteverket göra hembesök. Den som inte kan verifieras i folkräkningen bör omedelbart gå miste om bidrag som följer med folkbokföringen.

Skatteverket har också larmat om ett omfattande fusk med samordningsnummer i Sverige. Det innebär att kriminella kan ha flera olika identiteter samtidigt. Moderaterna vill därför att en kontroll av biometriska uppgifter ska göras som huvudregel vid utfärdandet av samordningsnummer – vilket i dag gäller för utfärdandet av pass.

2. Slopad sekretess mellan myndigheterna

I Sverige gäller som huvudregel sekretess mellan myndigheter. Moderaterna vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som säger att berörda myndigheter som utgångspunkt alltid ska kunna dela relevant information med varandra. Det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället.

3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna

Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd.

4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

Moderaterna föreslår att DNA-analys ska användas som huvudregel när någon ansöker om uppehållstillstånd och åberopar biologiskt släktskap. I dag används DNA-analys endast i vissa fall, och då endast som en möjlighet för den enskilda att påvisa släktskap. Det förekommer att barn utnyttjas eller far illa efter att de har tagits till Sverige av personer som inte är deras föräldrar.

5. Anmälningsplikt för asylsökande

En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. Den som inte följer sin anmälningsplikt ska förlora sin rätt till dagpenning och boendeersättning.

6. Nya verktyg för att övervaka personer med utvisningsbeslut

Den som har ett utvisningsbeslut har en skyldighet att lämna landet. Moderaterna föreslår nya verktyg för att övervaka utvisade personer.  Det handlar om en rörelserestriktion – till exempel genom krav på anmälan flera gånger om dagen eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag.

Det kan också behövas elektronisk övervakning, till exempel genom elektronisk fotboja.

7. Stopp för bidrag till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Det förekommer att kommuner ger ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att vara i Sverige. Det är inte rimligt att en person som ska lämna landet ges ekonomiskt bistånd. Moderaterna vill därför införa ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut

I nuläget preskriberas ett beslut om avvisning och utvisning efter fyra år. När denna preskriptionstid har löpt ut kan personen som har uppehållit sig illegalt i Sverige lämna in en ny asylansökan.

Moderaterna föreslår därför att preskriptionstiden blir betydligt längre. Det skulle innebära att det blir mindre attraktivt att stanna kvar i Sverige utan tillstånd för att senare kunna göra en ny asylansökan.

9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer

I dag är det ofta en förutsättning för att en person ska kunna utvisas att mottagarlandet är beredd att ta emot sina medborgare.  Sverige behöver därför fler avtal med länder där de förbinder sig till att ta emot sina egna medborgare.

10. Villkorat bistånd

Sverige bör ställa krav på länder som får svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina egna medborgare. Biståndet ska dras in eller minskas för länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare.

Moderaterna lägger skarpt förslag i riksdagen om sänkt elskatt

Innan jul presenterade Moderaterna ett förslag om att slopa skatten på el under januari och februari. Regeringen har dock inte valt att gå vidare med ett sådant förslag. Moderaterna lägger därför ett förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt. 

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll.  Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Hushållen betalar därför mer i skatt när elpriset stiger. På grund av de rekordhöga elpriserna har ökningen av skatteintäkterna på el varit stora.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Moderaterna presenterade därför innan jul ett förslag om tillfälligt slopad elskatt under januari och februari. Vår uppfattning är att de extraintäker som staten får på grund av det höga elpriset ska gå tillbaka till hushållen. Därför har vi nu lagt ett skarpt förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari. Det motsvarar en minskad kostnad för el på 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Läs Moderaternas förslag om slopad elskatt:

Läs presentationen från dagens pressträff: