Strandskyddet

Strandskyddet behöver reformeras. I dagsläget hindrar strandskyddet att bostäder byggs i attraktiva områden och reglerna upplevs som oförutsägbara. Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett stort steg framåt i arbetet för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige.

Strandskyddet har trots goda syften varit föremål för omfattande kritik. Markägare upplever sig hindrade att bygga på och använda sin mark. Kommuner hindras att tillåta exploatering av områden som skulle kunna bli lönsamma genom närheten till vatten. Även i områden med stor tillgång till stränder är strandskyddet idag mycket starkt.
 
Moderaterna är övertygade om att bristen på bostäder går att lösa. Men det kräver flera rejäla och verkningsfulla insatser. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden. Vi vill uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där
det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna lättar.

  • Kommunerna ska vara ansvariga för att fatta beslut om strandskydd.
  • Det generella strandskyddet avskaffas. Strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag.
  • Utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften.