Stadshuskansliet

Personallista Moderaternas kansli och rotlar

Rotel I, finansroteln 

a

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stockholm AB, StorSTHLM.
E-post: anna.konig.jerlmyr@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 380
 

Cecilia Brinck
Kommunfullmäktiges ordförande 
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 133 

 

 

 Mikael Sandström
Kanslichef
Kansliledning, personal och budget.
Handläggaransvar för borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Exergi samt Mässfastigheter. Sekreterare för KS-gruppen.
E-post: mikael.sandström@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 325, 076 122 91 32

Carolina Zandén
Biträdande kanslichef
Delansvar för kansliledning, personal och budget. Handläggaransvar för exploateringsnämnden, Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance samt S:t Erik Markutveckling. Bevakningsansvar för trafiknämnden samt Stockholm Parkering.
E-post: carolina.zanden@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 123, 076-12 29 123
 

 

Angelica Tessmar 
Stabschef (föräldraledig)
Stabschef åt finansborgarrådet, planering, förberedelse och samordning av finansborgarrådets politiska åtaganden, med särskilt ansvar för finansborgarrådets medverkan på EU-nivå och i internationella Information Personallista Moderaternas kansli och rotlar sammanhang. Ansvar för rotelns koordinering avseende åtaganden för kommunfullmäktiges ordförande.
E-post: angelica.tessmar@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 145, 076-12 29 145 

Annika Borg 
Borgarrådssekreterare
Talskrivare åt finansborgarrådet.
E-post: annika.borg@stockholm.se
Telefon: 076-12 29 146

 

 

Jacob Broman
Borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för stadsdelsnämnderna, servicenämnden och valnämnden samt styrgruppen för Fair Trade City. Bevakningsansvar för idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten och Avfall. Gruppsekreterare för fullmäktigegruppen samt sekreterare för KF-gruppens valberedning.
E-post: jacob.broman@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 127, 076-12 29 127
 

Mårten Lindberg
Borgarrådssekreterare
Strateg för policyutveckling inom trygghets-, säkerhets- och totalförsvarsfrågor samt näringslivsfrågor. Handläggaransvar för Storstockholms Brandförsvar. Bevakningsansvar för kommunstyrelsens trygghetsutskott.
E-post: marten.lindberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 196, 076-12 29 196
 

z

Jennie Lindqvist (föräldraledig)
Borgarrådssekreterare 
E-post: jennie.lindqvist@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 157, 076-12 29 157

 

 

x

Nils Annink
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvar för kansliets samordnade besvarande av inkommande
brev samt frågor via sociala medier. Delansvar för ärendeframskrivning inom roteln.
E-post: nils.annink@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 144, 076-12 29 144 

c

Christopher Hamrén (föräldravikarie åt Jennie Lindqvist
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden, kommunstyrelsens integrationsutskott, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030, Stiftelsen Hotellhem samt Stockholms Stadsteater.
E-post: christopher.hamren@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 134, 076-12 29 134
 

Angeliqa Karlernäs 
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent åt König Jerlmyr
Finansborgarrådets bokningar och engagemang samt finansrotelns administration. Ansvarig för finansrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: angeliqa.karlernas@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 147, 076-12 29 147 
 


Pressavdelning 

Cecilia Elovsson
Kommunikationschef 
Långsiktig övergripande strategisk kommunikationsplanering, varumärkesbyggande,
kampanjplanering, omvärldsanalys, trender och
opinion. Ledning av strategiskt utrednings- och policyarbete samt
valplanering.

E-post: cecilia.elovsson@stockholm.se 

Telefon: 08-508 29 139, 076-12 29 139 

Caroline Cederquist
Presschef
Ledning av pressavdelningen, samordning kommunikation och media gentemot övriga majoritetspartier, operativ medieplanering.
E-post: caroline.cederquist@stockholm.se
Telefon: 076-12 29 197, 08-508 29 222 (pressjour)
 

Charlotte M Nilsson
Pressekreterare
Löpande medierelationer, pressmeddelanden, artiklar, insändare, omvärldsbevakning medier.
Telefon: 076-122 91 31
Email: charlotte.m.nilsson@stockholm.se

Beatrice Backman
Pressekreterare
Löpande medierelationer, pressmeddelanden, artiklar, insändare, omvärldsbevakning medier. Ansvarig för digitala kanaler.
E-post: beatrice.backman@stockholm.se 
Telefon: 076-12 29 125

Helena Walentowicz
Pressekreterare
Löpande medierelationer, pressmeddelanden, artiklar, insändare, omvärldsbevakning medier.
helena.walentowicz@stockholm.se
Telefon: 076-12 29 148.


Rotel II, stadsbyggnadsroteln 

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen  Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder, Stadsholmen. 
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 077 
 

 

c

Lovisa Lindholm
Borgarrådssekreterare
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: lovisa.h.lindholm@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 143, 076-12 29 143

 

Louise Löwenhav
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Stadsbyggnadsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för stadsbyggnadsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium samt kansliets ekonomihantering.
E-post: louise.lowenhav@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 388, 076-12 29 388 

 

Rotel III, bostads- och fastighetsroteln 

dw

Dennis Wedin 
Bostads- och fastighetsborgarråd 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrationsutskott, fastighetsnämnden,
Micasa.
E-post: dennis.wedin@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 130  
 

s

Daniel Carlsson-Mård 
Borgarrådssekreterare 
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för bostadsbolagen,
fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: daniel.carlsson.mard@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 212, 076-12 29 212 

 

h

Kasper Gieldon 
Biträdande borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: kasper.gieldon@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 141, 076-12 29 141 


 

o

Oili Stenbeck 
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent 
Bostads- och fastighetsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för bostads- och fastighetsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: oili.stenbeck@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 138, 076-12 29 138