#slutsnackat

Välkommen!

Är du också trött på regeringens prat om att den brottsvåg som just nu breder ut sig i Stockholm är oacceptabel, utan att det följs upp av skarpa och konkreta åtgärder? Vi med. Vi är övertygade om att stockholmarna förtjänar bättre än en handlingsförlamad regering som helt verkar sakna förmåga att hantera brottsligheten och skapa ett tryggt Stockholm för alla.
 
Vi vet att Stockholm kan gå en ljus framtid till mötes. Vi tror på människors förmåga och vet att de allra flesta som bor i vårt land inte vill annat än att leva i ett samhälle där de kan växa och förverkliga sina livsdrömmar. Men för att kunna skapa förutsättningar för detta behövs en handlingskraftig regering som förmår att sätta stopp för de kriminella gäng som just nu fått alldeles för mycket spelutrymme. I ett otryggt samhälle inskränks friheten för alla. Där kan ingen växa.  
 
Läs gärna mer om vilka konkreta förslag vi moderater vill genomföra för att vi tillsammans ska kunna bygga ett Stockholm för hoppfulla. Och gå med oss i arbetet med att byta regering i september 2018. Det är dags att stå upp för Stockholm och sätta stopp för kriminaliteten. Vi förtjänar alla bättre än så här.
 
#slutsnackat

Läs mer om:
 

 

Här är våra förslag på åtgärder:

 • Fler polisanställda med högre löner
  Vi föreslår den största satsningen på lag och ordning på över 20 år som bland annat ska gå till 10 000 fler polisanställda och i snitt 3000 kronor mer i månadslön per polis.
   
 • Utöka kameraövervakning i brottsutsatta områden
  Genom trygghetskameror kan brottslingar identifieras och lagföras i efterhand och de boende känner en ökad trygghet. Därför vill vi ge polisen både resurser och möjligheter att snabbt sätta upp kameror i fler brottsutsatta områden.
   
 • Ta bort tillståndsplikten för kameror på vårdinrättningar och ambulanser
  Möjligheterna till kameraövervakning måste underlättas, inte försvåras. Vi kräver därför att tillståndsplikten för kameror på vårdinrättningar omedelbart tas bort. Trots flera incidenter får våra sjukhus i länet oftast avslag av Länsstyrelsen när det gäller utökad kameraövervakning. Att regeringen via Länsstyrelsen försvårar för oss att säkerställa tryggheten är anmärkningsvärt.
   
 • Straffen måste skärpas
  Låt vårdpersonal omfattas av lagstiftning om hot och våld mot tjänsteman och höj straffen för dem som ger sig på samhällsbärande funktioner. Sjukvårdens medarbetare som räddar liv ska inte behöva oroa sig över sina egna liv. Vi vill även dubbla straffen för brott som begås i gängmiljöer, skärpa straffen för vapenbrott och slopa dagens form av straff- och ungdomsrabatt. Den som har valt en kriminell livsstil och begått ett stort antal brott ska inte få rabatterade straff.

https://www.svd.se/akuten-maste-fredas-fran-gangen

 • Inrätta en trygghetsjour med ordningsvakter
  Moderaterna i Stockholms stad har avsatt 65 miljoner kronor i sitt budgetförslag för 2018 för att en trygghetsjour ska vara på plats. Ordningsvakterna ska finnas tillgängliga dygnet runt, där de behövs som mest.
   
 • Stärk polisens närvaro i utsatta områden
  Den enda polisstationen i Järva lades ner i somras, ett nytt polishus är under byggnation. Tills det nya polishuset är färdigt vill Moderaterna att ett mobilt poliskontor finns på plats.

https://mitti.se/nyheter/jarva-vanta-polishus/?omrade=hela-stockholm

 • Halvera otryggheten i utsatta stadsdelar
  Moderaterna tillsammans med Alliansen har lagt fram ett framtidskontrakt med målet att halvera otryggheten i utsatta stadsdelar.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/k5aRQ/vi-tryggar-fororten-med-ett-kontrakt

 • Ökade insatser för belysning, renhållning och klottersanering
  Öka tryggheten på kvällarna genom ökad belysning på fler platser och underhållning av offentliga rum. Alla stadsdelar i Stockholm ska ha en trygg och attraktiv stadsmiljö som uppmuntrar människor till vistelse. Är stadsmiljön nedsliten och skräpig och ger en allmänt otrivsam känsla ökar känslan av upplevd otrygghet. Kriminalitet och otrygghet ska motverkas genom åtgärder som fysiskt bygger in trygghet i stadsmiljön: promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av konstruktioner eller gångstråk. 

 • Öka ordningsvakters befogenheter
  Ordningsvakter ska till exempel kunna visitera personer, beslagta vapen och skjutsa i väg en person. I dag får ordningsvakterna bara hålla fast någon i väntan på polis. Genom att öka befogenheter från ordningsvakter kan polisens resurser avlastas.

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/m-ge-ordningsvakter-storre-befogenheter/

 • Etablera jourdomstolar
  Med möjlighet att straffa brottslingar inom en vecka. Idag kan den som grips med illegala vapen vara på fri fot inom några timmar.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kvpbd4/ni-har-ett-ansvar-for-valdet-i-fororten-s

 • Inför ett nationellt inbrottcentrum
  Bostadsinbrotten i Stockholm ökar, därför vill vi införa ett nationellt inbrottscentrum. Vi uppmuntrar också till grannsamverkan och att kommunala bostadsbolag erbjuder sina hyresgäster DNA-märkning. Genom DNA-märkning hamnar privatpersoners värdesaker i ett internationellt register, var de än hamnar i världen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dramatisk-okning-av-bostadsinbrott

 • Inför platssamverkansmodell: Trygg stad
  Vi vill utveckla stadens trygghetsskapande arbete i samverkan med civilsamhället, företag och övriga aktörer. Vi vill göra detta genom lokal platssamverkan för att utveckla trygga och attraktiva stadsdelar över hela Stockholm.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-vill-gora-stockholm-tryggare-med-new-york-modell/repqjd!MbVBTUAVhDwkknQeoKg9xw/

 • Skolor ska vara elevernas och lärarnas frizoner 
  En lyckad skolgång är den bästa försäkringen mot framtida utanförskap. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheter att lyckas. På så vis är skolan ett av de enskilt viktigaste verktygen för att möjliggöra klassresor och öka den sociala rörligheten. Skolorna måste därför få tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Vi går till val på att halvera andelen elever i skolor i utsatta stadsdelar utan gymnasiebehörighet till 2025, genom stärkt kunskapsfokus i skolan.

Därför föreslår vi att:

 • Poliser placeras på utsatta skolor för att regelbundet informera och föra dialog med eleverna. 
 • Inför nolltolerans mot kränkningar och stök som stjäl tid från undervisningen
 • Placera socialsekreterare på utsatta skolor där det förekommer många orosanmälningar. 
 • Identifiera skolors så kallade hotspots genom att kartlägga på vilka tider och platser våldet sker på skolområdena, och sedan öka vuxennärvaro på dessa platser.
 • Satsa på fler speciallärare och förstelärare i utsatta områden

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-fokusera-pa-skolan-foer-att-stoppa-valdet-31129