Moderaternas nationella miljö- och klimatpolitik

Framtidens miljöpolitik kommer att behöva formas utifrån både ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Klimatförändringarna är inte ett lokalt eller nationellt problem, utan behöver lösas gemensamt - över blockgränser, inom EU och på global nivå. Under Alliansens regeringsår, 2008-2014, minskade utsläppen med cirka 20 procent samtidigt som BNP ökade med nästan 10 procent. Genom att driva en effektiv klimat- och miljöpolitik kombinerade vi hög tillväxt med sänkta utsläpp. Det är så vi kan visa vägen och få med oss länder som Kina, USA och Indien på resan mot en mer hållbar värld.

Vår miljö- och klimatpolitik bygger på att stimulera en minskad miljöpåverkan inom bas- och flygindustrin, och genomföra satsningar för en omställning inom privatbilismen från fossilfritt till förnyelsebart.

De industrier som släpper ut mest koldioxid är stål, cement och petroleumraffinaderier. Globalt står de för totalt 12 procent av världens utsläpp, vilket kan jämföras med det internationella flyget som med höghöjdseffekter inräknat står för cirka fyra procent av de globala utsläppen. Vi tror att framtidens miljöpolitik formas genom ny teknik som möjliggör för innovationer inom såväl flygsektorn som basindustrin. Vi vill även påskynda omställningen till en grönare flygindustri för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar.

Några av våra viktigaste förslag:

 • Klimatavdrag för basindustrin (300 miljoner kronor årligen)
  Företag ges möjlighet att göra skatteavdrag när de minskar sina koldioxidutsläpp.
   
 • Teknikneutralt stöd för utbyggnad av ny infrastruktur som kan bidra till en koldioxidfri fordonsflotta (100 miljoner kronor årligen)
  Istället för att öronmärka stödet endast till laddteknik så kan dessa medel istället gå till valfri teknik – så länge den är koldioxidfri och inte kan nyttja befintlig infrastruktur, såsom bensinstationer.
   
 • Krav på klimatnyttoberäkningar i regeringens budgetar
  För att klimatsatsningar ska kunna beräknas utifrån kostnadseffektivitet föreslår vi att klimatnyttoberäkningar ska redovisas i regeringens budgetar. Syftet är att på ett transparent sätt redovisa hur stor klimatnytta en satsning genererar i förhållande till dess kostnad.
   
 • Snabbare omställning av flygsektorn
  Precis som övriga delar i samhället måste flyget sänka sina utsläpp av fossil koldioxid. Vi tror att det är genom forskning och innovationer som vi snabbare får till den omställning till biobränsle som behövs, inte genom ineffektiva straffskatter.
   
 • Vi vill avskaffa regeringens ineffektiva flygskatt
  Sveriges utsläpp från flyg regleras av EU:s utsläppshandelssystem. Det här innebär det att om Sverige sänker sina utsläpp kan andra EU-länder öka sina. En införd flygskatt i Sverige innebär endast ett höjt pris på svenska resor, viket i realiteten bara flyttar utsläppen utomlands. Nettoeffekten för miljön blir således noll men det drabbar svenska resenärer.

Tillsammans med Alliansen har vi presenterat ett gemensamt valmanifest för miljön och klimatet, bland annat med fokus på:

 • Minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken
 • Fler gröna företag
 • Ett grönare flyg
 • Värna växande skogar
 • Rena hav, sjöar och vattendrag

För mer information om Moderaternas nationella miljö- och klimatpolitik: https://moderaterna.se/miljo-och-klimat

För mer information om Alliansens miljö- och klimatlöften: https://moderaterna.se/alliansen-klimat-och-miljopolitik-som-gor-skillnad-pa-riktigt