Miljö- och klimatpolitik Stockholms stad

Miljö, klimat och hållbarhet hör till vår tids allra största frågor. De berör alla människor, överallt. Frisk luft, rent vatten och en miljö som är fri från gifter och annan negativ påverkan är vi alla beroende av. Mindre miljöpåverkan är helt enkelt en överlevnadsfråga. Samtidigt behöver miljömål och åtgärder vara verklighetsförankrade och effektiva.

Vattenvägen

Att snabbt kunna förflytta sig genom Stockholm är avgörande för att stockholmarnas vardag ska fungera. Vi vill underlätta för kollektivtrafik på vatten för att fler ska kunna använda vattenvägarna, samtidigt som det avlastar våra gator.

Natur och rekreation

I en växande storstadsregion måste byggandet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kombineras med att bibehålla miljömässiga och kulturella värden som gör vår huvudstadsregion attraktiv. Det är viktigt att värna och utveckla de natur- och rekreationsområden som finns runt om i länet och göra dem tillgängliga för fler och samtidigt behålla gröna kilar i boendemiljön. Genom förtätning och att bygga på höjden kan vi utveckla Stockholm till en attraktiv stad med både fler bostäder och grönytor.

Därför vill vi:

 • Uppnå en god vattenstatus i stadens alla vattenförekomster.
 • Få en bättre luftkvalitet i en grön och hållbar huvudstad.
 
 • Att Stockholm ska vara en giftfri stad 2030. 
 • Att Stockholm ska vara en fossilbränslefri och klimatpositiv stad 2040.
 • Ha fler solceller på stadens och länets tak
. 
 • Ha fler gröna tak i Stockholm.
 
 • Satsa på parker, grönområden och urbana trädgårdar.
 
 • Satsa på trädalléer och planteringar för förbättrad luftkvalitet.

Hållbara transporter

Vår miljö- och klimatpolitik för hållbara transporter ska fokusera på insatser som ger störst klimatnytta. Stockholm behöver en långsiktig omställning till miljövänligare transporter. Då är det de skadliga utsläppen som ska bekämpas, inte bilarna.

Förbättrad luftkvalitet

Det finns flera sätt att uppnå en bättre luftkvalitet i innerstaden, bland annat genom satsningar på laddstolpar, bilpooler och miljösmarta transportlösningar, samtidigt som genomfartstrafiken ska köra runt, inte genom, centrala Stockholm. Ett införande av dubbdäcksavgift är en lämplig väg att gå för att komma till rätta med bland annat farliga partiklar och är att föredra framför dubbdäcksförbud. 

För en förbättrad luftkvalitet i innerstaden vill vi leda om trafiken runt Stockholm samt minska trängsel och köer. Därför vill vi bygga klart ringleden runt Stockholm.

Vi vill även utöka Stockholms stads laddinfrastruktur för att möjliggöra för fler att köra på eldrivna fordon.

Värna affärsflyget för att säkra tillväxten

Bromma flygplats är vår regions främsta affärsflygplats och är viktig för att skapa jobb och tillväxt. Arrendet av marken löper ut år 2038. Regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, har arbetat för att flygplatsen ska stängas före 2038. Moderaterna drev därför i Riksdagen på ett beslut om att ingen förtidsavveckling av flygplatsen ska ske. Samtidigt som vi vill värna människors möjligheter att resa är vi måna om att detta går hand i hand med en omställning till ett fossilfritt flyg. Bromma flygplats behövs för att hela Sverige ska leva och behövs för företag runt om i vårt land. Det är helt nödvändigt att bygga ut Arlanda för att möta befolkningstillväxten i regionen och trovärdiga besked om substantiell kapacitetsökning på Arlanda krävs för att komma vidare i frågan om en eventuell framtida nedläggning av Bromma flygplats.

Därför vill vi:

 • Uppnå en god vattenstatus i stadens alla vattenförekomster.
 • Införa dubbdäcksavgifter framför dubbdäcksförbud.
 • Möjliggöra för fler nya laddstolpar i Stockholms stad.
 • Bygga klart ringleden.
 • Att avtalet med Bromma flygplats inte ska sägas upp i förtid.

Tillsammans med partierna inom den grönblåa majoriteten i Stockholms stad vill vi bland annat:

 • Att Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet.
 • Göra Stockholm till en fossilbränslefri och klimatpositiv stad 2040.
 • Att kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022.
 • Fasa ut fossil olja för uppvärmning till år 2025.
 • Minska förbränningen av fossila plaster i stadens uppvärmning.
 • Utforma staden på ett sätt som minskar klimatbelastningen.
 • Utnyttja taken i Stockholm genom fler solceller och gröna tak.
 • Att Stockholm ska vara giftfritt 2030.
 • Att Stockholm ska ha ren luft och rena vattendrag.
 • Förstärka efterlevnaden av 24-timmars städgaranti för en renare stad.