Den grönblåa politiken

Ny majoritet i Stockholms stad

Vänner, 

Efter veckor av intensiva men produktiva förhandlingar lyckades vi bryta upp vänsterblocket och ta tillbaka styret över Stockholms Stad. 

Vi kan nu åter igen föra moderat politik i Stockholms stad. Vi kommer att fokusera på frågor som ekonomi, jobb, valfrihet och inte minst trygghet. Stockholmarna kommer under mandatperioden se sänkt skatt och jag kommer även att arbeta för ett mycket förbättrat företagsklimat. Ska Stockholm klara en god integration är företagen en viktig nyckel då fyra av fem jobb skapas i de små företagen. 

Det finns mycket att göra, och en sak är säker. Våra moderata väljare kommer att känna igen sig i vår politik. 

Här nedan följer kortfattat en del av all politik som vi kommit överens om att driva den kommande mandatperioden: 

Jobb ska vara vägen ur utanförskap 

 • Halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar till 2025. 
 • Fler ska få möjlighet till jobb genom yrkes- och vuxenutbildning och införande av vuxpeng för alla som är i behov av kompetensutveckling. 
 • Stärka socialtjänstens uppsökande arbete, bland annat genom hembesök. 
 • Tillvarata nyanländas examina och yrkeskunskaper genom validering. 
 • Personer som uppbär försörjningsstöd ska delta i aktivitetsinsatser. 
 • Stärka jobbtorgens kontakter med näringslivet genom bättre samverkan med arbetsgivare. 
 • Utveckla praktik- och lärlingsverksamheter samt yrkes- och vuxenutbildningen. 
 • Ta initiativ till en integrationspakt med näringslivet för att bidra till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända. 
 • Staden ska ha som mål att samtliga nyanlända genomgår samhällsorientering och att utöka samhälls-orienteringens omfattning. 

Stockholm ska vara en trygg stad för alla 

 • Öka tryggheten i hela staden och halvera otryggheten i utsatta stadsdelar till 2025. 
 • Ingen stadsdel i Stockholm ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. 
 • Trygghetsutskott inrättas under kommunstyrelsen. 
 • Lansera ett trygghetspaket för Stockholm, med en trygghetsjour för stockholmare och näringsidkare, ordningsvakter och fler trygghetskameror. 
 • Genomför satsningar för att rusta upp och utveckla utsatta och otrygga områden med trygghetsskapande och attraktivitetshöjande stadsmiljöåtgärder samt samverkan med de aktörer som lokalt finns på platsen. 
 • Arbeta för att förebygga skadegörelse, klotter, olagliga boplatser och nedskräpning. 
 • Flytta kommunala arbetsplatser och få till stånd fler offentliga och privata arbetsplatser i ytterstadsområden som domineras av bostäder. 
 • Upprätta en starkare socialtjänst som snabbare kan ingripa och fånga upp unga i riskzon. 
 • Genomför samtal inom 24 timmar med förstagångsförbrytare. 
 • Upprätta ett starkare skydd för den som utsätts för våld i nära relationer. 
 • Bedriv ett starkare arbete för att bryta destruktiva hedersnormer och ge skydd åt de som lever i hederskulturer. 
 • Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper. 
 • Verka för fler poliser till Stockholm med hög närvaro och god synlighet lokalt samt god lokalkännedom. 
 • Upprätta konkreta handlingsplaner för systematiskt arbete mot våldsbejakande extremism och fler fysiska hinder mot terrorattentat. 

Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige 

 • Förbättra kunskapsresultaten i hela staden och halvera andelen elever utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta stadsdelar till 2025. 
 • Studieron ska öka och samtliga skolor ska ha en god arbetsmiljö för lärare, personal och elever. 
 • Inför aktivt skolval så att alla elever aktivt väljer skola. 
 • Erbjud stöd, läxhjälp och lovskola samt utökad undervisningstid för att alla elever ska kunna nå sin potential. 
 • Upprätthåll nolltolerans mot kränkningar och våld. 
 • Förstärk tillgången till särskilt stöd för de elever som behöver det. 
 • Öppna filialer till eftertraktade skolor med goda resultat och uppmuntra fler aktörer att bidra med att bygga nya skolor för att möta behoven. 
 • Utveckla gymnasieutbildningarna och öka samarbetet med högre utbildning och med branschorganisationer. 
 • Stärk läraryrkets attraktivitet, förbättra arbetsmiljön och stärka karriärvägarna för lärare, både i förskolan och i skolan. 
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan. 
 • Förbättra förskollärarnas arbetssituation, bland annat genom att slopa rätten till obegränsad vistelsetid i förskolan och återgå till 30 timmar per vecka för barn till föräldralediga. 
 • Utred förutsättningar för att införa en elevhälsogaranti. 
 • Gör information om barnomsorgspengen och om olika barnomsorgsalternativ tydlig och lättillgänglig. 
 • Stärk det pedagogiska inslaget i fritidsverksamheten. 
 • Möjliggör för bland annat läxhjälp och studiestöd utanför skoltid. 

Sveriges bästa företagsklimat 

 • Stockholm ska ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat senast 2025. 
 • Utveckla stadens näringslivsarbete, upprätta en näringslivspolicy för Stockholm, stärk det politiska ansvaret för företagarfrågor och arbeta med strategier för Stockholms företagsområden. 
 • Utveckla insatser som introducerar ungdomar för företagande, exempelvis Ung företagsamhet i skolan samt sommarföretagande. 
 • Inrätta en trygghetsjour för företagarnas säkerhet i hela staden. 
 • Verka för fler arbetsplatser och möjligheter till företagsetableringar i de södra delarna av staden. 
 • Inför en servicegaranti för att garantera att kommunen levererar tjänster i tid till både företag och privatpersoner. 
 • Utveckla modellen ”En väg in” för stadens entreprenörer. 
 • Genomför lokala regelförenklingar för att underlätta för företagande genom minskade handläggningstider, förenklade processer för uppgiftsinlämning, med mera. 

En världsledande miljöstad 

 • Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet. 
 • Gör Stockholm till en fossilbränslefri och klimatpositiv stad 2040. 
 • Fasa ut fossil olja för uppvärmning till år 2025. 
 • Minska förbränningen av fossila plaster i stadens uppvärmning. 
 • Utforma staden på ett sätt som minskar klimatbelastningen. 
 • Utnyttja taken i Stockholm genom fler solceller och gröna tak. 
 • Stockholm ska vara giftfritt 2030. 
 • Stockholm ska ha ren luft och rena vattendrag. 
 • Förstärk efterlevnaden av 24-timmars städgaranti för en renare stad. 

Bättre framkomlighet och hållbara transporter 

 • Öka framkomligheten och minska trängseln genom att prioritera rörlighet för samtliga trafikslag och kollektivtrafik i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi. 
 • Förbättra framkomligheten för nyttotrafik förbättras, med prioritet för godstransporter och möjlighet till flexibla lösningar för godsleveranser hela dygnet. 
 • Se över möjligheten till korttidsparkering vid stadens lokala centra i ytterstaden. 
 • Skapa fler cykelstråk och bättre framkomlighet för fotgängare. 
 • Inför fler gågator, fler sommargågator och sommartorg i både ytterstad och innerstad samt levandegör stadens kajer och vattennära lägen, med konsekvensbedömningar före och utvärdering efteråt. 
 • Utred nedgrävning av Centralbron för en bättre stadsmiljö. 
 • Genomför en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen för elbilar. 
 • Säkerställ effektiv och pålitlig renhållning och snöröjning i hela staden. 
 • Avgiften för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska halveras. 
 • Reducera parkeringsavgiften för motorcykel, så att avgiften står i proportion till hur mycket yta som dessa fordon tar upp. 

En hållbart växande storstad 

 • Bygg 10 000 klimatsmarta bostäder per år till 2025 – totalt 70 000 bostäder. 
 • Korta ned handläggningstiderna i byggprocesserna. 
 • Stockholm ska utvecklas med både klassisk och nytänkande arkitektur med respekt för stadens historiska karaktär. 
 • Utveckla otrygga platser som Sergels torg för att öka tryggheten och skapa mer folkliv med levande gatumiljö och tillgängliga bottenvåningar. 
 • Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. 
 • Balans ska råda mellan upplåtelseformer och ombildningar ske i ytterstaden där allmännytta dominerar. 
 • Bygg nytt utifrån kvartersstadens kvaliteter, med innergårdar och levande bottenvåningar. 
 • Se över vilka åtgärder som fordras för att förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstaden, där enfamiljsvillor rivs för att ersättas med flerfamiljshus. 
 • Miljö- och klimatperspektivet ska genomsyra hela byggprocessen från stadsplanering till byggnation och byggnadernas livslängd. 
 • Upprätta en plan för överdäckningar av motorleder. 

Ett starkt socialt skyddsnät att lita på 

 • Minska bidragsberoendet i hela Stockholm och halvera bidragsberoendet i utsatta stadsdelar till 2025. 
 • Utveckla socialtjänsten med särskilt fokus på förebyggande långsiktigt arbete för barn och unga. 
 • Skapa bättre villkor för socialsekreterare med mer tid och större möjlighet till karriärutveckling. 
 • Stärk samverkan mellan skola och socialtjänst för barn som riskerar att inte klara skolan eller som växer upp i utsatta familjer. 
 • Nolltolerans ska råda mot hedersförtryck. 
 • Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända med fokus på bland annat barns rättigheter, jämställdhet och hedersfrågor. 
 • Erbjuda föräldrastöd till alla och utveckla föräldrastöd som tar sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 
 • Uppnå större likvärdighet mellan stadsdelarna när det gäller insatser för personer med funktionsvariation. 
 • Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper. 
 • Öka kontroller för att stoppa alla felaktiga utbetalningar av bidrag. 
 • Äldre ska uppleva trygghet, kvalitet och valfrihet 
 • Öka personalkontinuiteten. 
 • Utred en generösare biståndsbedömning. 
 • Utöka antalet insatser med förenklad biståndsbedömning. 
 • Inför en boendegaranti för alla över 85 år.
 • Erbjud äldre en utpekad kontaktperson som ansvarar för planering och uppföljning av insatser utifrån behov. 
 • Säkerställ valfrihet och kvalitetskonkurrens inom äldreomsorgen genom en mångfald av utförare. 
 • Respektera äldres livsval och önskemål inom äldreomsorgen. 
 • Inför generösare och likvärdig biståndsbedömning i hela staden och uppmuntra högre kontinuitet i hemtjänsten. 
 • Bevara och utveckla rätten att välja boende, hemtjänst och annan äldreomsorg. 
 • Skapa fler boenden för äldre hemlösa. 
 • Pröva möjligheten att erbjuda vård i hemmet för äldre som behöver medicinsk hjälp. 
 • Verka för att kommunen ges rätt att anställa läkare inom äldreomsorgen. 
 • Permanenta satsningar på äldrevärdar, omsorgsvärdar och anställning för personer med funktionsvariation. 
 • Återinför helgöppet för telefontjänsten Äldre direkt. 

Ledande kultur-, idrotts- och evenemangsstad 

 • Stockholm ska vara en ledande evenemangs- och upplevelsestad. 
 • För att fler barn och unga ska få ta del av kultur och skapande vill vi utreda införande av en kulturpeng 
 • Ta med behovet av lokaler för kultur, idrott och evenemang i stadsplaneringen för en växande stad. 
 • Verka för trygga bibliotek med generösa öppettider och trygga sim- och idrottsanläggningar. 
 • Utveckla Kulturskolan och El Sistema för att nå fler barn och unga. 
 • Se över hur offentligt finansierat stöd kan nå fler aktörer på kulturområdet för att både skapa långsiktighet och förutsägbarhet och samtidigt minimera utelåsningseffekter. 
 • Uppmuntra även fristående aktörer bygga och driva idrottshallar. 
 • Säkerställ att skattemedel aldrig går till odemokratiska eller olagliga verksamheter, bland annat genom att se över riktlinjerna för föreningsstöd, stickprovskontroller av verksamheter och utdrag från belastningsregistret. 
 • Fortsatt avgiftsfritt på stadens museer. 

Ordning och reda i ekonomin 

 • Stockholm ska ha en budget i balans. 
 • Skattesatsen, med beaktande av verksamheternas behov och den samhällsekonomiska utvecklingen, bör bli lägre under mandatperioden. 
 • Stockholms skuldbörda ska minska. 
 • Den kommunala förvaltningen ska effektiviseras och byråkrati och konsultkostnader minskas

ANNA KÖNIG JERLMYR

Den 15 oktober valdes det totalt 10 nya borgarråden i Stockholms stads kommunfullmäktige. Tre av dem är
moderata. När vi presenterades på borggården strålade solen från en klarblå himmel. En symbolik som var talande. För som på flera andra platser har miljöpartiet brutit blockgränsen och är idag en del av den grönblåa koalitionen. Detta har gett oss en stabil majoritet i Stockholms stad där sverigedemokraterna inte har någon vågmästarroll. Vi kan nu åter igen föra moderat politik i Stockholms stad. Vi kommer att fokusera på frågor som ekonomi, jobb, valfrihet och inte minst trygghet. Stockholmarna kommer under mandatperioden se sänkt skatt och jag kommer att arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Ska Stockholm klara en god integration är företagen en viktig nyckel då fyra av fem jobb skapas i de små företagen. Det finns mycket att göra, och en sak är säker. Våra moderata väljare kommer att känna igen sig i vår politik.

JOAKIM LARSSON

Äntligen får vi möjlighet att driva vår politik och föra Stockholm in i framtiden. Som nytt borgarråd med ansvar för
stadsbyggnadsfrågorna kommer jag se till att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Men stadsutveckling
handlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet. Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara Stockholms unika gröna och blå värden.

DENNIS WEDIN

Jag är väldigt hedrad och ser med tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag. Tillsammans i det nya grönblå samarbetet har vi höga ambitioner för fler bostäder i Stockholm. Målsättningen är att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. Som helt ny som borgarråd blev det dessutom en rivstart under den första veckan med att med berätta om vår politik att ge boende i ytterstaden, där allmännyttan är dominerande, möjlighet till ombildningar. För nu ger vi de boende egenmakt genom att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser. Nu ser jag fram emot att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet.

Stockholms stads borgarråd 2018-2022 

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd 

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd 

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd 

Lotta Edholm (L), skolborgarråd 

Jan Jönsson (L), socialborgarråd 

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd 

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd 

Karin Ernlund (C), arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd 

Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd 

Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd