Anna König Jerlmyr

Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Pressnummer 08-508 29 222
Assistent: Malin Fredholm malin.fredholm(at)stockholm.se

 

Om mig
Född 1978 i Uppsala men stockholmare sedan många år tillbaka med man och tre barn. Jag kom till Stadshuset 2010 med förtroendet att vara socialborgarråd. Det var oerhört lärorika och viktiga år, våra sociala verksamheter möter ofta människor i väldigt utsatta situationer. Vi uträttade mycket bra, bland annat genom det framgångsrika projektet Bostad först. Målet är att stödja hemlösa personer i att få just en bostad. Vi inrättade också sociala insatsgrupper - ett samarbete med socialtjänsten, polisen och skolan för att förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet och hjälpa de som vill lämna en kriminell livsstil. Det kan du läsa mer om här. På fritiden gillar jag att fiska och åka skidor.

Jag är finansborgarråd i Stockholms stad sedan 2018 och vill att vår stad ska vara en, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. En stad där du trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Stockholm ska vara en öppen och modern stad där livskvalitet för alla stockholmare och hänsyn om kommande generationer är i fokus. Min målsättning är att Stockholm ska vara en stad som det är enkelt att leva i. Vare sig det handlar om att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, att leva klimatsmart, att hinna till barnens fritidsaktiviteter, handla eller träffa vänner, så har stockholmarna rätt att förvänta sig att allt fungerar så att vardagen går ihop. Vill du läsa mer om mig, min politiska vision för Stockholm och hur det är att leda en storstad under en pandemi kan du göra det här.

Trygghet
Ökad trygghet är min viktigaste fråga och det är vägledande för det växande Stockholm. Stockholms stadsmiljöer ska vara trygga, säkra och välskötta – i hela staden. Det bidrar till en trygg stad att växa upp, leva och åldras i. Vi genomför historiska trygghetssatsningar i Stockholm, 2021 lägger vi 360 miljoner kronor på bland annat trygghetskameror, kommunala ordningsvakter, terrorhinder, sociala insatsgrupper och ökad samverkan med polisen. Dessutom investerar vi i fysisk trygghetsinvesteringar, med upprustning av otrygga torg, tunnlar och andra platser i staden. 2025 ska den upplevda otryggheten i Stockholms utsatta delar halveras, och våra insatser börjar ge resultat. Det kan du läsa mer om här.

Skola
Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna bygga sig ett gott liv. Därför är skolan också ett av de viktigaste verktygen för att öka den sociala rörligheten. Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling som skapar förutsättningar för en bra framtid och möjliggör för dem att göra sina egna livsval oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har. Det är elevernas kunskapsinhämtning och lärande som ska vara huvudfokus för skolorna och vi ska ge dem rätt verktyg att lyckas utan politisk detaljstyrning. Antalet mål som inte direkt driver mot elevernas lärande, trygghet och arbetsro ska reduceras. Färre mål innebär också att politiken detaljstyr mindre vilket är bra för rektorers och lärares handlingsfrihet och status.

Otrygghet och bristande studiero drabbar hårdast de elever som har tuffast förutsättningar. Det ska råda nolltolerans mot våld och kränkningar i stadens skolor och skolorna ska fortsätta och utveckla arbetet med våldsprevention. Att det är tryggt och lugnt i klassrummet är viktigt för att eleverna ska må bra. Alla skolor ska ha en god studiero. Vi stärker samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för att förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar.  Vi ska fortsätta rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom att prioritera skola, fritidssysselsättning, ungdomsmottagningar och socialtjänst.

Arbetsmarknad
Om fler stockholmare ska komma i arbete måste staden ha ett världsledande företagsklimat. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Stockholms fortsatta välstånd är helt beroende av företag som vågar investera och anställa. Alla jobb behövs, enkla såväl som högkvalificerade. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Under året har Stockholms första näringslivspolicy tagits fram. Stockholms roll som plats för huvudkontor ska stärkas, och staden ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Att starta och driva företag ska vara enkelt och staden ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Alla stadens instanser ska vara välkomnande till företagande och staden ska ge likvärdigt bemötande och service till alla företag. Företag som söker kontakt med staden ska likväl få anpassad information utifrån dess storlek och förutsättningar.