Vårdköer i Skåne

Vårdköerna i Skåne växer. På tre år har köerna till operation (september 2014 till september 2017) ökat med en tredjedel. Telefontillgängligheten på vårdcentralerna sjönk med tio procentenheter när Region Skåne tog bort den prestationsbundna ersättningen för de som klarade målet om tillgänglighet. Köer ger onödigt lidande och oro, längre tid till behandling förvärrar ofta problemet. Region Skåne klarar i dagsläget bara 30 procent av återbesöken efter operation eller annan åtgärd enligt vårdgarantin.
 • Skärp vårdgarantitiderna
 • Fler vårdval
 • Personalen ska få förtroende att ta över driften av ett sjukhus

Den viktigaste frågan för sjukvården är att kapa vårdköerna. I Region Skåne ökar köerna på de flesta områden. Läs mer i rapporten Var god vänta - om de skånska vårdköerna. (Länk: https://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-i-skane/documents/var-god-vaenta-rapport-om-de-skaanska-vaardkjoeerna-76132)

 

För att korta vårdköer krävs ständigt fokus på detta från sjukvårdens sida, samt att pengar styrs dit där vårdproduktionen fungerar bäst. Det har visat sig att vårdval, där patienterna kan välja utförare, håller köer korta.  När vårdval tas bort i Region Skåne ökar köerna. Därför vill vi ha fler vårdval.

 

Kömiljarden var ett framgångsrikt styrinstrument som gav de vårdgivare som klarade att ge minst 80 procent av patienterna vård inom vårdgarantitiden extra ersättning. När den nya S-styrda regeringen efter 2014 tog bort den och i stället införde en professionsmiljard med lika bidrag till alla, började köerna öka.

 

Det har också visat sig att en mångfald av vårdgivare ger effektivare verksamhet. Det finns fler att jämföra med, patienterna får ett bättre bemötande och personalen anser att de får tydligare inflytande över sin arbetsmiljö. Därför anser vi att den offentligt drivna vården i Skåne ska utmanas mer, vi vill att ytterligare två sjukhus ska drivas privat och att personalen ska få förtroendet att driva ett tredje. I dag drivs cirka 40 procent av Skånes vårdcentraler av privata utförare. Vi tycker att den andelen skulle kunna vara ännu större.

 

Våra förslag:

 

 • Återinför en prestationsbaserad ersättning till vårdgivarna.
 • Skärp vårdgarantitiderna till 0-3-60-60, med målet att de på sikt ska sänkas till 0-3-30-30.
 • Fler vårdval. I ett första skede vill vi införa vårdval för allmänpsykiatri, barnsjukvård och öron/näsa/hals, samt hjälpmedel för personer med funktionshinder. I ett andra skede vill vi också se vårdval för gynekologi, urologi, ungdomsmottagningar, ortopedteknik och neuropsykiatriska utredningar för barn.
 • Ytterligare två av Skånes tio sjukhus ska drivas privat.
 • Personalen ska få förtroende att ta över driften av ett tredje sjukhus. 
 • Mer vård i övrigt ska utföras av privata vårdgivare.
 • Öppna jämförelser av alla vårdgivares kvalitativa och kvantitativa resultat ska publiceras på Region Skånes hemsida.
 • All vård ska centreras runt patienterna, inte systemen.