Nyhetsartikel
14 jan 2015

Så vill vi utveckla Nya Moderaternas politik

Sverige kan mer, och nu börjar Moderaternas ­utvecklingsarbete för en politik som ger svar på fler av väljarnas frågor, skriver partiledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé på DN Debatt.

Nu tar vi nästa steg med Nya Moderaterna. Den politiska hösten visar på betydelsen av att vara förberedd. Samtidigt ska vi vara ärliga. Nya Moderaterna och Alliansen förlorade valet i september. Vi hade inte tillräckligt bra svar på de frågor väljarna ställde.

Vår utgångspunkt är att Sverige kan mer. Sverige är ett bra land, men det finns saker som inte fungerar. Det finns potential i vårt land som inte alltid tas tillvara. När Sverige förändras måste vi som parti förändras för att fortsätta vara framtidsinriktade. Vår egen politik behöver utvärderas och prövas.

Följande områden kommer att vara utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete:

Den ansvarstagande ekonomiska politiken ska värnas, samtidigt som arbetslinjen måste utvecklas. Nya Moderaterna måste bättre kunna svara på vilka insatser som bäst sänker trösklarna och breddar vägarna till att få ett jobb. Grunden för fler jobb är att fler vill anställa, starta och driva företag. Då ska möjligheterna till tillväxt och villkoren för att anställa vara goda. 

Ett öppet Sverige kräver bättre integration. Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste höjas. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas att ta till vara människors potential.

Välfärden ska vara trygg – i hela landet. Det finns en oro hos många människor i dag att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Arbetslivet behöver bli modernare och fungera för fler. Jämställdhet främjas av en politik som värnar jobben och som stärker drivkrafterna för att arbeta och möjligheter till egen försörjning. Både män och kvinnor behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet, att få vardags- och arbetslivet att gå ihop.

En orolig omvärld kräver bättre säkerhet. Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in i det fortsatta arbetet med att utveckla Nya Moderaternas säkerhets- och försvarspolitik.

Tryggheten från brott måste öka i hela Sverige. För att öka tryggheten krävs arbete på alla nivåer. Kommunala myndigheter, organisationer, företag och polisen måste samverka. Brottsoffer måste få bättre stöd och hjälp. Det krävs ytterligare insatser för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott. Den ökade radikalisering som växer fram bland extrema grupper utmanar tryggheten i vårt samhälle. Vi behöver öka kunskapen och förbättra våra tillvägagångssätt för att motverka denna negativa utveckling. I detta perspektiv är det lokala förebyggande arbetet med unga människor särskilt viktigt.

Bättre svar på alla dessa områden kommer att krävas för att Nya Moderaterna ska kunna svara upp mot de utmaningar Sverige står inför. Vi ser fram emot att nu inleda det arbetet tillsammans med engagerade moderater i hela landet.

Läs hela artikeln

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas