Nyhetsartikel
27 nov 2017

Regeringens passivitet skadar Sverige

Regeringens passivitet under hamnkonflikten skadar Sverige. Moderaterna är beredda att göra upp med regeringen om ett snabbt lagförslag för att stoppa denna konflikt och liknande i framtiden, skriver Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, och Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson, på Dagens Industris debattsida.

Problemen i containerhamnen i Göteborg behöver omgående få ett slut. Konflikten har pågått länge och trots medlingsförsök har ingen lösning nåtts. Därför krävs nu politisk handlingskraft för att lösa problemen, men hittills har regeringen agerat senfärdigt och passivt. Det riskerar jobb och svensk konkurrenskraft. Hittills har 140 personer tvingats lämna sina anställningar och flera företag har permanent lämnat containerhamnen för andra transportalternativ. Moderaterna är beredda att ta ansvar för situationen, den svenska modellen och för vårt lands behov av tillförlitliga transporter. Därför vill vi ge ett tydligt besked. Om regeringen lämnar ett konkret och välavvägt lagförslag som löser hamnproblemen senast under våren är vi beredda att medverka till att förslaget lotsas igenom riksdagen.

Containerhamnen i Göteborg har brottats med konflikt och konflikthot under flera år. Problemen har fått stor effekt på hamnens kunder. Hamnen är den största i Skandinavien och hanterar runt 50 procent av Sveriges containerhandel. Många företag såsom SKF, Akzo Nobel, AB Volvo, Lindex, Vinga of Sweden, Greencarrier Liner Agency, Löfbergs Lila och Stora Enso har drabbats av försenade leveranser och har behövt hitta andra vägar för att transportera sitt gods till eller från Sverige. Gods har flyttats från transporter med järnväg och fartyg till att istället köras med lastbil långa sträckor. Enligt en enkät genomförd av Svenskt Näringsliv har 70 procent av företagen vidtagit tillfälliga åtgärder för att lösa sina transporter, och 13 procent har lämnat containerhamnen i Göteborg permanent. Konflikten har lett till att containervolymerna rasade med 22 procent under första halvåret i år. Det är inte rimligt.

En konkurrensfördel för Göteborgs hamn och dess kunder har länge varit direktlinjer till andra världsdelar. Stora fartyg har med ett antal stopp på vägen kört direkt från Göteborg till viktiga hamnar i Asien och Nordamerika. För svenska företag har det inneburit en möjlighet att använda snabba, ekonomiska och miljömässigt effektiva transporter utan onödig omlastning.

Utsläppen av koldioxid ökar med 124 ton per dag som en effekt av problemen. Det motsvarar utsläppen för 500 bussar som kör mellan Göteborg och Stockholm. Flera rederier har nu som svar på hamnproblemen meddelat att de slutar köra dessa viktiga direktanlöp till Göteborg. Det är riktigt illa för Sverige.

Kärnan i hamnproblemen handlar om kollektivavtal och konflikträtt. Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet har ett gällande kollektivavtal som reglerar verksamhet för hamn- och stuveriarbete i Sverige. Parterna är överens om löner och andra villkor. Stridsåtgärder ska som en del av en förhandling kunna användas, men en viktig princip är också att fredsplikt gäller när ett avtal är tecknat. Trots ett gällande kollektivavtal har en annan facklig organisation, som inte är ansluten till avtalet, vidtagit stridsåtgärder. Deras agerande utmanar de principer som finns om hur avtal på arbetsmarknaden förhandlas fram, tecknas och vårdas på arbetsmarknaden.

Regeringen har tillsatt en utredning som ett svar på hamnproblemen i Göteborg. Utredningen ska se över reglerna för en facklig organisation att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal genom en annan facklig organisation eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal. Regeringens hantering av frågan är anmärkningsvärt senfärdig. I stället för att snabbt utreda och genomföra en lagändring ska utredning inte vara klar förrän i maj 2018. Därefter vidtar remiss och beredning. Det gör att en lösning på hamnproblemen ligger bortåt två år fram i tiden. Under tiden drabbas svensk ekonomi och viktiga svenska företag av fortsatta problem med sina transporter. Det är helt oacceptabelt.

Expertis på svensk arbetsmarknad såsom erfarna arbetsrättsjurister påtalar att ett förslag till en lagändring som löser hamnproblemen kan arbetas fram och lämnas över till riksdagen inom några månader. Det skulle dock förutsätta att regeringen ger utredningen ett nytt uppdrag med kortare tid samt att man forcerar arbetet i regeringskansliet med att ta fram en proposition.

Vi förutsätter att regeringen ger utredningen ett sådant nytt uppdrag före jul, annars finns skäl för riksdagen att agera. Moderaterna vill lösa hamnproblemen. Vi sträcker nu ut en hand till regeringen. Vill Stefan Löfven lösa problemen? Kommer regeringen med ett förslag till riksdagen senast i vår?

Elisabeth Svantesson ekonomisk-politisk talesperson (M)

Lars Hjälmered näringspolitisk talesperson (M)

Jessica Polfjärd arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Läs artikeln här

Lars Hjälmered
Riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet.
Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.
Mer om Lars
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Jessica Polfjärd
Europaparlamentariker

Jessica är ledamot och vice gruppledare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet, hon sitter även som ersättare i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskotte

Mer om Jessica