Psykisk ohälsa

Vi befinner oss i toppen på en flera år lång ökning av sjukfrånvaron i Sverige men ser samtidigt ett trendbrott där sjukpenningtalet har börjat minska. När det gäller antalet startade sjukfall kan man ännu inte se en minskning, men däremot en stabilisering. Även om trendbrottet är mycket positivt måste man ha med i beräkningen att kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren.

Anslaget för sjukpenning och rehabilitering uppgår till 42 miljarder kronor i år, vilket kan jämföras med 2010 då motsvarande kostnader var 20,5 miljarder kronor. Samtidigt ser vi en förändring i hur sjukskrivningarna ser ut. Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är olika typer av depressioner och ångestsyndrom, dessa stod för 95 procent av de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015.

Denna utveckling är bekymmersam inte bara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv utan även ur ett individuellt perspektiv eftersom sjukfrånvaro oftast leder till sämre privatekonomi och en lång frånvaro från arbetslivet innebär vanligen färre sociala kontakter i vardagen. Utanförskapet är både ekonomiskt och socialt. Effekterna kan också vara stora i nästa generation: barn till föräldrar som är långtidssjukskrivna tenderar att själva bli sjukskrivna i större grad än andra.

Våra förslag:

  • Införandet av en särskild rehabiliteringskedja för lättare psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen.
  • Vi lyfter vikten av arbetsmiljö och föreslår en riktad tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Dessutom föreslår vi utvecklade och förbättrade möjligheter till förebyggande insatser. Till exempel en förebyggande-garanti där en rimlig målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja detta inom en månad
  • Vi menar att det varken är rimligt eller hållbart att svenskar, som är ett av de friskaste folken i världen, har en så jämförelsevis hög sjukfrånvaro. Därför måste alla delar av sjukförsäkringen bättre stödja återgången till arbete. Samtidigt måste sjukförsäkringen kompletteras med bättre förebyggande insatser och rehabilitering.

 Ytterligare reformer

  • Vikten av Försäkringskassans fortsatta arbete med kontroller och regeltillämpning bör understrykas och understödjas. Det finns fortfarande brister i kontrollerna vid tidsgränserna som bör åtgärdas.
  • Den bortre tidsgränsen behöver återinföras.
  • Våra förslag om en särskild rehabiliteringskedja för psykisk ohälsa och insatser gällande psykosocial arbetsmiljö ligger rätt i förhållande till sjukfrånvarons sammansättning och orsaker och bör eventuellt förstärkas.