Nyhetsartikel
9 okt 2018

Prioriterade reformer för en ny alliansregering

Jag har undersökt möjligheten att en alliansregering skulle kunna tillträda som ett resultat av överenskommelser med Socialdemokraterna. Stefan Löfven har tydligt avvisat den möjligheten. Jag går nu vidare med mina sonderingar för att bilda en alliansregering grundad i den reformagenda vi gått till val på, skriver Ulf Kristersson på Dagens Nyheters debattsida.

För en vecka sedan fick jag talman Andreas Norléns uppdrag att sondera möjligheten att bilda en ny svensk regering. Jag har nu gjort den halvtidsavstämning som ingick i uppdraget. 

Min ambition är – och har hela tiden varit – att bilda en regering som bygger på Alliansens värderingar och konkreta politiska förslag. Alliansen har samtidigt betonat behovet av blocköverskridande överenskommelser i långsiktiga och svåra frågor. 

Jag har nu undersökt möjligheten att en Alliansregering skulle kunna tillträda som ett resultat av sådana överenskommelser med Socialdemokraterna. Stefan Löfven har tydligt avvisat den möjligheten. 

Det har jag nu informerat talmannen om. Men jag har också meddelat talmannen att jag nu går vidare med mina sonderingar, och att jag avser att använda hela den tid jag har fått till mitt förfogande. Mitt mål är fortsatt att bilda en Alliansregering som är grundad i den reformagenda som Alliansen gemensamt har utvecklat och gått till val på. Den politiken är bra för Sverige och har störst möjligheter att också få stöd i riksdagen. 

I arbetet för att skapa en ny regering har jag fyra övergripande politiska prioriteringar:

• Samhällskontraktet mellan staten och medborgarna måste återupprättas. 

• Sverige ska vara ett jämlikt samhälle som håller ihop. 

• Svensk ekonomi måste rustas för sämre tider och reformeras för att möta ökande internationell konkurrens. 

• Migrationspolitiken måste bli långsiktigt hållbar och integrationen fungera väldigt mycket bättre. 

1. Alltför många tecken pekar på att den offentliga sektorn inte klarar av sina grundläggande uppgifter. Poliserna är för få, sjukvårdsköerna för långa och skolresultaten för svaga. Hårt arbetande skattebetalare måste kunna lita på att staten står för sin del av samhällskontraktet

• Inled höjningen av försvarsanslagen till 2 procent av BNP. Stärk Sveriges roll inom EU, fortsätt att fördjupa vår relation till Nato. 

• Höj polislönerna och inför betald polisutbildning. Skärp straffen för gängkriminella. Kraftfulla åtgärder mot sexbrott och en politik som med kraft möter internationella stöldligor. Skärpt lagstiftning mot hedersförtryck. 

• Stärk domstolarnas oberoende och skyddet för enskildas fri- och rättigheter i våra grundlagar. 

• Återinför och bygg ut de riktade resurser som förra gången kortade sjukvårdköerna. Samtidigt som flera långsiktiga reformer i svensk sjukvård behöver påbörjas. 

2. Sverige ska hålla ihop. Den svenska jämlikheten och jämställdheten är två omistliga värden. Om tilliten mellan människor eroderar så fungerar också ekonomin och demokratin sämre. Sverige ska inte vara ett land med stora klyftor. 

Skillnader i inkomster och andra ekonomiska förutsättningar spelar roll, men de verkligt stora klyftorna handlar ofta om annat. Den största är den mellan de som har jobb och de som inte har det. Men det finns också en klyfta mellan stad och land. Och mellan de som har förmågan att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad och de som inte har det. Här har staten en nyckelroll

• Skolan ska vara språngbrädan vidare i livet och den viktigaste motorn för social rörlighet. Det ska råda ordning, reda och kunskapsfokus. Undervisningstiden i svenska och matematik ska utökas och skolor i särskilt utsatta områden behöver stärkas genom fler lärarassistenter och fler vuxna. Mångfald och valfrihet ska värnas samtidigt som både friskolor och kommunala skolor ska möta mycket högt ställda kvalitetskrav. 

• Det ska finnas förutsättningar för bättre omställning på arbetsmarknaden. Stödet vid omställning måste förbättras, och samarbetsklimatet mellan arbetsgivare och fackförbund utvecklas ytterligare. Fler ska både kunna och vilja byta jobb och karriär mitt i arbetslivet. 

• Företagande och jobb i hela landet kräver infrastruktur som kan binda samman Sverige. Det gäller tåg, väg och flyg, men också den digitala kommunikationen. Skogs- och lantbruket ska ha konkurrenskraftiga villkor. 

3. En ny regering måste föra en politik som rustar Sverige inför nästa lågkonjunktur. Det kommer att kräva en stram finanspolitik, men framför allt reformer för bättre konkurrenskraft och för att fler ska arbeta istället för att försörjas på bidrag. 

• Företagsbeskattningen behöver ses över och reglerna för personaloptioner förbättras. Regelförenklingsarbetet ska intensifieras. RUT-systemet breddas och byggs ut. Företagens kompetensförsörjning kan stärkas genom att systemet för arbetskraftsinvandring förbättras. 

• Det måste löna sig bättre att ta ett första jobb, att arbeta, att arbeta mer och att utbilda sig. Marginalskatterna ska inte bestraffa ansträngning. Svenska företag behöver konkurrenskraftiga villkor i en global ekonomi. 

• En bred bostadsreform behövs för att öka rörligheten och minska skuldsättningen. 

• Klimatpolitiken behöver fokusera på inhemska åtgärder som minskar de stora industriella utsläppen och utsläppen från transportsektorn. Sverige ska vara ett internationellt föredöme och bidra med insatser som ger verklig klimatnytta. 

• Sverige ska arbeta för att fördjupa EU:s inre marknad, särskilt för digitala tjänster. Vi ska fortsatt stå upp för frihandel. Europeisk konkurrenskraft är en del av svensk konkurrenskraft

4. De senaste årens stora flyktingmottagande riskerar att förvärra ett redan stort utanförskap. Bryter vi inte den utvecklingen kommer Sverige att stå inför mycket stora ekonomiska och sociala problem. Ett nej måste vara ett nej. Men ett ja ska också vara ett ja. Nyanlända ska komma in i samhällsgemenskapen och bli framgångsrika i vårt land. 

• Det måste bli billigare och enklare att anställa arbetslösa invandrare. Det måste löna sig bättre att arbeta. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. 

• Kraven på att verkligen lära sig svenska språket ska förtydligas, i varje steg från etablering till medborgarskap. Det behövs särskild språkförskola för de barn som växer upp i familjer som inte talar svenska, så att nästa generation får en bättre start. 

• I Sverige har flickor och kvinnor rätt att göra sina egna livsval – oavsett vilken kultur deras familjer kommer ifrån eller vad manliga släktingar tycker. I Sverige accepteras inga moralpoliser. 

• En hållbar migrationspolitik är en nödvändig förutsättning för bra integration. En parlamentarisk utredning bör tillsättas för att inom ett år skapa en långsiktig och brett respekterad migrationspolitik. Den tillfälliga lagen löper ut i juli 2019 och måste förlängas tills en permanent lagstiftning finns på plats. Detta är en process som behöver inledas omedelbart. 

På dessa fyra områden ligger den politiska tyngdpunkten för de reformer som jag tror att Sverige behöver. Jag kommer nu göra allt jag kan för att bilda en regering som på allvar tar tag i Sveriges problem och tar fasta på Sveriges möjligheter. 

Ulf Kristersson (M) Partiledare 

Läs artikeln här