Politik

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Stärkt ekonomi för pensionärer

Landets pensionärer ska ha en trygg ekonomi där man känner att pengarna räcker hela månaden. Därför vill vi:

 • Sänka skatten för 1,5 miljoner pensionärer, för en majoritet innebär det 5 000 kronor mer i plånboken varje år. 

 • höja bostadstillägget för pensionärer

Det ska alltid löna sig att arbeta

Diskriminering av äldre måste bekämpas. Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig - det ska löna sig. Därför vill vi: 

 • att det redan från 64 års ålder ska vara sänkt skatt för att jobba mer
 • avskaffa straffskatten på äldre anställda
 • höja rätten att kvarstå i anställning till 69 år

Större och bredare Rutavdrag

Rutavdraget har skapat jobb och gjort svarta jobb vita. Men det har framförallt underlättat vardagen för många människor, inte minst för pensionärer. Därför vill vi:

 • vidga Rutavdraget till ett Hemavdrag för de som fyllt 70 år. Avdraget ska omfatta fler enkla tjänster
 • tredubbla Rutavdraget från dagens 25 000 kr till 75 000 kr 

Ökad valfrihet och högre kvalitet

Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktigt oavsett ålder. Därför vill vi:

 • att välfärden ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande
 • förenkla biståndsbedömningen
 • höja kvaliteten i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav samt genom stärkt kompetensförsörjning
 • bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre

Äldreomsorg

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

 • Höjt bostadstillägg för pensionärer
 • Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen
 • Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre
 • Mer mobil vård för de mest sjuka äldre
 • Förenkla biståndsbedömningen
 • Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav

En trygg gemensam välfärd

Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop. När fler jobbar och fler företag startas kan fler vara med och betala för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete är därför den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg. 

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Det krävs god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet hos patienter och brukare. 

Kommunernas ekonomi kommer befinna sig under betydande press under kommande år. Moderaterna föreslår därför följande riktade satsningar under budgetperioden 2017-2020: 

 • 33 miljarder kronor i oriktade medel till kommunerna för att stärka välfärden. 
 • 26 miljarder kronor i riktade satsningar för att stärka den svenska skolan.
 • 4 miljarder kronor för att stärka kommunernas arbete med integration. Pengarna ska kunna användas för att stärka kommunerna gällande integrationsinsatser, skola, socialtjänst, välfärd och bostäder.

Nolltolerans mot brister i välfärden

En väl fungerande välfärd är en självklar del i ett Sverige som håller ihop och där alla ges lika förutsättningar. Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll har möjliggjort en mångfald av skolor, vårdcentraler, äldreboenden och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, äldre, anhöriga och andra mottagare såväl som de anställda. 

Den svenska lösningen, med en gemensamt finansierad välfärd som alla medborgare har rätt till, och där många olika typer av utförare tillåts bidra ska värnas. Samtidigt finns det behov av att fortsätta utveckla välfärden. Sjunkande resultat i skolan, tillgänglighetsproblem i hälso- och sjukvården samt kvalitetsbrister inom äldreomsorgen pekar på ett fortsatt reformbehov.

Moderaterna vill fortsätta att höja kvaliteten inom välfärden därför föreslår vi ett brett reformpaket för högre kvalitet och ordning och reda inom välfärden:

 • Generell tillståndsplikt ska införas för att få bedriva verksamhet enligt skollagen, verksamhet enligt socialtjänstlagen, verksamhet enligt LSS samt verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Både fristående och offentligt driven verksamhet omfattas. Ledningsprövningen respektive ägar- och ledningsprövningen består bland annat av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav avseende ekonomisk uthållighet. Kraven vid tillståndsgivningen gäller fortlöpande.
 • Nationella kvalitetskrav för de olika verksamheterna inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven bör framför allt utgå från resultat och utfall.
 • Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och redovisa hur väl verksamheterna når kvalitetskraven med en transparent betygsskala. Fokus ska ligga på vad som levereras snarare än hur det levereras och så långt möjligt ställas likvärdigt för både fristående och offentliga utförare. I de fall brister inte åtgärdas ska det finnas tydliga sanktioner.
 • Sanktioner vid bristande kvalitet bör förstärkas med en möjlighet till statlig tvångsförvaltning samt en möjlighet till vinstutdelningsbegränsning.
 • Statlig tvångsförvaltning. Inom skolans område så ska skolor som, trots tidigare sanktioner, fortfarande brister i kvalitet tvingas teckna kunskapskontrakt med Skolverket. Om skolan uppvisar allvarliga brister ska kunskapskontrakt tecknas direkt. Kontraktet ska innehålla insatser och nationella resurser för att höja resultaten. Om skolan ändå inte lyckas kan statlig tvångsförvaltning och nedläggning bli aktuellt, oavsett huvudman.
 • Vinstutdelningsbegränsning. Om en välfärdsverksamhet under längre tid inte når en väsentlig del av de uppställda kvalitetsmålen och inte vidtar nödvändiga åtgärder ska möjligheten till vinstutdelning, på huvudmannanivå, kunna begränsas eller helt upphöra tills bristerna upphört. Den som inte levererar kvalitet bör inte kunna ta ut vinst men vi avvisar förslag om ett generellt vinsttak.