Pressrelease
12 nov 2019

Så vill vi förbättra vården för placerade barn

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden lägger Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett förslag om att BUP i Linköping och Folåsa behandlingshem ska ansöka om att bli pilotprojekt för en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de allra största vårdbehoven.

Sju av tio av de som är placerade i statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Enligt en rapport från Socialstyrelsen riskerar barn och unga med komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov att inte få det stöd och den hälso- och sjukvård de har rätt till.

 

- Det finns ett behov av att förbättra vården för unga som vårdas i enlighet med LVU och som också har behov av psykiatrisk vård. Dessa ungdomar löper annars stor risk att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor som andra, säger Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda och samordna ett pilotprojekt för barn och ungdomar som vårdas enligt LVU och har behov av psykiatrisk vård. Tanken med den nya formen av integrerad vård är att socialtjänsten ska samverka med hälso- och sjukvården och att läkare, sjuksköterskor och psykologer ska finnas knutna till boendet.

 

- Vi vill att BUP i Linköping och Folåsa behandlingshem, utanför Linköping, ansöker om att få bli pilotprojekt för en integrerad vård för barn och unga som är placerade. Behovet finns och vi vill prova om en vårdform av den här typen kan hjälpa den här gruppen bättre, säger Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.