Nyhetsartikel
16 maj 2017

Östgötaberättelser - Carl-Johan Sommar

Politiskt engagemang och den östgötska demokratin

Bristen på politiskt deltagande hos de yngre hotar demokratin i kommunerna. Nya initiativ krävs för att få fler unga människor att delta i utvecklandet av det kommunala styret. Hur kan vi få fler att ta aktiv del i det lokala politiska arbetet?

 

För drygt fyra år sedan klev jag för första gången in i Vadstenas kommunhus. Syftet var att intervjua dåvarande kommunalråd Jan Sundström inför en uppsats. Arbetet med uppsatsen väckte ett politiskt engagemang, ett engagemang som jag hoppas få möjlighet att fördjupa efter nästa års val. Det är just detta, engagemanget, som våra föreningar, och i förlängningen våra demokratiska församlingar är så beroende av. Budskap ska formuleras, sakfrågor väckas och opinionsbildning drivas. Den gemensamma nämnaren är ett brett engagemang hos oss moderater.

 

Vi Östgötamoderater är genom vårt engagemang med och formar morgondagens Sverige. Vi verkar för en arbetslinje och för ett minskat utanförskap. På regionnivå verkar vi för att alla i vårt län ska kunna ta del av en god sjukvård och en väl fungerande kollektivtrafik. Från det kommunala perspektivet påverkar vi hur våra äldre ska tas om hand, hur vi ska stötta samhällets mest utsatta och att våra barn och barnbarn ges rätten till en god skolgång. Vårt gemensamma arbete utgör en central del i östgötarnas liv.

 

För att ha kunskap om de behov som föreligger och att sedan på ett trovärdigt sätt förmedla våra intentioner till kommuninvånarna är det viktigt att de förtroendevalda återspeglar den kommunala demografin vad gäller ålder och kön. Därför är det allvarligt att åldersgruppen upp till 30 år är kraftigt underrepresenterad i våra lokala demokratiska församlingar. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån är ungefär 9% av landets samtliga folkvalda till kommunfullmäktige under 30 år. I vårt län så utgör Vadstena tillsammans med Boxholm de kommuner som helt saknar representation av samma ålderskategori.

 

Trender visar emellertid på att samhällsintresset bland de unga växer. Samtidigt står många lokalföreningar inför ett skriande behov av att attrahera yngre, samt att förmå befintliga medlemmar att stanna kvar. Mina förslag för att möta detta är följande:

 

 

Jag tror att införandet av lokala mentorskapsprogram utgör en viktig del i att attrahera yngre. Det vill säga att kommunpolitiskt intresserade yngre tilldelas en äldre, mer erfaren politiker, att dela idéer och erfarenheter med. Således kan vi sänka ingångströsklarna till förtroendeuppdragen och genom stöttning låta våra nya politiker växa i sina engagemang.

 

Jag tror även att vi behöver föra en dialog om våra förtroendevaldas villkor. Ersättningen ska vara skälig och rätten till föräldraledighet bör vara en självklarhet. Vi måste även stötta våra kollegor när dessa utsätts för hot och våld.

 

Tillsammans kan vi Östgötamoderater öka det politiska deltagandet, brygga den demografiska klyftan och väcka ett större kommunpolitiskt intresse hos yngre. Låt oss därför sätta oss ner och börja en öppen dialog kring denna för framtiden så viktiga fråga.

 

 

Carl-Johan Sommar

Styrelseledamot för VadstenaModeraterna

Följ oss