Pressrelease
6 apr 2021

Hur ser Region Östergötlands planering för den uppskjutna vården ut?

De eftersatta vårdbehoven till följd av covid-19 pandemin är stora. Följderna av uppskjuten vård kan bli svåra och kostsamma komplikationer, för både patienten och samhället. Nu kräver Moderaterna i Region Östergötland svar från de styrande partierna i regionen kring hur planeringen för den uppskjutna vården ser ut.

Sjukvården har tvingats ställa om på grund av pandemin. Annan vård, så som planerade behandlingar och operationer, har behövt ställas in för att frigöra personal och för att kunna prioritera omhändertagandet av patienter med covid-19. Detta gör att en vårdskuld har skapats för sjukvården att ta igen när pandemins grepp släpper.

- Statistik visar att närmre 4 000 färre operationer/åtgärder genomfördes inom specialistvården i Region Östergötland under perioden mars-december 2020, jämfört med samma period 2019. Till det ska en fortsatt mycket besvärlig vår läggas, där allt pekar på att vi befinner oss i en tredje våg. Vårdskulden fortsätter därmed bara att växa. Utvecklingen är mycket oroande, menar Maria Almesåker (M), ledamot i regionstyrelsen.

- Det finns också indikationer på att invånare i viss mån avvaktat eller till och med avstått från att söka vård under pandemin. När hälso- och sjukvården återgår till normalläge igen finns det risk för att befolkningens samlade behov av hälso- och sjukvård är större än innan utbrottet av covid-19, fortsätter Oscar Strömblad (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Bakom varje siffra i statistiken finns en person som väntar på att få sin vård eller behandling. En väntan som i många fall är förenad med stark oro. Vi menar därför att de styrande partierna nu behöver redogöra för hur stor vårdskulden är till östgötarna och, framför allt, hur planeringen ser ut för att hantera den uppskjutna vården. Vi vill också säkerställa att de patienter som idag tvingas vänta på sin vård informeras på ett tillfredsställande sätt, avslutar Almesåker och Strömblad.

Interpellationen till regionfullmäktiges sammanträde den 20 april bifogas i sin helhet.