Nyhetsartikel
20 jun 2017

Debattartikel: Budget med investeringar för ett bättre Östergötland

Idag ska Regionfullmäktige besluta om treårsbudget för 2018-2020. Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram ett gemensamt budgetförslag med ett antal åtgärder som syftar till att skapa attraktivitet, utvecklingskraft och goda livsvillkor i hela Östergötland.

Vi har mycket att vara stolta över i Region Östergötland, men sedan en tid tillbaka pekar många kurvor åt fel håll. Det tydligaste exemplet är krisen inom hälso- och sjukvården, där stängda vårdplatser och hotad patientsäkerhet har varit frekventa rubriker i media under våren.

 

Situationen på våra sjukhus tar vi på största allvar. En prioriterad uppgift är därför att komma tillrätta med de stora problemen med överbeläggningar och stängda vårdplatser. Där har vi redan presenterat 24 förslag till konkreta åtgärder, vilka också återfinns i vår budget. Vi vill också göra en extra satsning på sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är ofta oacceptabelt långa väntetider när man som medborgare ringer dit och är i behov av rådgivning – ibland kommer man inte fram överhuvudtaget. Det skapar en oro och en frustration och riskerar istället att leda fler till akuten, även om behovet kanske inte finns. Vi vill också införa en generell höjning av ob-tilläggen för vårdens medarbetare och skrotar samtidigt den så kallade 24sju-bonusen, som endast är riktad till sjuksköterskor.

 

Men Region Östergötland är så mycket mer än bara hälso- och sjukvård. Exempelvis har kollektivtrafiken i Östergötland varit föremål för stor debatt det senaste året. Inte minst har det handlat om kollektivtrafiken på landsbygden. För att kollektivtrafiken på landsbygden ska vara ett attraktivt sätt att resa är det viktigt att hitta en god nivå med tillräckligt täta avgångar. Vid medborgardialoger har det framkommit att få avgångar är det vanligaste skälet till att välja bort kollektivtrafiken. För att se om tätare avgångar skulle ge resultat i antalet resande vill vi genomföra en riktad satsning, med utökat antal avgångar för kollektivtrafik på några strategiskt viktiga landsbygdslinjer, på försök under några år.

 

I vår budget fortsätter vi också att komma med konkreta förslag för ett stärkt regionalt tillväxtarbete. Vi lyfter särskilt fram vikten av att fortsätta utvecklingen av regionens företagskluster för gröna näringar, Vreta Kluster. Dels för att ytterligare stärka möjligheten att främja företagande inom sektorn, och dels vidareutveckla en plattform för att bättre marknadsföra behovet av ny arbetskraft inom området. Vi har även satsningar som rör besöksnäringen, Ung Företagsamhet och digitalisering av regionens konst.

 

Region Östergötland ska vara den naturliga drivkraften för utvecklingen av hela Östergötland. Men det sker inte av sig självt, det kräver ett starkt och tydligt politiskt ledarskap. Vi moderater och kristdemokrater är redo att ta vårt ansvar för ett ännu bättre Östergötland att leva och växa i.

 

Marie Morell (M), 2:e vice ordf. Regionstyrelsen

Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Per Larsson (KD), 2:e vice ordf. Regionutvecklingsnämnden

Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordf. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden