Nyhetsartikel
28 okt 2019

Vi utvecklar Region Örebro län

Moderaterna och Liberalerna lägger tillsammans en budget för ett ännu bättre Örebro län där den som är sjuk får vård i tid.

Vi ser ett behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga strategiska lösningar för att komma tillrätta med sjukvårdens problem. Vårdköerna måste kortas och sjukvården måste utvecklas. För detta krävs ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning. Vi litar på vårdens medarbetare och är övertygade om att mindre detaljstyrning skulle vara en fördel för verksamheterna. Vårdens medarbetare måste ges mer tid att möta patienterna så att den kompetens som finns nyttjas på bästa möjliga sätt och kvaliteten i vården höjs. Vi ser ett flertal framtida utmaningar, både på kort och på lång sikt. För att klara dessa krävs genomgripande strategier.

En region utan köer i vården
Sjuka i vårt län har rätt till vård i tid. När mer än 3 000 patienter väntat mer än 90 dagar för läkarbesök hos specialist och mer än 3 300 väntat mer än 90 dagar för operation eller åtgärd (aug. -19) är det ett stort misslyckande. Vår målsättning är en vård utan köer. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den och på rätt vårdnivå. Det ska finnas fasta läkare på länets vårdcentraler.

Högre effektivitet och lägre kostnader
Effektiviseringar inom befintliga verksamheter är nödvändiga och det finns stor förbättringspotential rörande resultat och produktivitet. Ska färre göra mer krävs att medarbetarna ges förutsättningar att jobba smartare och effektivare, med rätt verktyg, bra stöd och ett närvarande ledarskap. Andelen tid som används för direkt och indirekt patientarbete ska öka och andelen administration, byråkrati och kringarbete minska. Den administrativa bördan måste minskas. Det är också viktigt att jobba med effektiva flöden och logistik.

En region med kraft att utveckla vården
Vårdens största uppgift är att ge patienterna en kvalitativ, god och säker vård på rätt vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet innebär lägre kostnader. Förebyggande folkhälsoarbete krävs för att reducera framtida välfärdskostnader. Fler vårdgivare är positivt för vårdens kvalitet. Regelverket ska göra det möjligt att utöka utbudet av vårdgivare inom såväl primärvården som den öppna specialistvården, vilket ökar tillgängligheten och skapar möjligheter att välja vårdgivare. Det behöver också finnas större flexibilitet för vårdcentraler av olika storlek.

En region på väg framåt
Infrastrukturen är ett redskap för att utveckla länet, skapa möten och nya samarbeten. Att binda samman Stockholm-Oslo ger möjlighet till sådan utveckling. Bredband är en digital infrastruktur som ska finnas tillgänglig i hela länet, både i städer och på landsbygden.

Strategiska miljö- och klimatsatsningar är viktiga för en hållbar utveckling. Investeringsplanen för solpaneler ska hållas och ytterligare satsningar på klimat- och miljöinvesteringar behövs för att nå målet för klimatneutralitet.

En region av företagsamhet
För att klara framtidens sjukvårdskostnader krävs en hållbar tillväxt och för det krävs ett gynnsamt företagsklimat. Samverkan mellan RÖL, universitetet, näringsliv och civila samhället behöver utvecklas. I arbetet att stimulera företagsklimatet är det angeläget att inkludera de gröna näringarna.