Nyhetsartikel
20 nov 2018

Omfattande försvarssatsningar i Moderaternas budgetförslag

Pengarna till försvaret har inte varit tillräckliga för att uppnå ambitionen i försvarsbeslutet som togs 2015. Vi moderater kommer i vår budgetmotion föreslå att försvaret får de resurser som krävs, skriver Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Beatrice Ask, försvarspolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Försvarsbeslutet 2015, utifrån den breda försvarsuppgörelsen som Moderaterna stod bakom, var ett försök att vända en negativ trend och återigen stärka Sveriges försvarsförmåga efter mer än 20 års nergång. Den ryska aggressionen mot Ukraina från och med 2014 och det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen fick konsekvenser. Resurser tillfördes och en ny ambitionsnivå sattes, denna gång med ett tydligt nationellt fokus för försvaret.

Det har dock visat sig att de tilldelade resurserna inte varit tillräckliga för att uppnå ambitionen i försvarsbeslutet. För att ge Försvarsmakten långsiktiga planeringsförutsättningar och skapa hållbarhet i försvarspolitiken har Moderaterna gett beskedet att Sveriges försvarsanslag inom tio år ska uppgå till 2 procent av BNP. Detta skulle i princip innebära en fördubbling av försvarsanslaget. Den kortsiktiga försvarspolitiken och lappandet och lagandet måste ersättas av förutsägbarhet och stabilitet.

Behoven är stora och redan den 1 mars i år begärde Försvarsmakten mer resurser för att Sveriges försvarsförmåga inte ska sjunka. Vi moderater kommer i vår budgetmotion föreslå att försvaret får de resurser som krävs.

Säkerhetsläget i Sveriges närområde är fortsatt osäkert. Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga och Försvarsberedningen konstaterar att trots en svag ekonomisk tillväxt så kommer Rysslands militära förmåga i absoluta termer fortsatt öka under hela den kommande tioårsperioden. Det pågående kriget i Ukraina visar också att Ryssland inte väjer för att använda de militära medlen. 

Till detta ska läggas andra verktyg som Ryssland och andra aktörer använder för att destabilisera sina motståndare. Det kan handla om cyberattacker, desinformation, ekonomiska påtryckningsmedel eller underrättelseverksamhet.

Även på ett globalt plan finns ett flertal oroande trender som bidrar en negativ säkerhetsutveckling. Kina har allt större ambitioner på den säkerhetspolitiska arenan och stärker sin militära makt samtidigt som landet använder sig av investeringar i andra länder för att skaffa sig inflytande. Nyligen deltog en större kinesisk kontingent i den största ryska militärövningen sedan 1981. 

Inom EU finns betydande spänningar som reser frågetecken kring unionens sammanhållning på sikt. Efter två år med Trumps administration i Washington kommer fortsatt tvetydiga besked om USA:s säkerhetspolitiska engagemang i Europa. Motsättningarna i Mellanöstern visar heller inga tecken på att avta.

Allt detta påverkar Sveriges säkerhet direkt och indirekt och gör att vi måste stärka vår försvarsförmåga. I det läget är det särskilt oroväckande när ÖB Micael Bydén varnar för att resursbristen i försvaret kommer att leda till en sämre militär förmåga om inget görs i närtid. Det skulle innebära en risk, inte bara för Försvarsmakten och Sverige utan för stabiliteten och säkerheten i hela regionen enligt ÖB. 

Om inte Försvarsmakten tillförs resurser varnar myndigheten för att utbildning och övningar kommer att behöva ställas in. Anskaffning av materiel kommer att senareläggas eller ambitionssänkas. Detsamma gäller även planerat underhåll av befintlig materiel. Skulle dessa åtgärder genomföras fullt ut kommer krigsdugligheten i förbanden försämras och den svenska försvarsförmågan att sjunka.

Vi moderater anser att en sådan utveckling är oacceptabel givet säkerhetsläget. Försvaret är en av statens kärnuppgifter och måste prioriteras oavsett den politiska situationen. Därför kommer vi i vår budgetmotion till riksdagen lägga förslag som innebär att Försvarsmakten får de medel myndigheten har begärt. Det handlar sammanlagt om 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021, varav 3 miljarder tillförs redan 2019. 

Det vi nu tillför är inledningen på en mer omfattade förstärkning av försvaret inom ramen för de fortsatta anslagsökningar vi vill se de kommande tio åren. Fokus i närtid är att färdigställa den beslutade krigsorganisationen personellt och materiellt. Parallellt med detta ska planering tillsammans med Försvarsmakten om ökad förmåga påbörjas. Ökade resurser måste ge ökad förmåga. Därför är det särskilt prioriterat med god kostnadskontroll, spårbarhet och uppföljning i det kommande arbetet.

Ett osäkert politiskt läge och svårigheter att bilda regering kan inte vara en ursäkt för att äventyra vårt lands säkerhet. Därför går Moderaterna fram med en egen budgetmotion där vi lägger fram förslag som är bra för Sverige. Inte minst viktigt i detta är att trygga Sveriges säkerhet. Inte för att vi vet att den kommer att genomföras, utan för att vi är skyldiga våra väljare att försöka. Det kommer nu vara upp till Sveriges riksdag att ta ställning till de skarpa förslag vi lägger fram. 

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, ordförande i finansutskottet 

Beatrice Ask (M),  vice ordförande i försvarsutskottet

Läs artikeln här