Ökad jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda samhällen och det är en central del i vår styrka och sammanhållning. Här kan både kvinnor och män kombinera familjeliv och arbetsliv samt bestämma hur man ska leva, med vem och vad man ska ha på sig. Samtidigt som Sverige kommit långt finns många utmaningar kvar.

I dag utmanas jämställdheten i Sverige framförallt av ett omfattande utanförskap; närmare en miljon lever av bidrag i stället för att arbeta. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar också jämställdheten att minska. Det syns inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför. En av tio av utrikes födda kvinnor får ekonomiskt bistånd, jämfört med en av hundra inrikes födda kvinnor. 

I Sverige har ingen rätten att hindra en annan människa från att gå på stan, besöka ett badhus, jobba eller skaffa sig en utbildning. Och här får ingen tvinga någon att gifta sig, men det händer ändå. Det får inte ske. 

Att begränsa friheten för kvinnor eller män hör inte hemma i vårt samhälle; och därför måste vårt svar vara glasklart: det får man inte i Sverige. Vi ska ha lagar som fungerar och polis och socialtjänst som kan gripa in när så krävs. Kompetensen kring hedersfrågorna måste öka i hela samhället.

Under senare tid har jämställdhetsdiskussionen ibland också blivit mer teoretisk och kommit att handla allt mindre om de hinder som människor faktiskt möter. Smala diskussioner om exempelvis bolagsstyrelsers sammansättning har fått gå före breda diskussioner om hur jämställdheten kan öka på riktigt i Sverige.

Mer behöver därför göras för att trygga rätten för alla kvinnor att delta i utbildning och arbetsliv. Trösklarna till arbetsmarknaden bör sänkas så att möjligheten till arbete och karriär också kan omsättas i praktiken.

  • Motverka fattigdomsfällor
    Det ska alltid löna sig att jobba. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta. Vi behöver gå vidare med skattelättnader på låga inkomster och bidragssystem behöver stramas upp. Att återinföra vårdnadsbidrag är till exempel inte aktuellt i det rådande läget.
  • Rusta med yrkeskunskaper
    Obligatorisk samhällsorientering för både kvinnor och män som kommer till Sverige stärker jämställdheten. Vi öppnar också för att pröva särskilda yrkesutbildningsinsatser för kvinnor som invandrar till Sverige. Frånvaro av stöd kan motverkas i etableringsfasen genom tydligare kravställning och att kvinnor och män ska ha samma tillgång till jobbförberedande insatser.
  • Underlätta för arbetsliv och familj
    Kvinnor drabbas hårdare än män när möjligheterna att köpa tjänster till hushållet försämras genom regeringens halvering av RUT-avdraget. Det är inte rimligt att ett land som har ambitionen att vara världens mest jämställda inte kan erbjuda kvinnor goda möjligheter att göra karriär. Vi vill i stället att RUT-avdraget tredubblas. 
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss