Frågor & svar

Frågor och svar kring röstning, beskattning och sjukvård i utlandet mm

VARFÖR SKA JAG SOM UTLANDSSVENSK RÖSTA?

Vi är övertygade om att svenskar som för tillfället, eller på längre sikt, valt att bosätta sig utom­lands fortfarande är måna om att det ska gå bra för Sverige. De flesta har dessutom släktingar, familj och vänner kvar i landet. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att använda sin rösträtt och ett enkelt sätt att påverka Sveriges framtid. För många utlandssvenskar är det även viktigt vilka politiker som företräder Sverige i internatio­nella sammanhang.
 
VARFÖR SKA JAG SOM UTLANDSSVENSK RÖSTA PÅ MODERATERNA?
 
Moderaterna står för en tydlig arbetslinje. Genom en samlad jobbpolitik och sunda offentliga finanser kan vi minska utanförskapet och ta ansvar för Sveriges ekonomi. Vi skapar förutsättningar för att jobben ska bli fler genom att göra det mer lönsamt att arbeta. Det ska bli enklare att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Vi vill även stärka den fria rörligheten av varor, tjänster och människor. Det ska vara lätt att kunna studera, arbeta och leva utomlands.

Ett starkt sam­arbete med andra länder är nödvändigt för att Sverige ska kunna växa och bli ännu bättre. En av de viktigaste arenorna för internationellt samarbete är Europeiska Unionen. Moderaterna har länge varit Sveriges Europaparti. För oss är det en självklarhet att Sve­rige tydligt och klart ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.
 
VAD GÖR MODERATERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SJUKVÅRD UTOMLANDS?
 
Moderaterna har länge arbetat för människors rätt till sjukvård i hela Europa. Det är en rättighet som redan finns idag men som inte alltid tillämpas. Vi anser att det ska vara möjligt att söka vård i ett annat EU-land ifall en behandlingsform inte finns i hemlandet, kan tillhandahållas i tid eller om en patient bor på gränsen mellan två länder. När det gäller länder utanför EU arbetar regeringen genom att ingå avtal med individuella länder. Med vissa länder har Sverige också konventionsavtal, vilket innebär att vi arbetar för att vissa sociala förmåner samordnas.
 
VILL MODERATERNA SÄNKA SKATTEN FÖR SVENSKAR SOM BOR UTOMLANDS?
 
Idag betalar utlandssvenskar 25 procent i inkomstskatt. Många av dem är pensionärer och har inte fått några förhöjda grundavdrag. Om ekonomin tillåter och i samband med en ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget vill vi sänka den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta. Läs mer i Alliansens valmanifest 2010-2014.   

Anledningen till att alla pensionärer, även de som är bosatta utomlands, betalar skatt är den gemensamma uppgörelsen mellan Alliansen och Socialdemokraterna om det nuvarande pensionssystemet som grundar sig på att alla som uppbär en svensk pension betalar skatt. Detta skattesystemsystem är också det som möjliggör det gemensamma välfärdssystemet.
 
VARFÖR MÅSTE SOMLIGA PENSIONÄRER BOSATTA UTOMLANDS BETALA SKATT I BÅDE SVERIGE OCH VISTELSELANDET?
 
Pensionerade utlandssvenskar kan i vissa situationer hamna i kläm på grund av att vistelselandets skatte- sjuk- och socialförsäkringssystem ser annorlunda ut än det svenska. Med vissa länder har regeringen framgångsrikt ingått avtal för att underlätta för skattskyldiga att bosätta sig utomlands, såsom exempelvis med Frankrike där svenskar boende i landet sedan 1993 slipper dubbelbeskattning. Med andra länder har vi, tyvärr utan framgång, försökt att nå olika former av avtal såsom exempelvis med Spanien.
 
Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien får pensionsutbetalningar från Sverige till mot­tagare med hemvist i Spanien beskattas i båda länderna. Den dubbelbeskattning som därmed kan uppkomma undanröjs genom så kallad ”omvänd avräkning”, det vill säga genom att den spanska skatten får avräknas från den svenska skatten. Detta innebär att de svenska pensionärerna i Spanien måste ligga ute med skatten. Vi har full förståelse för de svårigheter som detta medför. En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade för­handlingar. Den svenska regeringen har under årens lopp vid flera tillfällen tagit upp frågan med Spanien, men någon lösning på frågan har ännu inte kunnat nås. Sverige har i juni innevarande år, skickat en förfrågan till spanska Finansdepartementet om att inleda nya förhandlingar (se bilaga i pdf längst ned på sidan).
 
SOM UTLANDSSVENSK ÄR DET KRÅNGLIGT ATT FÅ NYTT PASS IDAG. HUR SER MODERATERNA PÅ DETTA?

De nya biometriska passen är i många avseenden en bra utveckling för att underlätta såväl resandet som de tusentals passkontroller och viseringar som dagligen utförs. Tyvärr har detta medfört ett del problem för de svenskar som är bosatta utomlands. Teknikutvecklingen går emellertid framåt. De nya mobila biometristationerna som har utvecklats är en teknik som kommer att underlätta för utlandssvenskar att förnya sina pass.  
 
VARFÖR KAN MAN INTE FÅ HYRA UT SIN BOSTADSRÄTT VID LÅNGVARIG UTLANDSTJÄNST?
 
Moderaterna har gjort förändringar i andrahandsuthyrning bland annat beträffande schablonavdraget och att lagstadgat att Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till sådan upplåtelse när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse eller studier på annan ort har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet. Dock gäller samma tidsbegränsningar som tidigare. Anledningen till detta är att bostadsrättsinnehavet egentligen är ett innehav av en andel i en ekonomisk förening - man äger alltså inte sin lägenhet men den förvärvade andelen i föreningen medger nyttjanderätt till lägenheten. Därför ser reglerna för godkännande av andrahandsuthyrning ut som de gör.
 
Moderaterna arbetar dock för en mer komplett lägenhetsmarknad: bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenheten. Med ägarlägenheten som boendeform får den som äger sin lägenhet full förfoganderätt över sin bostad och kan således disponera och utforma sitt boende efter egna önskemål, vilket bland annat innebär en större flexibilitet beträffande ombyggnation och uthyrning av bostaden. Därutöver kan man också sälja lägenheten till vem man vill. Möjligheten att äga sin lägenhet är en vanlig boendeform i många länder vilket gör att den nya upplåtelseformen överensstämmer i högre grad med den internationella bostadsmarknaden.