Pressrelease
21 nov 2017

Suzanne Frank vill ha lokal kömiljard för att minska vårdköerna

För att komma till rätta med de växande vårdköerna vill Suzanne Frank inrätta en lokal kömiljard. Regionfullmäktige höll med henna och biföll motionen 2016. Men än har inget hänt och nu undrar Suzanne Frank varför inget händer. ”Det är ju mycket märkligt att man inte efterlever fattade beslut” säger Suzanne Frank.

Under Alliansåren 2006-2014 gjordes stora ansträngningar för att korta vårdköerna i landet. Mycket tack vare den så kallade kömiljarden lyckades man i stora delar av landet med just detta. I Kronobergs län lyckades vi väldigt väl och hade en av landets kortaste köer.

Men det är historia nu, Socialdemokraterna tog bort kömiljarden och sedan dess har vårdköerna återigen blivit längre och längre. Även i Kronobergs län har köerna ökat stadigt sedan Socialdemokraterna tog över.

För återigen korta köerna till operation och behandling motionerade Suzanne Frank under 2016 om att införa en lokal ”kömiljard”. Detta för att vi i Region Kronoberg skulle stimulera verksamheten att arbeta på olika sätt för att korta köerna. På regionfullmäktige den 30 nov 2016 bifölls motionen och införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen skulle prövas.

Nu har hela 2017 passerat och Regionfullmäktiges beslut har ännu inte genomförts.

Med anledning av ovanstående ställer Suzanne följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

  1. Varför har Regionfullmäktiges uppdrag inte genomförts?
  2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska vårdköerna i Region Kronoberg?

För mer information:

Suzanne Frank, 070-984 45 82