Pressrelease
15 nov 2017

Moderaterna vill vända utvecklingen inom BUP

- Situationen på Barn och Ungdomspsykiatrin i Kronoberg är minst sagt katastrofal. Köerna har vuxit lavinartat de senaste tre åren och den vård som ges är inte patientsäker. Nu måste vi ta problemen på allvar och införa kraftiga åtgärder, det säger Roland Gustbée (M) med anledning av att situationen på BUP idag har behandlats på politisk nivå.

Ett enigt presidium har idag beslutat i enlighet med Moderaternas förslag att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag till beslut som behövs med anledning av den nyligen presenterade rapporten samt att redovisa vidtagna åtgärder. Utvecklingen på BUP ska återrapporteras på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden löpande

- Jag har lämnat ett förslag till beslut innehållande åtgärder för att förbättra situationen på BUP. Förslaget har idag antagits av presidiet, och jag är glad att vi nu gemensamt kan arbeta för att vända den negativa utvecklingen och stötta upp situationen på BUP, fortsätter Roland Gustbée.

Växande köer, bristande patientsäkerhet och dålig arbetsmiljö är aspekter som kan få långtgående konsekvenser, inte bara för individen som drabbas utan för samhället i stort. Det är frågor som vi nu måste ta på allvar och verkligen agera med kraft för att åtgärda, och samverka över partigränserna. Det handlar barns och ungas hälsa och framtid!

 

För mer information:

Roland Gustbée (M), 073-368 74 14