Pressrelease
17 apr 2019

Koll på konsten

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäljning. Frågan diskuterades på regionstyrelsen den 16 april 2019.

- Vi ser mycket allvarligt på det revisionen kommer fram till. Regionen äger mycket konst och ska självklart ha kontroll på hanteringen av konsten i hela kedjan, säger Ida Eriksson, ordförande i kulturnämnden.

Det har tidigare saknats styrdokument och rutiner för konsthandläggningen, organiseringen av konsthandläggningsfunktionen i förhållande till den politiska organisationen har varit bristfällig och de personella resurserna är begränsade jämfört med andra regioner.

Flera åtgärder har nu vidtagits för att modernisera konsthandläggningen och utveckla bättre rutiner.

  • Kulturnämnden har beslutat om kulturpolitiska målsättningar för arbetet med den offentliga gestaltningen och riktlinjer för arbetet har tagits fram.
  • En omorganisering av konsthandläggningsfunktionen, som tidigare var organiserad under fastighetsavdelningen, har genomförts.
  • Ett nytt digitalt system har köpts in och implementerats för att modernisera och effektivisera arbetet med den konst som finns i Region Kronobergs samling.
  • Inventering av den konst som Region Kronoberg äger pågår.

- Vi tar nu ytterligare krafttag för att påskynda inventeringen av konst, och kommer att lägga följande förslag på nästa kulturnämnd: att med omedelbar verkan prioritera inventeringen av konst och därför pausa nya inköp och placering av så kallad löskonst till dess att inventeringen av redan befintlig konst är avklarad. Inventeringen är viktig ur flera perspektiv, framförallt har kronobergarna rätt att få veta vad som skett med deras konst. Vi ska veta hur mycket konst vi har, var den finns och till vilket värde. Det här är viktigt för mig, säger Ida Eriksson, ordförande i kulturnämnden.

- Detta förslag lägger vi gemensamt i politisk enighet till kulturnämnden. När inventeringen är genomförd och de nya rutinerna på plats ser vi också fram emot att diskutera i kulturnämnden hur vi kan arbeta mer aktivt med konstsamlingens sammansättning för att på ett professionellt och kvalitativt sätt tillgängliggöra konsten för patienter och besökare, säger Lovisa Alm, andre vice ordförande i kulturnämnden.

Kontaktpersoner

Ida Eriksson (M), kulturnämndens ordförande, 0738-25 26 13

Lovisa Alm (S), kulturnämndens andre vice ordförande, 0705-67 16 01