Nyhetsartikel
23 apr 2019

Inför vildsvinskött på menyn

Jaktsäsongen 2016/2017 sköts det för första gången fler vildsvin (102 923 styck) än älgar i Sverige, en direkt spegling av att vildsvinsstammen i landet fortsätter att öka. 6 000 av dessa vildsvins sköts i Kronobergs län, där stammen har etablerat sig på en hög nivå, med en tendens till ökning. Den stora populationen orsakar problem inom olika områden. Antalet viltolyckor orsakade av vildsvin ökar. De resulterar i omfattande materiella skador, en växande otrygghet i trafiken och inte sällan även personskador. För jord- och skogsbrukare i länet är vildsvinsskadorna ett problem som växer enligt den så kallade Vildsvinsbarometern, som samlar in rapporter från hela landet. LRF Sydosts medlemmar beskriver en på sina håll explosionsartad ökning av skador. Jordbrukarna drabbas av stora produktionsbortfall och maskinskador som försvårar verksamheten och urholkar lönsamheten. Det finns till och med rapporter om bönder som sett sig tvingade att lägga ner verksamhet på grund av de ökande vildsvinsskadorna. I förlängningen blir vildsvinsskadorna därmed också ett hot mot en levande landsbygd, det öppna kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Folkhälsa och gröna näringar är två områden som är viktiga för den regionala utvecklingen.

Hur vi i Kronobergs län ska minska olyckor och skador orsakade av vildsvin har diskuterats nästan lika länge som vi har haft en fast stam. Det finns en allt större samsyn i att det enda långsiktigt hållbara sättet är att minska stammen genom ökat jakttryck. Men det har visat sig svårt. Det saknas verktyg för att tvinga jägarna att skjuta fler vildsvin, vilket få också förespråkar, djuren är relativt svårjagade och det är svårt för jägarna att hitta avsättning för kött de inte kan använda själva. Det finns nu förslag i riksdagen om att genom ändrad lagstiftning förenkla hanteringen av vildsvinskött och på andra sätt gynna efterfrågan på detsamma, för att stimulera fram en ökad avskjutning. Det är här regionen och länets kommuner kommer in i bilden. Det serveras 2500 måltider om dagen i regionens kök. Om våra kök serverade vildsvin en gång i månaden, skulle det behöva skjutas nästan 1200 fler vildsvin om året, baserat på uppgifter om medelvikten för vildsvin som lämnas in till slakterier, och att en tredjedel av de serverade portionerna utgörs av vildsvinskött. En gradvis utökning av serveringsfrekvensen och en popularisering av vildsvinskött hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan. Med ökad efterfrågan följer på sikt fler kommersiella aktörer och ökat utbud enligt enkel marknadsekonomisk teori.

Det finns dessutom flera positiva effekter med att servera viltkött – framförallt är det miljömässigt en vinst! Att införa vildsvinskött på menyn är ett steg i vårt arbete för ett grönare Kronoberg.

Utifrån detta vill jag föreslå regionstyrelsen besluta:

Att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa vildsvinskött på menyn i de offentliga köken

Ida Eriksson (M)