Nyhetsartikel
19 mar 2018

Insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

Alla barn ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför behövs bland annat tidiga insatser för att motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Att minska väntetiderna i vården är centralt. I en intervju med SVT presenterar Ulf Kristersson ett samlat paket som Moderaterna vill genomföra för att mer effektivt motverka den negativa utvecklingen kring barn och ungas psykiska ohälsa.

De flesta barn i Sverige har det bra och får det bra. Men samtidigt blir psykisk ohälsa allt vanligare. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren. I dag har ungefär var tionde pojke eller flicka någon form av psykisk ohälsa. 

 ”Att göra tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga är både viktigt för den enskilde och för samhället i stort. Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden, säger Ulf Kristersson”. 

Moderaterna föreslår ett samlat paket med fem åtgärder:

  • Korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa. Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats. Det är allvarligt. Moderaterna avsätter 500 miljoner kronor per år, inom ramen för våra kömiljarder, i syfte att förbättra tillgängligheten till BUP och första linjens insatser i primärvården. 
  • Verkningsfull suicidprevention. Ingen människa ska behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv. Det behövs mer forskning och kunskap om hur självmord kan förebyggas. Därför dubblar Moderaterna anslagen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). 
  • Förbättra tillgången till skolsköterska och skolkurator. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primärvård och specialistvården. Skollagen anger att skolsköterska och skolkurator ska finnas tillgänglig, men inte i vilken utsträckning. Moderaterna vill genomföra en översyn av skollagen i syfte att förbättra elevers tillgång till skolsköterska och skolkurator.
  • Upprätta en nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan. Strategin ska bland annat innehålla förebyggande insatser, förbättra samarbetet mellan t.ex. psykiatri, skolhälsovård och socialtjänst samt stärka kontinuiteten så att patienter upplever en regelbundenhet kring vem de får träffa inom psykiatrin.
  • Stärk uppföljningen och tillsynen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Socialstyrelsen respektive Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i uppdrag att genomföra uppföljning och analys av psykiatrins resultat i form av kvalitet och väntetider. En särskild del av analysen bör ägnas åt just barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer här.

PM pm satsningen bifogas.